Ανασγκαστικός νόμος 446/1937 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά το ανωτέρω άρθρον Επιτροπή αποτελείται:

 

1. Εκ του Διευθυντού της Λαϊκής Διαφωτίσεως του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού, ως Προέδρου,

2) εξ ενός Τμηματάρχου της Διευθύνσεως Εσωτερικού Τύπου του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού,

3) εξ ενός Τμηματάρχου της Διευθύνσεως Λαϊκής Διαφωτίσεως,

4-5) εκ των παρά το Υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας Διευθυντού Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής,

6) εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Διευθύνσεως Γραμμάτων και Τεχνών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

7) εξ ενός αντιπροσώπου της Εταιρείας των Ελλήνων θεατρικών Συγγραφέων οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού,

8) εξ ενός αντιπροσώπου των θεατρικών επιχειρήσεων οριζόμενου υπ' αυτών μετεχόντων της Επιτροπής των δύο τελευταίων τούτων άνευ ψήφου ή των αναπληρωτών των ως άνω οριζομένων δια της περί συγκροτήσεως της Επιτροπής αποφάσεως του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού.

 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μέλη της ως άνω Επιτροπής, ως και οι αναπληρωτές αυτών ορίζονται δια πράξεως των αρμοδίων αυτών Υπουργών.

 

Χρέη εισηγητού και γραμματέως της Επιτροπής μετά ψήφου εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εποπτείας Θεάτρων της Διευθύνσεως Λαϊκής Διαφωτίσεως ή ο αναπληρωτής αυτού οριζόμενος δι' αποφάσεως του Υφυπουργού Τύπου και Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1619/1939 (ΦΕΚ 61/Α/1939).

 

2. Η διάταξις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Νόμου περί κινηματογράφων εφαρμόζεται και δια την κατά το παρόν άρθρον Επιτροπή ως και δια το κατά το άρθρο 1 Συμβούλιο.

 

Η Επιτροπή εδρεύει εις το Υφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού, όπου υποβάλλονται και οι οικείες αιτήσεις τα κείμενα των υπό ανάβαση έργων ως και πάντα τα λοιπά σχετικά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.