Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τρόπος υπολογισμού και μετρήσεως του μεγίστου ύψους των προσόψεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τον κατά τα προηγούμενα υπολογισμό του μεγίστου ύψους εφ' όσον μεν υφίσταται εγκεκριμένο ρυμοτομικός διάγραμμα το πλάτος της οδού μετράται μεταξύ των οικοδομικών γραμμών, προσμετρούμενου δηλαδή και του βάθους του τυχόν προς αμφοτέρας τις πλευράς ή και την ετέρα μόνον τοιαύτη, τηρουμένου υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου (πρασιών), εις ην δε περίπτωσιν δεν υφίσταται τοιούτον διάγραμμα, το πλάτος μετράται μεταξύ των υφισταμένων εν τοις πράγμασι οικοδομικών γραμμών (Σχήματα 59 και 60).

 

bd.9.8.55.59

Σχήμα 59: Π = πλάτος της οδού για τον υπολογισμό του μέγιστου ύψους της οικοδομής Α.

 

bd.9.8.55.60

Σχήμα 60: Π = πλάτος της οδού για τον υπολογισμό του μέγιστου ύψους της οικοδομής Β.

 

2. Εις περίπτωσιν καθ' ην ή πρόσοψις ήθελε τοποθετηθεί εσώτερο της οικοδομικής γραμμής, προς καθορισμό του μεγίστου ύψους αυτής προσμετράται εις το πλάτος της οδού και το πλάτος της μεταξύ της οικοδομικής γραμμής και της προσόψεως αφεθείσης ζώνης (Σχήμα 61).

 

Η αύξησις αυτή του ύψους ισχύει μόνον δια την, θεωρούμενη οικοδομή και ουχί δια τις έναντι αυτής, επί της ετέρας πλευράς της οδού κείμενες.

 

bd.9.8.55.61

Σχήμα 61: Π = πλάτος της οδού για τον υπολογισμό του μέγιστου ύψους μόνο της σε υποχώρηση οικοδομής Α και όχι της Β.

 

3. Εις περίπτωσιν οικοδομικών γραμμών μη ευθειών ή μη παραλλήλων και εν γένει εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερό πλάτος, έκαστον τμήμα της οδού μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων που διασταυρώνουν και οι δυο την υπ' όψιν οδό, εξετάζεται ιδιαιτέρως και λαμβάνεται υπ' όψιν τον μέσον πλάτος αυτού, κατ' αναλογίαν του μήκους εφ' ου υφίσταται έκαστον ορισμένον πλάτος.

 

Εάν εις τμήμα οδού μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων, που διασταυρώνουν και οι δυο την υπ' όψιν οδό, παρουσιάζεται επί μέρους τμήμα διευρυνόμενο απότομα, το εκ της αποτόμου διευρύνσεως επί πλέον πλάτος δεν λαμβάνεται υπ' όψιν (Σχήμα 62).

 

bd.9.8.55.62

 

Σχήμα 62: Π1, Π2, Π3: πλάτη οδού σε σημεία Α, Β, Γ.

 

Οι αδιέξοδοι οδοί μετά των εις το πέρας αυτών σχηματιζόμενων ευρύτερων κοινοχρήστων χώρων, δεν θεωρούνται ως οδοί μεταβλητού πλάτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του από 21-01-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 20/Δ/1963), με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του από 23-11-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 160/Δ/1962).

 

4. Εις περίπτωσιν γωνιαίου οικοπέδου με αποτετμημένη την γωνία ή πλευρά της αποτμήσεως ταύτης δεν λαμβάνεται υπ' όψιν προς καθορισμό του μεγίστου ύψους, της προσόψεως, δια τον όποιον μόνον οι λοιπές πραγματικοί πλευρές λαμβάνονται υπ' όψιν (Σχήμα 63).

 

bd.9.8.55.63

Σχήμα 63: Οι αποτμήσεις στις θέσεις Α, Β, Γ, Δ δεν λαμβάνονται υπόψη προς καθορισμό του μέγιστου ύψους.

