Απόφαση d17-01-117-fn332/89 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μελέτη εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στάδιο της μελέτης εφαρμογής του Χρονικού Προγραμματισμού του έργου, αποσκοπεί στην δημιουργία ευέλικτου συστήματος παρακολούθησης της πορείας πραγματοποίησης του έργου και στην παροχή στον Εργοδότη της δυνατότητας έγκαιρης παρέμβασης κατά την πρόοδο του έργου.

 

2. Η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει:

 

α) Λεπτομερή ανάλυση της πραγματοποίησης του έργου σε επαρκή αριθμό δραστηριοτήτων των οποίων είναι δυνατόν να μετρηθεί η πρόοδος και οι οποίες επιτρέπουν την ημερήσια παρακολούθηση της πραγματοποίησης του έργου. Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους να κατατάσσονται κατά κατηγορία εργασιών, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, και κατά την επιλογή τους να λαμβάνεται υπόψη ότι η επόμενη δραστηριότητα θ' αρχίσει μετά από την δημιουργία ικανού μετώπου εργασίας.

 

β) Υπολογισμό της απαιτούμενης δαπάνης πραγματοποίησης κάθε δραστηριότητας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου και προσδιορισμό του έργου και προσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού της αναθεωρημένης δαπάνης.

 

γ) Διαπίστωση των απαραιτήτων οδηγιών για την πραγματοποίηση κάθε δραστηριότητας σε συσχετισμό με την Τεχνική Περιγραφή των Τεχνικών μελετών του έργου και των σχεδίων αυτών.

 

δ) Υπολογισμό του χρόνου εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας (νωρίτερος, αργότερος χρόνος), και του συνολικού χρόνου πραγματοποίησης του έργου καθώς και εκτίμηση του βέλτιστου χρόνου πραγματοποίησης αυτού.

 

ε) Σύνταξη των οριστικών διαγραμμάτων δικτυωτής ανάλυσης του έργου στα οποία εμφανίζεται ο συσχετισμός και αλληλουχία πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου και η κρίσιμη διαδρομή.

 

στ) Σύνταξη των απαραίτητων διαγραμμάτων Gantt κατά επίπεδα διοίκησης του έργου καθοριζομένων από τη σύμβαση και των αντίστοιχων διαγραμμάτων μέσης απορρόφησης στην μονάδα του χρόνου.

 

ζ) Έκθεση η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή κάθε δραστηριότητας σε συσχετισμό με το τιμολόγιο του έργου και την κατανομή των προβλεπομένων μέσων.

 

Στην έκθεση αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία πραγματοποίησης του έργου, καθώς και η ενδεχόμενη ανάλυση αυτού σε επί μέρους εργολαβίες, σε συσχετισμό με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου επισημαινόμενων των σημείων επαφής μεταξύ των επί μέρους εργολαβιών.

 

Επίσης περιγράφεται η διαδικασία και ο τρόπος παρακολούθησης του έργου κατά την πραγματοποίηση αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.