Απόφαση d14a-4769-606/88

Απόφαση Δ14Α/4769/606/1988: Έγκριση αναλύσεως τιμών εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ14Α/4769/606/1988: Έγκριση αναλύσεως τιμών εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής, (ΦΕΚ 578/Β/1988), 23-08-1988.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

1. Του νόμου 1558/1985 που αφορά Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

3. Του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών.

 

4. Του προεδρικού διατάγματος 696/1974.

 

5. Του νόμου 1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

 

6. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 574/1982 (άρθρο 4) που αφορά την εποπτεία του τέως Υπουργείου Δημοσίων Έργων στην όλη κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας.

 

Σύμφωνα με:

 

1. Την ΕΔ2Α/01/159/Φ.2.2.1/1986 απόφαση (ΦΕΚ 884/Β/1986) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

 

1. α) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ε101-83 (ΦΕΚ 363/Β/1983) Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις ξηράς και γεωτεχνικές έρευνες.

 

β) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ε106-86 (ΦΕΚ 955/Β/1986) Επί τόπου δοκιμές Εδαφομηχανικής.

 

γ) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ε105-86 (ΦΕΚ 955/Β/1986) Εργαστηριακές δοκιμές Εδαφομηχανικής.

 

δ) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ε103-84 (ΦΕΚ 70/Β/1985) Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές Βραχομηχανικής.

 

2. Την ΕΚ1/5540/765/1985 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε η ανάλυση τιμών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες.

 

3. Την ΕΚ1/72/10/1983 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε με την ΕΚ1/303/63/1983 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, με τις οποίες αναπροσαρμόστηκε για τελευταία φορά το Τιμολόγιο των εδαφομηχανικών ερευνών.

 

4. Το Σχέδιο Αναλύσεως Τιμών Εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής που συντάχθηκε από το Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής της Διεύθυνσης ΚΕΔΕ (Δ14).

 

5. Την υπ' αριθμόν 89/1988 Πράξη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών).

 

Επειδή

 

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η ανάλυση τιμών εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής στα πλαίσια των γεωτεχνικών μελετών, ώστε να ρυθμίζεται σε συνεχή βάση το θέμα της τιμολόγησης και της αναθεώρησης των εργασιών αυτών, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την Ανάλυση Τιμών εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής που συντάχθηκε από το Τμήμα Γεωτεχνικής Μηχανικής της Διεύθυνσης ΚΕΔΕ (Δ14).

 

2. Να έχει εφαρμογή για τις εργασίες και μόνο των οποίων το πρόγραμμα εκτελέσεως θα έχει εγκριθεί μετά την έναρξη της ισχύος της.

 

3. Με την έγκριση της παρούσας Ανάλυσης Τιμών, να καταργηθούν τα άρθρα Γ9, Γ14, Γ16, Γ17, Γ18, Γ19, Γ20, Γ21, Γ22, Γ23, Γ24, Γ25, Γ26, Γ27, Γ28, Γ29, της ΕΚ1/303/63/1983 απόφασης του Υπουργού Δημοσίων Έργων που αφορούν την αναμόρφωση του Τιμολογίου των Εδαφοτεχνικών Ερευνών.

 

4. Στις τιμές μονάδας που προκύπτουν από την παρούσα Ανάλυση Τιμών να μην έχει εφαρμογή η υπ' αριθμόν Γ2/0/161/1975 διμερής απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, γιατί στην παρούσα Ανάλυση Τιμών, δε λήφθηκε υπόψη η εν λόγω Διμερής Απόφαση και γιατί οι τιμές μονάδος δεν προκύπτουν από το προεδρικό διάταγμα 696/1974.

 

5. Στις τιμές μονάδος που προκύπτουν από την παρούσα Ανάλυση Τιμών είναι ενσωματωμένη αμοιβή για την παρουσίαση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων των ερευνών.

 

6. Η παρούσα Ανάλυση Τιμών να ισχύσει από την έγκρισή της.