 

5. α) Κατά την διασταύρωση δύο οδών, εφ' ων λόγω πλάτους και μόνον αυτών και ουχί εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου, εφαρμόζονται διάφορα ύψη οικοδομών κατά την πρόσοψη αυτών, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν στην πλατυτέρα οδό εφαρμόζεται και εφ' εκάστης οικοδομικής γραμμής της οδού του ελάσσονος πλάτους επί μήκους μέχρι 16 m από της αντιστοίχου γωνίας ή του πέρατος της τυχόν αποτμήσεως αυτής.

 

β) Όταν τα κατά το ως άνω εδάφιο α πέρατα των μηκών των 16 m εφ' εκάστης οικοδομικής γραμμής της οδού του ελάσσονος πλάτους κείνται επί διαφόρων καθέτων επί τον άξονα ταύτης, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατύτερη οδό εφαρμόζεται επ' αμφοτέρων των οικοδομικών γραμμών μέχρι της καθέτου της πλέον απέχουσας από την διασταύρωση.

 

γ) Εις περίπτωσιν καθ' ην μετά το πέρας του μήκους του μείζονος ύφους το καθοριζόμενο υπό των διατάξεων των προηγουμένων εδαφίων α και β της παρούσης παραγράφου, απομένει μήκος προσώπου μικρόν, εις τρόπον ώστε η εις το τμήμα του το ελάττωσις του ύψους της προσόψεως της οικοδομής να δημιουργεί αισθητική ή κατασκευαστική ανωμαλία, δύναται το ως άνω μήκος του μείζονος ύψους να μειωθεί κατά την κρίσιν του μελετητή, μη επιτρεπομένης εν ουδεμιά περιπτώσει και εξ ουδενός λόγου επεμβάσεως του κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων καθορισθέντος μήκους του μείζονος ύψους επί της οδού του ελάσσονος πλάτους.

 

Πάσα συναφής διάταξις ειδικού Κανονισμού Οικισμού αντικειμένη εις την παράγραφο ταύτη καταργείται.

 

bd.9.8.55.64

Σχήμα 64: Το ύψος της πλατύτερης οδού επεκτείνεται επί της στενότερης οδού σε βάθος 20 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σχήμα 64 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

6. α) Εις περίπτωσιν οικοπέδου μη γωνιαίου, έχοντος περισσότερα του ενός πρόσωπα (διαμπερούς μη γωνιαίου οικοπέδου), εφ' εκάστου προσώπου και εν γένει από εκάστης αφετηρίας μετρήσεως του ύψους και του αριθμού των ορόφων του κτιρίου κατασκευάζεται ο αντιστοίχως επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων σε πρόσοψη ή και σε εσοχή. Το εξ εκάστου προσώπου και αφετηρίας ύψος και αριθμός ορόφων εφαρμόζονται επί μεν των οικοδομικών γραμμών συμφώνως προς τα στις οικείες διατάξεις καθοριζόμενα άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως, προς το βάθος δε του οικοπέδου μέχρι βάθους το πολύ του ημίσεος της αποστάσεως των αντικειμένων πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου κατά την θέσιν του θεωρουμένου προσώπου. Εις περίπτωσιν υψομετρικών διαφορών μεταξύ των διαφόρων αφετηριών μετρήσεως των υψών, επιτρέπεται όπως τινές μόνον των αφετηριών ληφθούν σε ψηλότερη στάθμη προς κάλυψη της υφισταμένης υψομετρικής διαφοράς. Πάντως εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται οιαδήποτε υπερύψωσις της στάθμης της υψηλότερης των αφετηριών. Υπερύψωσις της στάθμης της χαμηλότερης των αφετηριών πλέον του 1,50 m από της κανονικής στάθμης αυτής, αποκλείεται εν πάση περιπτώσει.

