Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κοινόχρηστοι εξ οριστικής διανομής κυρωθείσης ή μην γαίες των περιπτώσεων δ' και ε' του άρθρου [Π] 31 του Αγροτικού Κώδικα ή της αυτής κατηγορίας γαίες του άρθρου 164 του αυτού [Π] Κώδικα εάν μέχρι της ισχύος του παρόντος έχουν περιληφθεί εις ρυμοτομικά σχέδια οικοδομικών συνεταιρισμών και διανεμήθηκαν ως οικόπεδα εις τα μέλη αυτών, παραχωρούνται εις τους ανωτέρω οικοδομικούς συνεταιρισμούς δι' αποφάσεως της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, εις ην συμμετέχει και ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος, με τίμημα που καθορίζεται υπό της αυτής Επιτροπής και που ισούται προς την κατά τον χρόνον της εντάξεως των γαιών εις τα ρυμοτομικά σχέδια αξίαν αυτών.

 

2. Το ούτω καθοριζόμενο τίμημα, οφείλεται εις το Ειδικό Ταμείο Εποικισμού και καταβάλλεται υπό του προς ον η παραχώρησις οικοδομικού συνεταιρισμού εις τρεις ίσες ετήσιες δόσεις με απλό τόκο 6%, εισπράττεται δε κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Εκάστη δόσις καταβάλλεται την 1η Οκτωβρίου από του επομένου της παραχωρήσεως έτους. Καθυστέρησις της καταβολής μιας δόσεως συνεπάγεται αυτοδικαίως και άνευ άλλης τινός διατυπώσεως την έκπτωση του υπόχρεου Οικοδομικού Συνεταιρισμού εκ της γενομένης κατά τα άνω παραχωρήσεως, οι δε καταβληθείσες δόσεις θεωρούμενες ως μισθώματα δεν επιστρέφονται.

 

3. Επιτρέπεται η μερική η ολική προεξόφλησις του τιμήματος.

 

4. Η περί παραχωρήσεως απόφασις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εκδίδεται τη αιτήσει του ενδιαφερομένου οικοδομικού συνεταιρισμού, υπόκειται δε εις αναπομπή προς αναθεώρηση κατά τα στο άρθρο 80 του [Π] Αγροτικού Κώδικα οριζόμενα εντός τριών μηνών από της διοικητικής κοινοποιήσεως της εις τον οικοδομικό συνεταιρισμό.

 

5. Παρερχόμενης απράκτου της εν τη προηγουμένη, παραγράφω προθεσμίας η περί παραχωρήσεως απόφασις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων καθίσταται οριστική και αμετάκλητος και αποτελεί τίτλο κυριότητος δεκτικό μεταγραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.