Βασιλικό διάταγμα 11/11/59

ΒΔ 11-11-1959: Περί συμπληρώσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 11-11-1959: Περί συμπληρώσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, (ΦΕΚ 26/Δ/1960), 16-12-1959.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψιν τις διατάξεις των άρθρων 9 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως και την υπ' αριθμόν Α28417/28-05-1958, του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 504/1959 πράξη του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Εν συνεχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

{Εις περίπτωσιν όμως γωνιακού οικοπέδου επί οδού με κατά μήκος κλίση τοιαύτη ώστε, εξαντλούμενου του μεγίστου επιτρεπομένου κατά την πρόσοψη ύψους οικοδομής άνευ στηθαίου προσμετρούμενου στο ύψος και εφαρμοζομένων των ελαχίστων επιτρεπομένων ελευθέρων υψών ορόφων, ο ισόγειος όροφος της οικοδομής να καθίσταται στην ψηλότερη θέσιν της οδού υπόγειος κατά την πρόσοψη αυτού, η αφετηρία μετρήσεως του ύψους της οικοδομής αντί της γωνίας (ή τυχόν του μέσου της αποτέμνουσας πλευράς) λαμβάνεται σε ψηλότερη θέση της οδού και δη εις τοιαύτη ώστε το δάπεδο του ισογείου ορόφου να ευρίσκεται εις στάθμη του πεζοδρομίου κατά την υψηλότερη προ της οικοδομής θέσιν, χωρίς όμως ποτέ η τοιαύτη καθ' ύψος μετάθεσις της αφετηρίας να είναι μεγαλύτερη του 1,00 m ύψους.}

 

Εις τον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Βασιλικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-11-1959

 

Παύλος Β.

 

Ο Επί του Οικισμού Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.