Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Μέγιστο ύψος των οικοδομών κατά την πρόσοψη - Επίπεδο ανωτάτου ύψους των οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφ' όσον δι' ειδικής διατάξεως δεν ορίζεται άλλως, το μέγιστον ύψος των οικοδομών κατά την πρόσοψη υποτιθεμένη επί της οικοδομικής γραμμής, ορίζεται εις ακέραιον αριθμό ορόφων (άρθρο 28) και αναλόγως του πλάτους της οδού ως ακολούθως (Σχήμα 52):

 

α) Η κατασκευή μέχρι και δύο ορόφων κατά την πρόσοψη επιτρέπεται πάντοτε ασχέτως πλάτους οδού.

 

β) Δια την κατασκευήν τριών ορόφων κατά την πρόσοψη, το πλάτος της οδού πρέπει να είναι 8 m ή πλέον

 

γ) Δια την κατασκευήν τεσσάρων ορόφων κατά την πρόσοψη το πλάτος της οδού πρέπει να είναι 10,80 m ή πλέον

 

δ) Δια την κατασκευήν πέντε ορόφων κατά την πρόσοψη, το πλάτος της οδού πρέπει να είναι 13,50 m ή πλέον.

 

ε) Δια την κατασκευήν έξι ορόφων κατά την πρόσοψη, το πλάτος της οδού πρέπει να είναι 16 m ή πλέον.

 

στ) Δια την κατασκευήν εκάστου επί πλέον των εξ κατά την πρόσοψη ορόφου, το πλάτος της οδού πρέπει να υπερβαίνει τα 16 m τουλάχιστον κατά 2,50 m ανά όροφο.

 

δ) Δια την κατασκευήν πέντε ορόφων κατά την πρόσοψη, το πλάτος της οδού πρέπει να είναι 13,50 m ή πλέον.

 

Τα ανωτέρω εδάφια έχουν εφαρμογήν μόνον επί πόλεων, ως αυτές καθορίζονται δια του άρθρου 2 του ως άνω από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος.

 

bd.9.8.55.52

Σχήμα 52: Για την κατασκευή δυο ορόφων στην πρόσοψη αρκεί Π<8 m.

Για την κατασκευή 3 ορόφων στην πρόσοψη δέον Π≥8 m

Για την κατασκευή 4 ορόφων στην πρόσοψη δέον Π≥10.8 m

Για την κατασκευή 5 ορόφων στην πρόσοψη δέον Π≥13.5 m

Για την κατασκευή 6 ορόφων στην πρόσοψη δέον Π≥16 m

Μετά τα 16 m προστίθεται ένας όροφος ανά 2.5 m επιπλέον πλάτους της οδού

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968), με το άρθρο 1 του από 11-08-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 127/Δ/1964), με το άρθρο 1 του από 30-12-1961 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 4/Δ/1961).

 

2. Όπου επιτρέπεται μέγιστος αριθμός δυο ορόφων κατά την πρόσοψη, υποτιθεμένη επί της οικοδομικής γραμμής, το ύψος της οικοδομής κατά την πρόσοψη (άρθρο 13 παράγραφος 3) δεν δύναται να υπερβαίνει τα 8,50 m. Όπου επιτρέπεται μέγιστος αριθμός τριών ορόφων, το ύψος της οικοδομής κατά την πρόσοψη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 12 m. Δι' έκαστον τυχόν, επιπλέον των τριών επιτρεπόμενο κατά την πρόσοψη όροφο, το ύψος της οικοδομής επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 12 m κατά 3,20 m το πολύ (Σχήμα 53).

 

bd.9.8.55.53

Σχήμα 53: Για πενταώροφη οικοδομή το h προσόψεως ≤ 12 + (2 x 3.20) = 18.40 m

Για εξαώροφη οικοδομή το h προσόψεως ≤ 12 + (3 x 3.20) = 21.60 m, κ.ο.κ.

 

3. Στο κεντρικό τμήμα των πόλεων ή κωμών, εν γένει και επί οδών πλάτους 8 m ή και πλέον, επιτρέπεται η κατασκευή κατά την πρόσοψη 1 ορόφου επιπλέον των κατά μέγιστο όριο επιτρεπόμενων ορόφων, εφόσον εξ ειδικής διάταξης δεν απαγορεύεται ο ούτω προκύπτων συνολικός αριθμός ορόφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του από 25-08-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 137/A/1958).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 06-03-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 31/Δ/1962).

 

4. Οταν ο μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων ορόφων, είναι μεγαλύτερος του επιτρεπομένου μέγιστου αριθμού ορόφων κατά τη πρόσοψη, τότε, οι επί πλέον όροφοι κατασκευάζονται εν εσοχή από της προσόψεως (οικοδομικής γραμμής) και έκαστος εις βάθος σταθερό 2,50 m από του υποκειμένου (Σχήμα 54).