 

β) Εις οικόπεδον διαμπερές και γωνιαίο ή και δις και τρις γωνιαίο τον μεν γωνιαίο ή δις και τρις γωνιαίο τμήμα του οικοπέδου οικοδομείται κατά τις περί γωνιαίων ή δις και τρις γωνιαίων διατάξεις, τις καθορίζουσας τις αφετηρίας μετρήσεως του ύψους και του αριθμού των ορόφων και τις καθορίζουσας τα ύψη της οικοδομής κατά τις εν γένει διασταυρώσεις και συναντήσεις των οδών, το δε υπόλοιπον τμήμα του οικοπέδου, κατά τις περί μεσαίων οικοπέδων διατάξεις.

 

γ) Εις οικόπεδον εκτεινόμενο επί ολοκλήρου οικοδομικού τετραγώνου δύναται η Αρχή, δια λόγους αρχιτεκτονικής εμφανίσεως, να επιτρέψει όπως η οικοδομή έχει κατά τινές των προσόψεων αυτής αριθμών ορόφων ή και ύψος μείζονα των αντιστοιχούντων εις τις οδούς, εφ' ων οι προσόψεις αυτές, υπό τον απαραίτητον πάντοτε όρον όπως μη γίνεται υπέρβασις του συντελεστού δομήσεως.

 

Πάσα συναφής διάταξις ειδικού κανονισμού οικισμών αντικειμένη εις την παράγραφο ταύτη ως και οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 του από 30-08-1955 βασιλικού διατάγματος Περί όρων δομήσεως εν Αθήναις καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

7. α) Δια τον υπολογισμό του μεγίστου ύψους της προσόψεως οικοδομής ανεγειρόμενης επί οικοπέδου έχοντος πρόσωπον επί πλατείας λαμβάνεται υπ' όψιν ως πλάτος αυτής το μικρότερο μήκος εκ των εις τα μέσα των πλευρών της πλατείας αγόμενων καθέτων μέχρι συναντήσεώς των με οιανδήποτε έναντι πλευρά αυτής.

 

Ως πλευρές της πλατείας νοούνται οι περί ταύτη οικοδομικές γραμμές.

 

β) Κατά την συνάντηση οδού και πλατείας το μείζον ύψος της προσόψεως της οικοδομής το αντιστοιχούν εις την πλατεία εφαρμόζεται και εφ' εκάστης οικοδομικής γραμμής της οδού επί μήκους μέχρι 16 m από της αντιστοίχου γωνίας ή του πέρατος της τυχόν αποτμήσεως αυτής.

 

γ) Οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και εν προκειμένω.

 

δ) Οι τυχόν εκ της απλής αποτμήσεως των γωνιών των γωνιακών οικοπέδων κατά τις διασταυρώσεις των οδών σχηματιζόμενοι ευρύτεροι κοινόχρηστοι χώροι δεν θεωρούνται ως πλατεία δια τον καθορισμό του μεγίστου ύψους της προσόψεως (Σχήμα 66). Ομοίως οι σχηματιζόμενοι ευρύτεροι κοινόχρηστοι χώροι εις την απόληξη αδιεξόδου οδού εντός των οικοδομικών τετραγώνων δεν θεωρούνται ως πλατεία. Δια τα πέριξ των ως άνω διαπλατυσμένων χώρων οικόπεδα προς καθορισμό του μεγίστου ύψους προσόψεως λαμβάνεται το πλάτος της αδιεξόδου οδού (Σχήμα 66Α).

