Απόφαση ed2a/01-26-294/86

Απόφαση ΕΔ2Α/01/26/ΦΝ294/1986: Παράταση προθεσμίας διατάξεων του νόμου 1418/1984 για τα αποφαινόμενα όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΔ2Α/01/26/ΦΝ294/1986: Παράταση προθεσμίας διατάξεων του νόμου 1418/1984 για τα αποφαινόμενα όργανα, (ΦΕΚ 72/Β/1986), 28-02-1986.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984), που ορίζει ότι μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 και πάντως όχι πέραν της διετίας από την ισχύ του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις για τα αποφαινόμενα όργανα άλλων αρχών εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα που ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

2. Το γεγονός ότι η έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 18 παράγραφος 2 του νόμου 1418/1984, που αποτελούσε προϋπόθεση για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του αυτού νόμου, εκδόθηκε την 31-12-1985, προεδρικό διατάγματα 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985) και έτσι μέσα στο χρόνο των δύο μηνών (από 01-01-1986 έως 28-02-1986) δεν κατέστη δυνατή η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 19, αποφασίζουμε:

 

1. Τα προεδρικά διατάγματα για τα αποφαινόμενα όργανα επί έργων αρμοδιότητας άλλων αρχών, εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή άλλων φορέων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 (ΦΕΚ 198/Α/1972) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) και πάντως όχι πέραν της 31-12-1986. Τα ίδια ισχύουν και για τις ανάλογες οργανωτικές διατάξεις για τα όργανα που αποφαίνονταν στα έργα των φορέων που δεν υπάγονταν στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 ή που είχαν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1266/1972 βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου αυτού ή βάσει άλλων ειδικών διατάξεων.

 

Η απόφαση αυτή που θα κυρωθεί με νόμο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-02-1986

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.