 

Επί των προ των εν εσοχή ορόφων δωματίων (βεραντών) απαγορεύεται οιαδήποτε κατασκευή, επιτρεπομένων μόνον των εγκαταστάσεων σκιάδων (τεντών) μη στηριζόμενων επί κατακόρυφων στηριγμάτων.

bd.9.8.55.54

Σχήμα 54: Σε κεντρικό τμήμα και εφόσον το πλάτος της οδού μεγαλύτερο των 8 m επιτρέπεται:

Α) Ένας όροφος σε εσοχή επιπλέον των 3 ορόφων και

β) Δυο όροφοι σε εσοχή επιπλέον των 4 ή περισσοτέρων ορόφων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Σχήμα 54 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου μόνου του από 25-08-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 137/A/1958).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του από 25-08-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 137/A/1958) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

5. Απαγορεύεται η υπέρβαση του μεγίστου ύψους της προσόψεως και του ανωτάτου ύφους της οικοδομής έστω και αν δεν γίνεται υπέρβασις του ισχύοντος μεγίστου αριθμού ορόφων. Υπέρ το οριζόντιο επίπεδον, που ορίζει το ανώτατον ύψος της οικοδομικής (παράγραφος 2) επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να υπερέχουν μόνον οι ακόλουθοι κατασκευές εφ' όσον εξ ειδικών διατάξεων δεν αποκλείονται αυτές:

 

α) Στέγες ο υπό τις οποίας χώρος δεν προσφέρεται εκ κατασκευής εις ουδεμίαν χρήσιν είτε κυρία είτε βοηθητική.

 

β) Κιγκλιδωτά ελαφρά στηθαία κατά τις όψεις της οικοδομής ύψους το πολύ 1.10 m από της επιστρώσεως του δώματος. (Σχήμα 55)

 

bd.9.8.55.55

Σχήμα 55: ΥΠ = ανώτατο ύψος πρόσοψης

ΥΣ = ύψος κιγκλιδωτού στηθαίου ≤ 1.10 m

ΥΚ = ύψος απολήξεως κλιμακοστασίων κ.λ.π. ≤ 2.50 m

 

γ) Ελαφρά διαχωρίσματα δωμάτων, χρησιμοποιουμένων τυχόν ιδιαιτέρως κατά τμήματα υπό των διαφόρων ενοίκων, π.χ. εις πολυκατοικίας. Τα διαχωρίσματα αυτά κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εξ ελαφρού σιδήρου σκελετού και κατάλληλου συρματοπλέγματος ή metal deploye με ύψος το πολύ 2,00 m από της επιστρώσεως του δώματος. (Σχήμα 56)

 

bd.9.8.55.56

Σχήμα 56

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Σχήμα 56 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 14-08-1961 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 98/Δ/1961).

 

Οι κιγκλιδωτές τυχόν υπερυψώσεις των μεταξύ γειτονικών δωμάτων στηθαίων (άρθρο 68 παράγραφος 7)

 

δ) Καπνοδόχοι και εξαεριστήρες περιοριζόμενοι εγκάρσια και καθ' ύψος εντός των απολύτως αναγκαίων διαστάσεων δια την λειτουργία αυτών.

 

ε) Εξαιρετικώς εις περίπτωσιν πραγματικής διαμορφώσεως του δώματος εις κήπο ή χώρο συγκεντρώσεως του κοινού δύναται η Αρχή κατά την κρίσιν της να επιτρέψει την κατασκευήν των προς υποστήριξη φυτών ή κινητών σκιάδων (τέντες) αναγκαίων ελαφρών μεταλλικών στηριγμάτων με τις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες διαστάσεις διατομής και ύψους και εις τις απολύτως αναγκαίας διαστάσεις προς τον ως άνω σκοπόν. Η Αρχή δικαιούται να ορίσει τον τρόπον κατασκευής των τοιούτων στηριγμάτων προς επίτευξη των ως άνω περιορισμών, έτι δε και να προβεί οποτεδήποτε εις την άρση αυτών εν περιπτώσει οιασδήποτε άλλης χρησιμοποιήσεως αυτών.

 

στ, ζ) Απολήξεις παντός είδους ανελκυστήρων περιλαμβάνουσες τον θάλαμο (ουχί και το μηχανοστάσιο) με εγκάρσιες διαστάσεις τις απολύτως αναγκαίες δια την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών, απολήξεις κλιμακοστασίων και δωμάτια οιασδήποτε χρήσεως επιφανείας ίσης προς το 5% της μεγίστης επιτρεπόμενης καλύψεως του οικοπέδου και πάντως ουχί μικροτέρας των δέκα 12 m2 και μεγαλύτερης των 50 m2 κατά μέγιστο όριο.

 

Τα ως άνω κτίσματα κατασκευάζονται ως ενιαίο σύνολον και με ενιαίο ύψος 3,80 m από της τελευταίας στάθμης του δώματος υπεράνω δε τούτων ουδεμία προεξοχή επιτρέπεται ειμή μόνο καπνοδόχοι και στηθαία τυχόν φωταγωγών προεξέχοντα 0,30 m κατά μέγιστον όριο.