 

bd.9.8.55.66

Σχήμα 66: (άνω) Δια τις οικοδομές τις κείμενες επί των οικοδομικών γραμμών ΑΔ, ΕΖ, ΒΓ και ΘΗ ως ύψος λαμβάνεται το προκύπτον εκ του πλάτους Π. (κάτω) Ο χώρος ούτος δεν θεωρείται πλατεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

7)α. Δια τα γωνιαία οικόπεδα μετά ή άνευ αποτμήσεως τα κείμενα πέριξ των κόμβων των σχηματιζόμενων εκ της συναντήσεως δύο διασταυρούμενων οδών ή και περισσοτέρων (Σχήμα 63) εφ' ων ισχύουν διάφοροι αριθμοί ορόφων και ύψος είτε εκ του πλάτους της οδού είτε εκ του τομέως υψών εις το οποίον κείνται προς καθορισμό του μεγίστου αριθμού ορόφων και του ύψους των οικοδομών λαμβάνεται υπ' όψιν ως πλάτος οδού το πλάτος της πλατύτερης των συνερχομένων εις τον κόμβο οδών και ως τομείς ο τομεύς του μείζονος αριθμού ορόφων.

 

Ο ως άνω καθοριζόμενος αριθμός των ορόφων και το ύψος των οικοδομών εφαρμόζεται επί των στενότερων οδών επί μήκους 15,00 m.

 

Εάν μετά τα εν λόγω 15,00 m υπολείπεται τμήμα της προσόψεως ταύτης μήκους μικρότερου των 4,00 m η κατά τα ανωτέρω ρύθμισις χωρεί εφ' ολοκλήρου της προσόψεως ταύτης του γωνιαίου οικοπέδου.

 

Ο αυτός αριθμός ορόφων και το αυτό ύψος χωρεί και εις το όμορο εν επαφή του γωνιαίου οικοπέδου εφ' όσον και δι' όσον τμήμα αυτού προβάλλεται επ' αυτό το πρόσωπον του έναντι αυτού γωνιαίου οικοπέδου. Εάν πέραν της προβολής ταύτης υπολείπεται τμήμα μικρότερο των 4,00, τότε ο μέγιστος αριθμός ορόφων και το μέγιστον ύψος χωρεί εφ' ολοκλήρου του προσώπου του οικοπέδου τούτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7)α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7)α καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

8. α) Κατά τις συναντήσεις τριών ή περισσοτέρων οδών (συνάντησις των αξόνων των οδών εις το αυτό περίπου σημείον) εφ' ων λόγω πλάτους και μόνον αυτών και ουχί εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου, εφαρμόζονται διάφορα ύψη οικοδομών κατά την πρόσοψη αυτών, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατύτερη οδό εφαρμόζεται εφ' όλων των γωνιαίων οικοπέδων και επί πλέον εφ' εκάστης οικοδομικής γραμμής των οδών του ελάσσονος πλάτους επί μήκους μέχρι 16 m από των γωνιών ή του πέρατος των τυχόν αποτμήσεων αυτών.

 

β) Οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και εν προκειμένω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

9. α) Εις περίπτωσιν καθ' ην κατά την συνάντηση δύο οδών εξ ων η μία περατώνεται κατά την συνάντηση η δε ετέρα συνεχίζεται εκατέρωθεν αυτής και η συνεχιζόμενη οδός έχει μεγαλύτερο πλάτος, εφαρμόζονται δια την οδό του ελάσσονος πλάτους οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

β) Εις περίπτωσιν καθ' ην κατά την ως άνω συνάντηση δύο οδών η συνεχιζόμενη οδός έχει έλασσον πλάτος, το ύψος το αντιστοιχούν εις την περατούμενη και πλατύτερη οδό εφαρμόζεται μόνον επί των γωνιαίων οικοπέδων μήκους μέχρι 16 m από των γωνιών ή του πέρατος των τυχόν αποτμήσεων αυτών, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

10. (πρώην 8) Εις περίπτωσιν κλίσεως της οδού η οικοδομή δέον όπως κλιμακωθεί εις τρόπον ώστε εις ουδέν σημείον αυτής να προκύπτει υπέρβασις πλέον του ενός ορόφου πέραν του επιτρεπομένου εις την θέσιν ταύτη αριθμού των ορόφων. Εν πάση περιπτώσει επιτρέπεται όπως η κλιμάκωσις μη γίνεται εις μήκος μικρότερο των 10 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

11. (πρώην 9) Εις οικόπεδα κείμενα επί της συναντήσεως δύο, οδών, η αφετηρία μετρήσεως του ύψους λαμβάνεται στην γωνία των ρυμοτομικών γραμμών και εν περιπτώσει αποτμήσεως ταύτης στο μέσον της αποτέμνουσας πλευράς. (Σχήμα 68).

