Βασιλικό διάταγμα 14/9/60b

ΒΔ 14-09-1960: Περί συμπληρώσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 14-09-1960: Περί συμπληρώσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, (ΦΕΚ 133/Δ/1960), 22-09-1960.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη το άρθρο 9 παράγραφος 2 αυτού, ως και την υπ' αριθμόν Α28417/1958 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 453/1960 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο γ':

 

{γ) Εις περίπτωσιν καθ' ην εκ του εκάστοτε ισχύοντος μεγίστου αριθμού ορόφων συγχωρείται προσθήκη ορόφου επί της υφισταμένης οικοδομής κατά την πρόσοψη ή και εν εσοχή πλην όμως η προσθήκη αυτή κωλύεται εκ του ότι γίνεται υπέρβασις του επιτρεπομένου ύψους της οικοδομής κατά την πρόσοψη ή εν εσοχή εκ του λόγου ότι μετά την ανέγερση της οικοδομής είτε υποβιβάστηκε η στάθμη της οδού προ αυτής είτε περιορίσθηκε το ύψος όπερ ίσχυε δι' αυτήν αμέσως προγενέστερα των υπό εφαρμογήν διατάξεων, επιτρέπεται υπέρβασις μέχρις 1 m του ύψους της οικοδομής κατά την πρόσοψη ή και εν ενοχή προς ανέγερση του ορόφου που θα προστεθεί σε πρόσοψη ή και εν εσοχή με το ελάχιστο επιτρεπόμενο ελεύθερο ύψος αυτών.}

 

Στον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 14-09-1960.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί του Οικισμού Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.