Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2643/1953 περί παραχωρήσεως προς αποκατάστασιν καλλιεργητών των γαιών του Κωπαϊδικού πεδίου ως αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3784/1957 αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{2. Όλες οι στο Κωπαϊδικό πεδίο εκτάσεις αίτινες δύναται να χρησιμοποιηθούν προς βασική (καθαρολείβαδα, καλαμιές κ.λ.π.) διαχειρίζονται υπό του Οργανισμού Κωπαΐδας προς ίδιον αυτού όφελος. Από της ενάρξεως της χειμερινής κτηνοτροφικής περιόδου 1967 - 1968 τα εκ των εκτάσεων τούτων καθαρολείβαδα και μπαγγίνες εκμισθώνονται κατά κτηνοτροφικές περιόδους υποχρεωτικώς και άνευ δημοπρασίας δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κωπαΐδας εγκρινομένης παρά του Νομάρχου Βοιωτίας προς κατά κύριον επάγγελμα κτηνοτρόφους, οίτινες διατηρούν το ποίμνιον των κατά κτηνοτροφικές περιόδους εις την περιοχήν του Κωπαϊδικού πεδίου επί μίαν δεκαετία τουλάχιστον προς της ισχύος του παρόντος και δεν δύναται να καλύψουν τις εις βοσκή ανάγκες των ζώων των εις ετέρας βοσκάς, εις ας εξ οιασδήποτε αιτίας έχουν δικαίωμα βοσκής. Εν ελλείψει τοιούτων κτηνοτρόφων οι ανωτέρω εκτάσεις εκμισθώνονται ελεύθερα υπό του Οργανισμού Κωπαΐδας προς ετέρους κτηνοτρόφους.}

 

2. Η δια της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3784/1957 που προστέθηκε στο άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2643/1953 παράγραφος 3, περί της δωρεάν βοσκήσεως μέχρι 10 μικρών και 2 μεγάλων ζωών των κληρούχων εις τις βοσκάς επί των κλήρων στην Κωπαΐδα, καταργείται.

 

3. Εις το άρθρον 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3784/1957 προστίθεται παράγραφος 4 έχουσα ούτω:

 

{4. Ο Οργανισμός Κωπαΐδας δύναται μετ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, εγκρινομένη υπό του Υπουργού της Γεωργίας, να εκποιεί δια δημοπρασίας εφαρμοζομένων, ως προς την δημοπρασία αναλόγως των περί εκποιήσεως των δημοσίων κτημάτων διατάξεων τα εις αυτόν κατά κυριότητα παραχωρηθέντα ή που θα παραχωρηθούν ακίνητα προκειμένου δε περί εκποιήσεως εκτάσεως δι' ίδρυση γεωργικών βιομηχανιών αυτή ενεργείται και άνευ δημοπρασίας, αλλά υπό τους επί ποινή απολύτου ακυρότητας των σχετικών δικαιοπραξιών τασσόμενους όρους:

 

α) της ιδρύσεως και λειτουργίας της βιομηχανίας εντός τριετίας τουλάχιστον από της υπογραφής του αγοραπωλητηρίου Συμβολαίου και

 

β) της μη εκ μέρους του αγοραστού ή των καθολικών διαδόχων αυτού μεταβιβάσεως, δια πράξεως εν ζωή, της εκτάσεως που εκποιήθηκε, επί μίαν εικοσαετία από της αυτής ως άνω ημερομηνίας.}

 

Εν περιπτώσει παραβάσεως των όρων τούτων ή γενομένη εκποίησις ανατρέπεται αυτοδικαίως της κυριότητος επανερχόμενης εις τον Οργανισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.