Απόφαση ed2a/03-40-249/86

Απόφαση ΕΔ2Α/03/40/ΦΝ249/1986: Ανάθεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΔ2Α/03/40/ΦΝ249/1986: Ανάθεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, (ΦΕΚ 137/Β/1986), 28-03-1986.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 609/1985 Κατασκευή δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 223/Α/1985).

 

3. Την ΕΔ2Α/01/26/ΦΝ294/1986 απόφαση Παράταση προθεσμίας διατάξεων του νόμου 1418/1984 για τα αποφαινόμενα όργανα (ΦΕΚ 72/Β/1986).

 

4. Την ανάγκη μεταβατικών ρυθμίσεων μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984, αποφασίζουμε:

 

1. Η απευθείας ανάθεση κατασκευής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης έργων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984, γίνεται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής. Τη σύμβαση υπογράφει ο Πρόεδρος ή ο Δήμαρχος αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σχετική απόφαση.

 

2. Για τα έργα που αναφέρεται η προηγούμενη παράγραφος και που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τις 300.000 δραχμές, η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, ή της Δημαρχιακής Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984.

 

3. Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθεί με νόμο ισχύει μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τα έργα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 και πάντως όχι πέραν της 31-12-1986, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-03-1986

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.