Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Λεπτομέρειες εφαρμογής των κεφαλαίων του παρόντος κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί Κεφαλαίου II. Θέση και έκταση των οικοδομών εντός των οικοπέδων.

 

Οι υποχρεώσεις του κεφαλαίου τούτου εφαρμόζονται εις πάσαν νέα οικοδομή ή οριζοντίου επέκτασιν ή προσθήκη καθ' ύψος επί υφισταμένης οικοδομής. Επί των καθ' ύψος προσθηκών επί υφισταμένων οικοδομών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 7.

 

Επιτρέπεται οιαδήποτε επισκευή, ανακαίνισις ή διαρρύθμισις κτιρίων, αντικειμένων εις γενικές ή ειδικές διατάξεις, όπως αυτές του κεφαλαίου ΙΙ, πλην οικοδομών κειμένων επί μη άρτιων οικοπέδων, δια τις οποίες επιτρέπονται μόνον οι κατά την κρίσιν της Αρχής δια λόγους υγιεινής και χρήσεως αναγκαίες συνήθεις επισκευές.

 

Δι' οικοδομές ή τμήματα αυτών επί ρυμοτομούμενων οικοπέδων ισχύουν οι ειδικές ως προς την επισκευή, την ανέγερση ή επαύξηση αυτών διατάξεις.

 

2. Επί Κεφαλαίου III. Εγκαταστάσεις επί των υποχρεωτικών αυλών.

 

Οι υποχρεώσεις του κεφαλαίου τούτου εφαρμόζονται δια πάσαν νέα κατασκευήν ή επέκτασιν υφισταμένης τοιαύτης εκ των εν αυτή προβλεπομένων έστω και αν ή κυρία οικοδομή έχει ανεγερθεί προ της ισχύος του παρόντος.

 

Η Αρχή δικαιούται να επιβάλει αναγκαστικώς την εφαρμογήν της παραγράφου 3 του άρθρου 25 επί κατασκευών που αντιβαίνουν προς τις διατάξεις αυτής, έστω και αν οι κατασκευές αυτές ανεγέρθηκαν προ της ισχύος του παρόντος, που τάσσει εύλογον προθεσμία εις τους ιδιοκτήτες αυτών προς συμμόρφωση. Εις περίπτωσιν επισκευής ή διαρρυθμίσεως βοηθητικών παραρτημάτων, τα όποια αντίκεινται οπωσδήποτε εις τις διατάξεις του παρόντος ή τις τυχόν ειδικές ισχύουσας τοιαύτας ή των όποιων παραρτημάτων ή ύπαρξις ή η διατήρησες δεν δικαιολογείσαι, κατά τις αυτές διατάξεις, ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2 σχετικώς με επισκευές ή διαρρυθμίσεις οικοδομών που αντιβαίνουν εις τις διατάξεις του Κεφαλαίου II.

 

3. Επί Κεφαλαίου IV. Ύψη οικοδομών και ορόφων.

 

Οι υποχρεώσεις του κεφαλαίου τούτου επιβάλλονται επί νέων οικοδομών ή προσθηκών επί υπαρχουσών τοιούτων, εξαιρέσει των ακολούθων περιπτώσεων:

 

α) Ειδικές διατάξεις καθορίζουσες ειδικώς δια την περιοχήν της ισχύος έκαστης (κατά οικισμό ή τμήμα οικισμού) είτε μέγιστον αριθμόν ορόφων, διάφορον των στο άρθρο 28 οριζομένων είτε ύψος οικοδομής διάφορον του εκ των διατάξεων του παρόντος κανονισμού προκύπτοντας, διατηρούνται εν ισχύ.

 

β) Στους οικισμούς της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης διατηρούνται εν ισχύ οι κατά την ισχύ του παρόντος ρυθμίζουσες τα του ύψους εν γένει των οικοδομών αυτών γενικές ή ειδικές διατάξεις, αίτινες και εφαρμόζονται αντί του Κεφαλαίου IV του παρόντος μέχρι του ειδικού καθορισμού δια τους οικισμούς αυτούς του μεγίστου αριθμού ορόφων, οπότε αυτομάτως τίθεται εν ισχύ και ή εφαρμογή επί των οικισμών τούτων του Κεφαλαίου IV του παρόντος. Επιτρέπεται ελευθέρως ή επισκευή ή η διαρρύθμισις οικοδομών αντικειμένων προς τις περί ύψους των οικοδομών και αριθμού των ορόφων αυτών ισχύουσας εκάστοτε γενικές ή ειδικές διατάξεις. Πάντως, δεν επιτρέπεται ή υπό το πρόσχημα της ανακαινίσεως ουσιαστική ανακατασκευή ορόφων που υπερβαίνουν τα δι' αυτούς ισχύοντα εκάστοτε όρια ως προς τον αριθμόν ορόφων ή τα ύψος της οικοδομής.

