Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας που επέχει θέσιν παραχωρητηρίου, η παραχώρησις με μειωμένο τίμημα, που καθορίζεται υπό του Υπουργού Γεωργίας εις οικοδομικούς συνεταιρισμούς εν ενεργεία Στρατιωτικών και Δημοσίων Πολιτικών υπαλλήλων, προς στέγαση η δημιουργίαν θερέτρων των μελών αυτών, κοινοχρήστων ή διαθεσίμων εκτάσεων εποικισθεισών περιοχών ή δημοσίων δασικών τοιούτων, των τελευταίων παραχωρουμένων υπό τον όρον της αξιοποιήσεως αυτών.

 

2. Το τίμημα των κατά των άνω παραχωρουμένων εκτάσεων οφείλεται εις το Ειδικό Ταμείον Εποικισμού και εξοφλείται υπό του παραχωρησιούχου Οικοδομικού Συνεταιρισμού δια δώδεκα ίσων ετησίων ατόκων δόσεων, εκάστης δόσεως καταβαλλομένης την 1η Οκτωβρίου από του επομένου της παραχωρήσεως έτους.

 

3. Από της μεταγραφής της περί παραχωρήσεως αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας η κυριότης των εκτάσεων μεταβιβάζεται εις τον προς ον η παραχώρησις Οικοδομικό Συνεταιρισμό.

 

Η ισχύς του παρόντος αναγκαστικού νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.