Βασιλικό διάταγμα 14/8/61 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{στ) Θάλαμοι ανελκυστήρων συνήθων ή ατερμόνων με εγκάρσιες διαστάσεις τις απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργία αυτών, και ύψος ουχί μεγαλύτερο των 3.20 m}

 

2. Το υπ' αριθμόν 56 σχήμα του άρθρου 29 του αυτού ως άνω βασιλικού διατάγματος μετά του υπ' αυτό επεξηγηματικού του υπομνήματος καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του αυτού ως άνω βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Έκαστο σημείο των υπό στοιχεία α', γ' στ' και ζ' κατασκευών της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να βρίσκεται εσώτερο της πρόσοψης της οικοδομής και σε περίπτωση ύπαρξης εσοχών της πρόσοψης του τελευταίου εν εσοχή ορόφου εφ' ου ταύτα κείνται, τουλάχιστον τόσον όσον το ύψος αυτού υπέρ την επικάλυψη της οικοδομής διαιρούμενου δια του 1,2.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.