 

γ) Εις περίπτωσιν καθ' ην εκ του εκάστοτε ισχύοντος μεγίστου αριθμού ορόφων συγχωρείται προσθήκη ορόφου επί της υφισταμένης οικοδομής κατά την πρόσοψη ή και εν εσοχή πλην όμως η προσθήκη αυτή κωλύεται εκ του ότι γίνεται υπέρβασις του επιτρεπομένου ύψους της οικοδομής κατά την πρόσοψη ή εν εσοχή εκ του λόγου ότι μετά την ανέγερση της οικοδομής είτε υποβιβάστηκε η στάθμη της οδού προ αυτής είτε περιορίσθηκε το ύψος όπερ ίσχυε δι' αυτήν αμέσως προγενέστερα των υπό εφαρμογήν διατάξεων, επιτρέπεται υπέρβασις μέχρις 1 m του ύψους της οικοδομής κατά την πρόσοψη ή και εν ενοχή προς ανέγερση του ορόφου που θα προστεθεί σε πρόσοψη ή και εν εσοχή με το ελάχιστο επιτρεπόμενο ελεύθερο ύψος αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-09-1960 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1960).

 

4. Επί Κεφαλαίου V. Φωτισμός και αερισμός των οικοδομών.

 

Οι υποχρεώσεις του κεφαλαίου τούτου εφαρμόζονται εις νέας οικοδομές και εις νέας καθ' οριζόντια έννοια ή καθ' ύψος επεκτάσεις υπαρχουσών οικοδομών. Εφαρμόζονται επίσης και επί τμημάτων παλαιών οικοδομών, των όποιων ή επισκευή χωρεί μέχρι κατεδαφίσεως και ανοικοδομήσεως πλήρων διαμερισμάτων (τουλάχιστον ολοκλήρου δωματίου κυρίου ή βοηθητικού), εφόσον εκ της τοιαύτης εφαρμογής αυτών δεν παραβλάπτεται ή λειτουργία της οικοδομής.

 

Εις περίπτωσιν καθ' ύψος επεκτάσεως εφαρμόζεται εάν συντρέχει περίπτωσις, το άρθρο 29 παράγραφος 7'.

 

5. Επί Κεφαλαίου VI. Προεξοχές των οικοδομών.

 

Οι υποχρεώσεις του κεφαλαίου τούτου εφαρμόζονται επί νέων οικοδομών ή επεκτάσεων, οριζοντίων ή καθ' ύψος, προϋφιστάμενων οικοδομών.

 

Ειδικώς οι διατάξεις των άρθρων 34 παράγραφος 2, 35 και 38 παράγραφος 4, όταν κατά την κρίσιν της Αρχής οι ανάγκες της κυκλοφορίας ή η ανάγκη χρησιμοποιήσεως του υπεδάφους των πεζοδρομίων το απαιτούν, εφαρμόζονται και επί προϋφιστάμενων οικοδομών, τασσομένων υπό της Αρχής εις τους ιδιοκτήτες ευλόγων προθεσμιών δια την συμμόρφωση τούτων προς τις διατάξεις αυτές.

 

6. Επί Κεφαλαίου VII. Διατάξεις δια την οικονομία, την ησυχία και την αισθητική των οικισμών.

 

Οι υποχρεώσεις του κεφαλαίου τούτου εφαρμόζονται εις τις νέας οικοδομές και εις, τις επεκτάσεις καθ' ύψος ή οριζοντίως και τις γενικές ανακαινίσεις υφισταμένων τοιούτων.

 

Η Αρχή δύναται να επιβάλει την εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 46 παράγραφοι 2, 3 και 4 επί προϋφιστάμενων οικοδομών, όταν κατά την κρίσιν της ή θέσις των οικοδομών ή η σημασία αυτών απαιτούν τούτο που τάσσει εύλογη προθεσμία στους ιδιοκτήτες δια την συμμόρφωση αυτών προς τις διατάξεις αυτές.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 2 δύνανται να εφαρμόζονται και επί έργων ή εγκαταστάσεων γενομένων προ της ισχύος του παρόντος διατασσόμενης υπό της Αρχής ή υπό της Αστυνομίας αναλόγως της περιπτώσεως της εντός ευλόγου προθεσμίας άρσεως ή μετατοπίσεως ή διαρρυθμίσεως ή ανακαινίσεως τούτων κατά τις διατάξεις του άρθρου τούτου.

 

7. Επί κεφαλαίου VIII. Αντοχή των οικοδομών. Οικονομία υλικών.

 

Οι υποχρεώσεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται επί νέων εν γένει οικοδομικών εργασιών εκ θεμελίων ή επί υφισταμένων ήδη κτιρίων. Ειδικοί, κανονισμοί δια τις σεισμοπαθείς περιοχές ισχύοντες κατά την ισχύ του παρόντος διατηρούνται εν ισχύ, των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμοζομένων εις τις περιοχές αυτές μόνον καθ' ο μέρος αυτές δεν αντιτίθενται προς τους ειδικούς τούτους κανονισμούς.

