Βασιλικό διάταγμα 15/6/68 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος αριθμός των υπέρ το έδαφος ορόφων και το μέγιστον ύψος των οικοδομών, των ανεγειρομένων επί των οικοπέδων, περί ων το άρθρο 1 του παρόντος, ορίζεται αναλόγως του πλάτους του προ αυτών κοινοχρήστου χώρου (οδού, πλατείας κ.λ.π.) ως ακολούθως:

 

α) Η κατασκευή μέχρι 2 ορόφων κατά την πρόσοψη επιτρέπεται πάντοτε ασχέτως πλάτους οδού με μέγιστον ύψος οικοδομής 8 m. Όταν το πλάτος της οδού είναι μεγαλύτερο των 6 m αλλά μικρότερο των 8 m, τότε κατασκευάζεται εις επί πλέον όροφος (τρίτος όροφος) εν εσοχή, από της προσόψεως (οικοδομικής γραμμής) και εις βάθος σταθερό 2,50 m από του υποκειμένου ορόφου.

 

β) Η κατασκευή 3 ορόφων, κατά την πρόσοψη επιτρέπεται δια πλάτος οδού 8 m και άνω με μέγιστον ύψος οικοδομής 11 m.

 

2. Εν προκειμένω έχουν εφαρμογήν πέραν των διατάξεων των αναφερομένων εις την παράγραφο 2 του άρθρου 125 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α/1973) και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17, παραγράφου 2 του άρθρου 22, παραγράφου 3 του άρθρου 68, παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 69, παραγράφου 1 του άρθρου 70, άρθρου 71 της παραγράφου 4 του άρθρου 72 κατ' ανάλογη εφαρμογήν και άρθρου 80 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του από 15-10-1973 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 298/Δ/1973).

 

3. Εν προκειμένω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 36 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (από 09-08-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 266/Α/1955)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 05-12-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 243/Δ/1969).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 3 του από 15-10-1973 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 298/Δ/1973).

 

4. Εν προκειμένω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 16 η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (από 09-08-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 266/Α/1955)) ως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 27-01-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 19/Δ/1970).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 3 του από 15-10-1973 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 298/Δ/1973).

 

5. Επιτρέπεται η αύξηση κατά 0.5 m του επιτρεπόμενου ύψους των οικοδομών δια την περίπτωση προσθηκών επί υφιστάμενων οικοδομών εντός οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 και εφόσον το υπάρχον ισόγειο κατασκευαστεί με ύψος τέτοιο ώστε να μην καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του δια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού οριζόμενου ελάχιστου ελεύθερου ύψους ορόφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 11-06-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 135/Δ/1971).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 3 του από 15-10-1973 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 298/Δ/1973).

 

6. Ως προς το ύψος των περιφραγμάτων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 69 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 19-07-1972 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 183/Δ/1972).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 3 του από 15-10-1973 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 298/Δ/1973).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.