Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Συμβούλιον, συγκροτούμενο δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, αποτελείται εκ του Διευθυντού της Νομαρχίας, του προϊσταμένου της αστυνομικής αρχής, του παρά τη οικεία αστυνομική αρχή αποσπασμένου διπλωματούχου μηχανικού, εν ελλείψει δε τοιούτου ενός άλλου διπλωματούχου μηχανικού οριζομένου υπό του Νομομηχανικού, ενός διπλωματούχου μηχανικού ηλεκτρολόγου και του προϊσταμένου του οικείου, υγειονομικού Κέντρου ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών.

 

Δια τις εκτός της έδρας του νομού πόλεις συγκροτείται δι' αποφάσεως του Νομάρχου Συμβούλιον εκ τριών ή πέντε δημοσίων υπαλλήλων, ου απαραιτήτως αποτελεί μέλος και ο προϊστάμενος της αστυνομικής αρχής, αντιπρόσωπος του Νομαρχιακού, ως και ο δημοτικός υγιεινολόγος ιατρός ή δημοτικός ιατρός.

 

Εις αμφότερα το Συμβούλιο τούτο καλείται να συμμετάσχει και αντιπρόσωπος της Πανελληνίου Ενώσεως Κινηματογράφων, όπου υπάρχει τοιούτος άνευ ψήφου.

 

2. Το Συμβούλιον θεωρείται εν απαρτία παρόντων τριών μελών και αποφαίνεται δια πλειοψηφίας, αφού ακούσει πάντοτε μεν τον Διευθυντή ή αντιπρόσωπο της επιχειρήσεως, οσάκις δε κρίνει σκόπιμον και οιασδήποτε άλλα πρόσωπα.

 

3. Δια τις Αθήνας και τα προάστια το Συμβούλιον απαρτίζεται:

 

α) εκ του προϊσταμένου της αστυνομικής αρχής,

β) του Νομομηχανικού,

γ) ενός αρχιμηχανικού της Ηλεκτρολογικής Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας,

δ) ενός υγιεινολόγου ιατρού οριζομένου υπό του Υπουργού της Υγιεινής και

ε) ενός αντιπροσώπου της Π.Ε.Κ. ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών.

 

4. Δια τον Πειραιά και τα προάστια το Συμβούλιον απαρτίζεται:

 

α) εκ του προϊσταμένου της αστυνομικής αρχής,

β) του προϊσταμένου σχεδίου πόλεων,

γ) ενός αρχιμηχανικού της Ηλεκτρολογικής Διευθύνσεως του Υπουργείου Συγκοινωνίας,

δ) ενός υγιεινολόγου ιατρού οριζομένου υπό του Υπουργού της Υγιεινής και

ε) ενός αντιπροσώπου της Π.Ε.Κ. ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών.

 

5. Επιτρέπεται η αναθεώρησις των αποφάσεων των ανωτέρω συμβουλίων αιτήσει της αστυνομικής αρχής ή του διευθυντού του κινηματογράφου, υποβαλλομένη εντός δέκα το πολύ ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Η αναθεώρησις γίνεται ενώπιον συμβουλίου, που συγκροτείται δια μεν την Αθήνα και Πειραιά και τα προάστια τούτων:

 

α) εκ του Διευθυντού της Ηλεκτρολογικής Διευθύνσεως του Υπουργείου της Συγκοινωνίας,

β) του προϊσταμένου σχεδίου πόλεως Αθηνών,

γ) του παρά το Υφυπουργείο της Δημόσιας Ασφαλείας Διευθυντού της Αστυνομίας Πόλεων,

δ) του παρά το Υπουργείο Υγιεινής Διευθυντού της Υγιεινής και

ε) ενός αντιπροσώπου της Π.Ε.Κ. ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών,

 

εις δε τις λοιπές πόλεις ενώπιον Επιτροπής οριζόμενης δι' αποφάσεως του Υφυπουργού της Δημοσίας Ασφαλείας. Γραμματεύς του κατά την παράγραφο ταύτη Αναθεωρητικού Συμβουλίου του εδρεύοντος εν Αθήναις ορίζεται υπάλληλος της παρά το Υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας Διευθύνσεως Αστυνομίας Πόλεων.

 

6. Τα οδοιπορικά έξοδα των μελών κατά το παρόν άρθρον Συμβουλίων βαρύνουν τον διευθυντή της οικείας κινηματογραφικής επιχειρήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.