 

bd.9.8.55.68

Σχήμα 68: (αριστερά) Δ = αφετηρία μέτρησης ύψους επί του οικοπέδου (ΑΒΓΔΑ) οικοδομής (δεξιά) Η = το μέσο της αποτέμνουσας πλευράς ΖΘ λαμβάνεται ως αφετηρία μέτρησης ύψους της επί του οικοπέδου (ΕΖΗΘΙΚΕ) οικοδομής.

 

Εις περίπτωσιν καθ' ην δια του ρυμοτομικού σχεδίου προβλέπεται τοιαύτη απότμηση της γωνίας του οικοπέδου ώστε να δημιουργείται εισέχουσα γωνία, ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους λαμβάνεται η κορυφή της εισεχούσης γωνίας. (Σχήμα 68Α).

 

bd.9.8.55.68a

Σχήμα 68A: Γ = η κορυφή της εισεχούσης γωνίας (ΒΓΔ) λαμβάνεται ως αφετηρία μέτρησης ύψους της επί του οικοπέδου (ΑΒΓΔΕΖΑ) οικοδομής.

 

Εις περίπτωσιν γωνιακών οικοπέδων εχόντων όψεις επί πλειοτέρων των δύο οδών, ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους λαμβάνεται η μέση στάθμη του συνόλου των προσώπων του θεωρουμένου οικοπέδου (Σχήμα 69).

 

Εις περίπτωσιν όμως γωνιακού οικοπέδου επί οδού με κατά μήκος κλίση τοιαύτη ώστε, εξαντλούμενου του μεγίστου επιτρεπομένου κατά την πρόσοψη ύψους οικοδομής άνευ στηθαίου προσμετρούμενου στο ύψος και εφαρμοζομένων των ελαχίστων επιτρεπομένων ελευθέρων υψών ορόφων, ο ισόγειος όροφος της οικοδομής να καθίσταται στην ψηλότερη θέσιν της οδού υπόγειος κατά την πρόσοψη αυτού, η αφετηρία μετρήσεως του ύψους της οικοδομής αντί της γωνίας (ή τυχόν του μέσου της αποτέμνουσας πλευράς) λαμβάνεται σε ψηλότερη θέση της οδού και δη εις τοιαύτη ώστε το δάπεδο του ισογείου ορόφου να ευρίσκεται εις στάθμη του πεζοδρομίου κατά την υψηλότερη προ της οικοδομής θέσιν, χωρίς όμως ποτέ η τοιαύτη καθ' ύψος μετάθεσις της αφετηρίας να είναι μεγαλύτερη του 1,00 m ύψους.

 

Εις περίπτωσιν δις γωνιαίου οικοπέδου ή οικοπέδου αποτελούντος ολόκληρον οικοδομικό τετράγωνο, του οποίου τα δύο απέναντι πρόσωπα παρουσιάζουν υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 3 m, η αφετηρία μετρήσεως του ύψους της οικοδομής λαμβάνεται εις θέσιν ψηλότερη κατά 1,50 m το πολύ της θέσεως, ήτις προκύπτει εκ της εφαρμογής των ανωτέρω.

