Νόμος 1418/84 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Έκδοση διαταγμάτων - ειδικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού προβλέπεται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, αυτά εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική διάταξη.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται επίσης κάθε θέμα που αναφέρεται στην κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων, στα ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους που εφαρμόζονται κατά περίπτωση, στη διακοπή των έργων και διάλυση των συμβάσεων, στα θέματα των διαφόρων προθεσμιών, της απολογιστικής εκτέλεσης των εργασιών, της οποίας η προμήθεια των υλικών για τα έργα του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου γίνεται απευθείας απ' το φορέα κατασκευής του έργου χωρίς να απαιτείται γι' αυτό έγκριση ή εξουσιοδότηση των υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου και για τα έργα άλλων φορέων, με βάση τις ειδικές διατάξεις των φορέων αυτών, της διανομής του ανάδοχου και της εκπροσώπησης αυτού, των υποχρεώσεων των κοινοπρακτούντων αναδόχων, της καταμέτρησης των εργασιών και των υπόχρεων για την καταμέτρηση, της πιστοποίησης και πληρωμής των εργασιών και της αναθεώρησής τους, της επιβολής και κατάπτωσης των ποινικών ρητρών, της τήρησης του ημερολογίου του έργου, των υποχρεώσεων και ενεργειών των οργάνων της υπηρεσίας, του διακανονισμού της σύμβασης σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης, των μέτρων, που λαμβάνονται σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών του προσωπικού του ανάδοχου, των συνεπειών παραμέλησης από τον ανάδοχο της συντήρησης των έργων, της διενέργειας της παραλαβής, των συνεπειών της μη εμπρόθεσμης διενέργειας της παραλαβής, της χρήσης του έργου πριν από την παραλαβή, των ορίων, του τρόπου και του τύπου παροχής των εγγυήσεων της αντικατάστασης των παρακρατήσεων με εγγυητικές επιστολές, της απόδοσης ή κατάπτωσης των εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών των διαδικασιών επιβολής των διοικητικών ποινών κατά της εργοληπτικής επιχείρησης και παραπομπής των στελεχών στις νόμιμες πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις παραβάσεων και γενικά κάθε λεπτομέρεια και συμπληρωματική διάταξη για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

3. Τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του νόμου αυτού μπορεί να ρυθμίζουν και τις κατά το χρόνο της έκδοσής τους καταρτισμένες συμβάσεις κατασκευής δημόσιων έργων, εκτός απ' τα θέματα που αναφέρονται στην οικονομική δομή των συμβάσεων αυτών. Τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα μπορεί επίσης να ορίζουν ποιες απ' τις διατάξεις τους εφαρμόζονται μόνο αν με τις εργολαβικές συμβάσεις δεν ρυθμίζεται διαφορετικά το αντίστοιχο θέμα.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων εγκρίνονται κατά κατηγορίες έργων ή και γενικά για όλα τα έργα αναλύσεις τιμών και γενικά πρότυπα συμβατικά τεύχη. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και αν τα στοιχεία αυτά θα είναι υποχρεωτικά για κάθε σύμβαση ή θα ισχύουν αν η σύμβαση δε ρυθμίζει το αντίστοιχο θέμα κατά διάφορο τρόπο ή αν η σύμβαση θα μπορεί μόνο να επιβάλει περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που περιλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά και γενικά να καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των στοιχείων αυτών, ο χαρακτήρας του υποχρεωτικού, γενικά ή κατά περίπτωση, και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.