Βασιλικό διάταγμα 11/6/71

ΒΔ 11-06-1971: Περί συμπληρώσεως του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του 1923 οικισμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 111/Δ/1968)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 11-06-1971: Περί συμπληρώσεως του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του 1923 οικισμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 111/Δ/1968), (ΦΕΚ 135/Δ/1971), 22-06-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 10 παράγραφος 2 αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 636/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 300/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Εις το τέλος του άρθρου 4 του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του 1923 οικισμών, των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 111/Δ/1968) ως τούτο συμπληρώθηκε δια του από 05-12-1969 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 243/Δ/1969) και από 27-01-1970 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 19/Δ/1970), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

 

{5. Επιτρέπεται η αύξηση κατά 0.5 m του επιτρεπόμενου ύψους των οικοδομών δια την περίπτωση προσθηκών επί υφιστάμενων οικοδομών εντός οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 και εφόσον το υπάρχον ισόγειο κατασκευαστεί με ύψος τέτοιο ώστε να μην καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του δια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού οριζόμενου ελάχιστου ελεύθερου ύψους ορόφων.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-06-1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο Επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.