 

Εις ην περίπτωσιν η θέσις των απολήξεων των κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων είναι τοιαύτη ώστε να μην είναι δυνατή η κατασκευή ενιαίου συνόλου τότε τα διάφορα τμήματα θα συνδέονται μεταξύ των δια πλάκας του αυτού ύψους ανοικτής κατά τα πλάγια. Οι εγκαταστάσεις επί του δώματος μονίμων γλαστρών δια φυτά και κολυμβητηρίων δεν δύναται να υπέρκεινται της πλάκας επικαλύψεως πλέον του 1,50 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 01-06-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 90/Δ/1963), με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 14-08-1961 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 98/Δ/1961), με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968), με το άρθρο 1 του από 23-09-1972 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 259/Δ/1972).

 

6. Έκαστο σημείο των υπό στοιχεία α', γ' στ' και ζ' κατασκευών της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να βρίσκεται εσώτερο της πρόσοψης της οικοδομής και σε περίπτωση ύπαρξης εσοχών της πρόσοψης του τελευταίου εν εσοχή ορόφου εφ' ου ταύτα κείνται, τουλάχιστον τόσον όσον το ύψος αυτού υπέρ την επικάλυψη της οικοδομής διαιρούμενου δια του 1,2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του από 14-08-1961 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 98/Δ/1961).

 

7. Όταν υφιστάμενη οικοδομή οιουδήποτε οικοδομικού συστήματος (άρθρο 6) εκτείνεται τυχόν πέρα των πλαγίων ή του οπίσθιου ορίου του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου (άρθρο 5 παράγραφος 2), επιτρέπεται όπως, εις περίπτωση προσθήκης ενός ή περισσοτέρων ορόφων επ' αυτής, εις έκαστος των προστιθέμενων ορόφων εκτείνεται και επί του πέρα των ως άνω ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος της υφιστάμενης οικοδομής, υπό τον απαραίτητο πάντοτε όρο όπως αφεθεί ανοικοδόμητος σε άλλη θέση είτε ενός ή περισσοτέρων των προστιθέμενων ορόφων είτε των υπέρ αυτούς τυχόν επιτρεπόμενων όπως προστεθούν, έκταση ίση προς την εκ της ως άνω υπέρβασης των ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος συνολικώς προκύπτουσα επιπλέον επιφάνεια ορόφων.

 

Η έκταση αυτή επιβάλλεται να είναι ενιαία καθ' έκαστο όροφο και να μένει καθ' ολοκληρία ακάλυπτη.

 

Η παρέκκλιση αυτή ισχύει μόνο εφόσον δεν υφίσταται τυχόν οριστική και τελεσίδικη πράξη κατεδάφισης της καθ' υπέρβαση του οικοδομήσιμου τμήματος ή του μέγιστου ποσοστού κάλυψης μέρους της υφιστάμενης οικοδομής ως αυθαίρετου ή επικίνδυνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 18-03-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 39/Δ/1967).

 

8. Εφ' όσον εις τις ακραίες (γωνιαίες) οικοδομές τμήματος οδού, κειμένου μεταξύ δύο διαδοχικών διασταυρώσεων ή που συναντούν την οδό παρόδων, επιτρέπεται βάσει των κειμένων διατάξεων μείζων αριθμός ορόφων σε πρόσοψη έναντι των λοιπών (μη γωνιαίων οικοδομών) η δε διαφορά μεταξύ του αριθμού των ορόφων τούτων των μη γωνιαίων οικοδομών και της γωνιαίας τοιαύτης της εχούσης τον μικρότερο επιτρεπόμενο αριθμόν ορόφων σε πρόσοψη είναι μείζων του ενός ορόφου επιτρέπεται η αύξηση του αριθμού των σε πρόσοψη ορόφων των μη γωνιαίων άνευ αυξήσεως του συντελεστή δομήσεως αυτών κατά τον ακόλουθο τρόπο:

 

α) Υπολογίζονται τα γινόμενα των μηκών των προσώπων των οικοπέδων επ' αμφοτέρων των οικοδομικών γραμμών επί τον αριθμόν των σε πρόσοψη ορόφων των επ' αυτών οικοδομών.

 

Εάν ο αριθμός των σε πρόσοψη ορόφων οικοδομής τινός, είναι μικρότερος του μεγίστου επιτρεπομένου ή το οικόπεδον δεν είναι οικοδομημένο ως αριθμός ορόφων σε πρόσοψη επ' αυτού λαμβάνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος.

 

β) Αθροίζονται τα ως άνω γινόμενα και το άθροισμα διαιρείται δια του αθροίσματος των ως άνω ληφθέντων μηκών προσώπων οικοπέδων.

 

Εάν το πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης έχει κλασματικό μέρος μικρότερο του 0,5 τούτο παραλείπεται, εάν δεν είναι ίσον ή μεγαλύτερο του 0,5 τούτο λαμβάνεται ως ακέραια επί πλέον μονάδα.

 

Ο ούτως προκύπτων αριθμός είναι ο επιτρεπόμενος σε πρόσοψη αριθμός ορόφων των μη γωνιαίων οικοδομών εις το θεωρούμενο τμήμα οδού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968) και τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 27-01-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 19/Δ/1970).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.