 

7. Η απόφαση αυτή καθώς και η σχετική ανάλυση τιμών εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών Εδαφομηχανικής και εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 25-07-1988

 

Ο Υπουργός

 

Α. Βασικές τιμές

 

Β. Βοηθητικές τιμές

 

Γ. Τιμές εφαρμογής

 

ΕΔΑΦ.1: Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές

ΕΔΑΦ.2: Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους

ΕΔΑΦ.3: Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών

ΕΔΑΦ.4: Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών

ΕΔΑΦ.5: Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας

ΕΔΑΦ.6: Προσδιορισμός κοκκομετρικής ανάλυσης λεπτόκοκκων και χοντρόκοκκων, αδρανών υλικών - ξηρή μέθοδος

ΕΔΑΦ.7: Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κόσκινου No 200 σε αδρανή

ΕΔΑΦ.8: Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο

ΕΔΑΦ.9: Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας εδαφών πρότυπος ή τροποποιημένη μέθοδος κατά Proctor

ΕΔΑΦ.10: Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας (CBR) στο εργαστήριο

ΕΔΑΦ.11: Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης

ΕΔΑΦ.12: Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

ΕΔΑΦ.13: Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεοποίηση και μέτρηση πίεσης πόρων (UU)

ΕΔΑΦ.14: Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση και μέτρηση πίεσης πόρων (CUPP)

ΕΔΑΦ.15: Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση χωρίς μέτρηση πίεσης πόρων (CD)

ΕΔΑΦ.16: Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση

ΕΔΑΦ.17: Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση

ΕΔΑΦ.18: Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση

ΕΔΑΦ.19: Δοκιμή υδροπερατότητας σταθερού ύψους

ΕΔΑΦ.20: Δοκιμή υδροπερατότητας μεταβαλλόμενου ύψους

ΕΔΑΦ.21: Προσδιορισμός συντελεστή υδροπερατότητας στη συσκευή άμεσης στερεοποίησης

ΕΔΑΦ.22: Προσδιορισμός της παραμένουσας διατμητικής αντοχής στη συσκευή διάτμησης

ΕΔΑΦ.23: Προσδιορισμός της παραμένουσας διατμητικής αντοχής στη δακτυλιοειδή συσκευή διάτμησης

ΕΔΑΦ.24: Εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού εκτέλεσης επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής

ΕΔΑΦ.25: Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επί τόπου - Μέθοδος διαταραγμένου δείγματος

ΕΔΑΦ.26: Προσδιορισμός πυκνότητας εδάφους επί τόπου - Μέθοδος αδιατάρακτου δείγματος

ΕΔΑΦ.27: Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου

ΕΔΑΦ.28: Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας επί τόπου (CBR)

ΕΔΑΦ.29: Δοκιμαστική φόρτιση εδαφών με πλάκα

ΕΔΑΦ.30: Δοκιμαστική φόρτιση πασσάλου σε κατακόρυφη φόρτιση

ΕΔΑΦ.31: Εισκόμιση και αποκόμιση στατικού πενετρομέτρου

ΕΔΑΦ.32: Δοκιμή στατική πενετρομέτρησης

ΕΔΑΦ.33: Επί τόπου δοκιμή πτερυγίου (Vane test)

ΕΔΑΦ.34: Δοκιμή πρεσσιομέτρου

ΒΡΑΧ.1: Εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων

ΒΡΑΧ.2: Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος

ΒΡΑΧ.3: Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας

ΒΡΑΧ.4: Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη

ΒΡΑΧ.5: Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φόρτιση

ΒΡΑΧ.6: Προσδιορισμός της αντοχής σε τριαξονική θλίψη

ΒΡΑΧ.7: Προσδιορισμός της σκληρότητας με το σφυρί Schmidt (L)

ΒΡΑΧ.8: Προσδιορισμός της διατμητικής αντοχής φυσικών και τεχνητών ασυνεχειών

ΒΡΑΧ.9: Προσδιορισμός του δείκτη χαλαρώσεως

ΒΡΑΧ.10: Έμμεσος προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό (θλίψη κατά γενέτειρα)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.