Απόφαση d17-01-117-fn332/89 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Οριστική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η οριστική μελέτη περιλαμβάνει:

 

α) Ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες ή ομάδες δραστηριοτήτων, σε επίπεδο ημερήσιας παρακολούθησης της πραγματοποίησης του έργου και κατά κατηγορία εργασιών. Για τις δραστηριότητες ή τις ομάδες αυτές, εκτιμάται ο χρόνος πραγματοποίησης τους. Συγχρόνως δε εξετάζονται τα προβλεπόμενα μέσα, και εάν οι προτεινόμενες από τις τεχνικές μελέτες λύσεις είναι μεταξύ τους συμβιβαστές για την ομαλή πορεία πραγματοποίησης του έργου ή πρέπει να προσαρμοσθούν κατάλληλα. Επίσης εξετάζονται οι επιπτώσεις από πιθανά εμπόδια πάσης φύσεως (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαλλοτριώσεις κ.λ.π.).

 

β) Έκθεση η οποία περιλαμβάνει περιγραφή κάθε δραστηριότητας, ώστε να είναι σαφές ποιες ενέργειες ή εργασίες περιλαμβάνονται σ' αυτήν, προσεγγιστική εκτίμηση της διάρκειας και της δαπάνης πραγματοποιήσεως κάθε δραστηριότητας καθώς και περιγραφή της συνολικής διαδικασίας πραγματοποίησης του έργου.

 

γ) Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης στο οποίο εμφανίζεται ο συσχετισμός και η αλληλουχία πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων ή των ομάδων αυτών και η πιθανή κρίσιμη διαδρομή, καθώς και διαγράμματα ΓΚΑΝΤΤ στα οποία διατυπώνεται η πιθανή εξέλιξη της πραγματοποίησης του έργου, τόσον κατά τον νωρίτερο ή αργότερο χρόνο έναρξης των δραστηριοτήτων όσον και κατά τον νωρίτερο ή αργότερο χρόνο πέρατος αυτών.

 

δ) Διαγράμματα της αντίστοιχης με τα παραπάνω διαγράμματα μέσης απορρόφησης στην μονάδα του χρόνου.

 

ε) Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης (διάγραμμα τμηματικών προθεσμιών, ειδικοί όροι κ.λ.π.).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.