Ανασγκαστικός νόμος 446/1937 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προ πάσης αναβίβασης επί της σκηνής θεατρικού έργου του ελαφρού θεάτρου υποβάλλεται εις την κατά το ανωτέρω άρθρον επιτροπή αίτησις μετ' αντιγράφου του κειμένου της υποθέσεως του υπό παράσταση έργου. Η επιτροπή εάν εκ της αναγνώσεως μόνης ήθελε πεισθεί ότι δεν συντρέχει περίπτωσις παραβάσεως του προηγουμένου άρθρου χορηγεί άδεια διδασκαλίας του έργου, άλλως δικαιούται να αξιώσει την παρακολούθηση της παραστάσεως κατά τις γενικές τελικές δοκιμές οπότε χορηγεί ή αρνείται την έκδοση της οικείας αδείας, ή τέλος χορηγεί την άδεια υπό τον όρον της εκτελέσεως των μεταβολών του κειμένου που θα υποδειχθούν υπ' αυτής, εικόνων σκηνών κ.λ.π. Προκειμένου περί δραματικών θεατρικών έργων η άδεια χορηγείται μετά παρακολούθηση υπό της Επιτροπής των τελικών αυτού δοκιμών ή της πρώτης παραστάσεως, μη προαπαιτούμενης της υποβολής του κειμένου του έργου. Δύναται όμως ο Διευθυντής του θεάτρου, οσάκις επιθυμεί, να υποβάλει υπό την κρίσιν της Επιτροπής το κείμενον του δραματικού θεατρικού έργου και προ της ενάρξεως των δοκιμών.

 

Προκειμένου περί έργων που θα διδαχθούν πρώτην φοράν εις θέατρα λειτουργούντα εκτός πόλεων Αθηνών και Πειραιώς, την παρακολούθηση της παραστάσεως τοιούτων έργων δύναται η Επιτροπή να αναθέτει εις δύο ανωτέρους υπαλλήλους και ένα λογοτέχνη οριζόμενους εκάστοτε παρ' αυτής.

 

2. Απαγορεύεται απολύτως η οπωσδήποτε παραλλαγή του κειμένου θεατρικού έργου μετά την υπό της αρμοδίας Επιτροπής έγκριση αυτού, κατά τρόπον εμπίπτοντα εις τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

 

Υπεύθυνοι της παραβάσεως ταύτης θεωρούνται εάν μεν η παραλλαγή εγένετο εγγράφως εις το κείμενον ο επενεγκών την μεταβολή συγγραφεύς ή διευθυντής του θιάσου, εάν δε από της σκηνής τη πρωτοβουλία του ηθοποιού, αυτός ούτος ο ηθοποιός.

 

3. Η κατά τα ανωτέρω άδεια ισχύει καθ' άπαν το Κράτος.

 

4. Η Επιτροπή δικαιούται να χαρακτηρίζει θεατρικά έργα ως ακατάλληλα δι' ανηλίκους κάτω των 14 ετών, οπότε απαγορεύεται η εις τα θέατρα είσοδος αυτών των διευθυντών των επιχειρήσεων υποχρεουμένων ν' αναγράφουν τον περί ακαταλληλότητας χαρακτηρισμό εις τα προγράμματα και τις διαφημίσεις εν γένει, εις καταφανές μέρος αυτών και δια παχέων τυπογραφικών στοιχείων.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Νόμου περί κινηματογράφων που καθορίζουν τον τρόπον της εξακριβώσεως της ηλικίας των ανηλίκων, ως και η της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου ή καθορίζουσα τον τρόπον της ενεργείας του ελέγχου κατά την είσοδο αυτών εφαρμόζονται και δια τα θέατρα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.