Απόφαση d17-01-117-fn332/89 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Περιεχόμενο μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

 

α) Την ανάλυση σε φάσεις της πραγματοποίησης κάθε επί μέρους εργασίας ή στοιχείου του έργου στις διάφορες φάσεις αυτής και στη συνέχεια την ανάλυση της διαδικασίας πραγματοποίησης του όλου έργου σε επαρκή αριθμό δραστηριοτήτων ή γεγονότων, στα διάφορα επίπεδα διοίκησης.

 

β) Την εκτίμηση της δαπάνης και της διάρκειας πραγματοποίησης κάθε μιας δραστηριότητας καθώς και των μέσων (προσωπικόν, μηχανήματα, υλικά κ.λ.π.) που επηρεάζουν αυτές.

 

γ) Το συσχετισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ τους σε λογική ιεράρχηση η οποία θα διατυπώνεται σε αντίστοιχα διαγράμματα, έτσι ώστε έπειτα από κατάλληλους υπολογισμούς να προκύπτει ο αναμενόμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου, η κρίσιμη διαδρομή, η διακύμανση του πέρατος κάθε δραστηριότητας και η πιθανή οικονομική απορρόφηση στην μονάδα του χρόνου (ανά μήνα αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση).

 

δ) Τις υποδείξεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη της κρίσιμης διαδρομής, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εμποδίων (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαλλοτριώσεις κ.λ.π.).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.