Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι καθ' έκαστον οικονομικό έτος συντασσόμενοι, βάσει των σχετικών στοιχείων, παρά των οικείων Διευθύνσεων Γεωργίας Κρήτης προϋπολογισμοί των εσόδων και εξόδων επί της διαχειρίσεως της περιουσίας των τέως Εφεδρικών Ταμείων Κρήτης σύμφωνα με το από [ΒΔ] 27-11-1957 βασιλικό διάταγμα και τις σχετικές επί του αντικειμένου τούτου αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών θα εγκρίνονται του λοιπού και εν συνεχεία θα διαβιβάζονται εις την Υπηρεσία Δημοσίου Λογιστικού της οικείας Νομαρχίας.

 

Υπό των αυτών ως άνω Διευθύνσεων Γεωργίας θα συντάσσονται εις το τέλος εκάστου οικονομικού έτους και οι απολογισμοί της εν λόγω διαχειρίσεως οίτινες και θα υποβάλλονται εις το Ελεγκτικό Συνέδριον μέσω της Υπηρεσία Δημοσίου Λογιστικού της οικείας Νομαρχίας.

 

Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του από [ΒΔ} 27-11-1957 βασιλικού διατάγματος ως αντικαταστάθηκαν υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από [ΒΔ] 30-08-1958 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [ΒΔ] 27-11-1957 βασιλικού διατάγματος περί ρυθμίσεως και διαθέσεως και διαχειρίσεως των κτημάτων και της εν γένει περιουσίας των Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης κ.λ.π. καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.