 

Εις περίπτωσιν δις γωνιαίου οικοπέδου ή οικοπέδου αποτελούντος ολόκληρον οικοδομικό τετράγωνον του οποίου τα δύο απέναντι πρόσωπα παρουσιάζουν διαφορά μικροτέρα των 3 m λόγω ομοίων κλίσεων αυτών, η αφετηρία μετρήσεως του ύψους της οικοδομής λαμβάνεται εις υψηλότερη θέσιν και δη εις τοιαύτη ώστε το δάπεδον του ισογείου ορόφου να ευρίσκεται εις την στάθμη του πεζοδρομίου κατά την υψηλότερη προ της οικοδομής θέσιν χωρίς όμως ποτέ η τοιαύτη καθ' ύψος μετάθεσις της αφετηρίας να είναι μεγαλύτερη του 1,50 m.

 

 

bd.9.8.55.69

Σχήμα 69

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 11-11-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 26/Δ/1959), με το άρθρο 3 του από 21-01-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 20/Δ/1963), με το άρθρο μόνο του από 04-11-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 175/Δ/1964), με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

12. (πρώην 10) Εις περίπτωσιν οικοπέδων επί κεκλιμένου εδάφους, ανηφορικού καθ' οιονδήποτε κατεύθυνση προς το βάθος, προς αποφυγήν τοποθετήσεως της οικοδομής σε όρυγμα και προς τήρηση των διατάξεων του άρθρου 59 του παρόντος, δύναται αυτή να κλιμακωθεί κατά τμήματα προσαρμοζόμενη καταλλήλως επί εδάφους τηρουμένου του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου.

 

Εις περίπτωσιν οικοπέδου κατηφορικού καθ' οιονδήποτε κατεύθυνση προς το βάθος η οικοδομή δέον όπως κλιμακωθεί εις τρόπον ώστε εις ουδέν σημείον του κτιρίου να προκύπτει υπέρβασις πλέον του ενός ορόφου πέραν των επιτρεπομένων εις την θέσιν ταύτη του αριθμού των ορόφων.

 

Εν πάση περιπτώσει επιτρέπεται όπως η κλιμάκωσις μη γίνεται εις μήκος μικρότερο των 10 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

13. (πρώην 11) Εις οικόπεδα έχοντα περισσότερους προσόψεις επί των οδών και εμπίπτοντα εις δύο τομείς με διαφόρους συντελεστές δομήσεως και εφ' όσον το ισχύον οικοδομικό σύστημα εις αμφοτέρους τους τομείς είναι το αυτό, ως συντελεστής δομήσεως θα λαμβάνεται ο μέγιστος εκ των δύο συντελεστών και αριθμός των ορόφων επί εκάστης των προσόψεων ο επιτρεπόμενος βάσει του εις εκάστην οδό ισχύοντος συντελεστού δομήσεως ή αριθμού ορόφων. Η εξάντλησις του τυχόν υπολοίπου εκ του συντελεστού δομήσεως θα γίνεται δι' ορόφων εν εσοχή.

 

Εφ' όσον τα ισχύοντα οικοδομικά συστήματα είναι διάφορα εις έκαστον τομέα ως συντελεστής δομήσεως λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο συντελεστών και αριθμός ορόφων επί εκάστης προσόψεως ο επιτρεπόμενος βάσει του εις εκάστην οδό ισχύοντος συντελεστού δομήσεως ή αριθμού ορόφων.

 

Η εξάντλησις του τυχόν υπολοίπου εκ του συντελεστού δομήσεως θα γίνεται δι' ορόφων εν εσοχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 30-08-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 209/Δ/1971).

 

14. Επί γωνιαίου οικοπέδου που εμπίπτει εις δύο τομείς υψών της πόλεως εφαρμόζονται τα ισχύοντα εις τον τομέα του μείζονος ύψους τόσον όσον αφορά στην πρόσοψη όσον και εις το συνολικόν ύψος του κτιρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

15. Όταν το μείζον ύψος οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις την επιβολή και κατασκευήν στοών κατά τινά οδό ή και εις την επιβολή και κατασκευήν στοών το μείζον τούτο ύψος το οφειλόμενο εις την επιβολή στοών δεν εφαρμόζεται εις τις άλλες θέσεις εις ας δεν επιβάλλεται η κατασκευή στοάς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.