Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκατάστασις και λειτουργία κινηματογράφων ή παρεμφερών επιχειρήσεων είτε σε κλειστό είτε σε ανοικτό χώρο επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της Αστυνομικής αρχής.

 

2. Η άδεια εγκαταστάσεως χορηγείται επί τη υποβολή εις την αστυνομική αρχήν των κάτωθι στοιχείων.

 

α) Αιτήσεως εις ην ν' αναγράφεται το ονοματεπώνυμον του αιτούντος και η διεύθυνσις της κατοικίας αυτού, εφ' όσον δε πρόκειται περί Εταιρείας ο τίτλος και η έδρα αυτής. Εις την τελευταία ταύτη περίπτωσιν δέον να υποβάλλεται και το Εταιρικό ή καταστατικόν της Εταιρείας.

 

β) Δηλώσεως του αιτούντος εμφαινούσης το ονοματεπώνυμον και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του υπευθύνου δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου Διευθυντού του κινηματογράφου και του αντιπροσώπου αυτού εν περιπτώσει απουσίας του. Τοιαύτη δήλωση οφείλουν να υποβάλλουν εις την οικεία Αστυνομική Αρχήν και οι κατά την δημοσίευση του παρόντος λειτουργούσες κινηματογραφικές επιχειρήσεις.

 

γ) Πιστοποιητικού Ιθαγένειας.

 

δ) Σχεδίου εις τριπλούν, συντεταγμένου υπό διπλωματούχου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονος εν ω να εμφαίνεται σε κάτοψη ή διαρρύθμισις των θέσεων των θεάτρων στην αίθουσα, στα θεωρία, στους εξώστες κ.λ.π. οι διάδρομοι, οι θύρες, τα παράθυρα και οι έξοδοι κινδύνου. Προκειμένου δια κλειστούς κινηματογράφους, δέον να υποβληθεί εις τριπλούν και σχέδιον εμφαίνον τις εγκαταστάσεις εν γένει του τεχνικού αυτού αερισμού.

 

ε) Σχεδίου εις τριπλούν συντεταγμένου υπό διπλωματούχου ηλεκτρολόγου Μηχανικού εν ω να εμφαίνεται σε κάτοψη η θέσις της ηλεκτροπαραγωγού ομάδος ή σταθμού μετασχηματισμού του ρεύματος που τυχόν θα εγκατασταθεί, η θέσις του πίνακα διανομής, του θαλάμου προβολής και της όλης εν γένει εγκαταστάσεως του φωτισμού και του φωτισμού κινδύνου μετά πλήρους εκθέσεως επί των εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

ς) Σχεδιαγράμματος, εις τριπλούν εμφαίνοντος την θέσιν του ακινήτου του κινηματογράφου εν σχέσει με τις πέριξ οικοδομές, οδούς κ.λ.π.

 

3. Η αίτησις αυτή με τα πάντων των ως άνω στοιχείων παραπέμπεται εντός δέκα ημερών από της υποβολής αυτής εις το κατά το άρθρο 2 του παρόντος συμβούλιον, όπερ, εξετάζον τα υπ' όψιν αυτού τιθέμενα, γνωματεύει περί της χορηγήσεως της αδείας εγκαταστάσεως είτε βάσει των υποβληθέντων σχεδίων είτε υποδεικνύοντας τις επενεκτέες προσθήκες, τροποποιήσεις ή βελτιώσεις. Μόνον μετά υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται το υπό του Συμβουλίου υποδεικνυόμενα χορηγείται υπό της Αστυνομίας η άδεια εγκαταστάσεως.

 

4. Η άδεια λειτουργίας κινηματογράφου χορηγείται επί τη υποβολή εις την Αστυνομική αρχήν αιτήσεως του ενδιαφερομένου γνωστοποιώντας την λήξη των εργασιών εγκαταστάσεως και κατόπιν επιθεωρήσεως του κινηματογράφου και όλων των εξαρτημάτων αυτού και εγκαταστάσεων υπό του αυτού ως άνω Συμβουλίου προς διαπίστωσιν της ακριβούς τηρήσεως των προϋποθέσεων υφ' ας χορηγήθηκε η άδεια εγκαταστάσεως.

 

Αντίτυπον των ως άνω σχεδίων εν γένει αρμοδίως θεωρημένων ως και η άδεια λειτουργίας του κινηματογράφου αναρτάται εντός ειδικού πλαισίου, εις μέρος καταφανές, εις τρόπον ώστε να είναι εις την διάθεση του κοινού και των ενεργούντων τον έλεγχο κρατικών υπαλλήλων.

 

5. Απαγορεύεται πάσα μεταρρύθμισις, τροποποίησις ή συμπληρώσεως των εν γένει εγκαταστάσεων κινηματογράφου άνευ αδείας της αστυνομικής αρχής αιτουμένης εν τη περιπτώσει ταύτη την γνώμη του κατά το άρθρο 2 Συμβουλίου. Η παράβασις συνεπάγεται την αφαίρεση της αδείας λειτουργίας του κινηματογράφου, με μέριμνα της αστυνομικής αρχής.

 

Προκειμένου περί υπαιθρίων κινηματογράφων ο ανοικτός χώρος πρέπει να είναι πάντοτε περιφραγμένος κατά τρόπον που να παρεμποδίζει τελείως τη έξωθι θέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.