 

Ο ισχύων κανονισμός φορτίσεων οικοδομικών έργον διαιρείται εν ισχύ.

 

8. Επί κεφαλαίου IX. Εξασφαλιστικά μέτρα από του πυρός.

 

Οι υποχρεώσεις του κεφαλαίου τούτου εφαρμόζονται επί νέων οικοδομών. Επίσης εφαρμόζονται εάν και εφόσον είναι τεχνικώς δυνατόν και εις περίπτωσιν αντικαταστάσεως, εις μεγάλην κλίμακα των φερόντων στοιχείων των πατωμάτων εξικνούμενης εις ουσιαστική ανακατασκευή αυτών.

 

Ιδιαιτέρως οι διατάξεις του άρθρου 57 και ή κατασκευή άκαυστου κλίμακας εις τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55, εάν και εφόσον το τελευταίον τούτο είναι τεχνικώς δυνατόν, δύνανται να επιβάλλονται επί των προϋφιστάμενων οικοδομών, τασσομένης προς τούτο ευλόγου προθεσμίας εις τους ιδιόκτητος, όταν κατά την κρίσιν της Αρχής εκ της παραλείψεως τούτων δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος.

 

Κανονισμοί ασφαλείας κατά του πυρός δια ειδικά κτίρια ή εγκαταστάσεις ισχύοντες κατά την ισχύ του παρόντος, διατηρούνται εν ισχύ των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμοζομένων εις αυτά μόνον καθ' ο μέρος δεν αντίκεινται προς τους ειδικούς τούτους κανονισμούς.

 

9. Επί Κεφαλαίου Χ. Προστατευτικά μέτρα, από των καιρικών μεταβολών και της υγρασίας.

 

Οι υποχρεώσεις του κεφαλαίου τούτου εφαρμόζονται εις πάσαν νέα οικοδομή ή επέκτασιν καθ' ύψος ή οριζοντίως υφισταμένης τοιαύτης. Εφαρμόζονται και επί τμημάτων προϋπαρχουσών οικοδομών, των όποιων ή επισκευή ή η διαρρύθμισις χωρεί μέχρις ουσιαστικής ανακατασκευής αυτών. Ειδικώς οι διατάξεις των άρθρων 60 παράγραφοι 1 και 2 και 61 δύνονται να εφαρμόζονται και επί προϋφιστάμενων οικοδομών τασσομένης προς τούτο ευλόγου προθεσμίας εις τους ιδιοκτήτες υπό της Αρχής προς συμμόρφωση ή διαρρύθμιση των οικοδομών, όταν κατά την κρίσιν της Αρχής εκ των παραλείψεων αυτών δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος.

 

10. Επί Κεφαλαίου XI. Εγκαταστάσεις των οικοδομών.

 

Οι διατάξεις του κεφαλαίου τούτου εφαρμόζονται εις πάσας τις νέας οικοδομές ή εγκαταστάσεις και εις τις επεκτάσεις υφισταμένων τοιούτων. Εις τις προϋπάρχουσας τοιαύτας ή Αρχή δύναται να επιβάλει την εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 62, 63 και 64 αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών, που τάσσει προς τούτο εύλογον προθεσμία προς τους ιδιοκτήτες, εφόσον εκ της παραλείψεως αυτών δημιουργείται, κατά την κρίσιν της σοβαρός κίνδυνος. Ο ισχύων κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (βασιλικό διάταγμα της [ΒΔ] 13-05-1936 περί κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, ως τροποποιήθηκε), διατηρείται εν ισχύ, εφαρμοζόμενος εις τις υπ' αυτού προβλεπόμενος εκάστοτε περιπτώσεις.

 

11. Επί Κεφαλαίου XII. Διαχωριστικά περιφράγματα.

 

Οι υποχρεώσεις του κεφαλαίου τούτου εφαρμόζονται εις την κατασκευήν παντός νέου περιφράγματος.

 

Ειδικώς οι περί του ανωτάτου ύψους των περιφραγμάτων διατάξεις, ως και οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 68, δύνανται να εφαρμόζονται και επί προϋφιστάμενων οικοδομών, όταν και όπου ή Αρχή κρίνει ότι λόγοι ασφαλείας από πτώσεως (στηθαία) επιβάλλουν τούτο. Προς τούτο ή Αρχή τάσσει εύλογον προθεσμία εις τους ιδιοκτήτες προς συμμόρφωση.

 

12. Επί Κεφαλαίου XIII. Υποχρεώσεις Δήμων, Κοινοτήτων και ιδιοκτητών δια τα κοινής χρήσεως έργα.

 

Διατηρούνται εν ισχύ όλες οι κατά την ισχύ του παρόντος ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής πεζοδρομίων, είτε γενικές είτε δι' ορισμένες περιοχές μόνον ισχύουσες.

 

Δεν απαιτείται εφαρμογή του άρθρου 74 εις περίπτωσιν προσθήκης καθ' ύψος επί υφισταμένης οικοδομής ή εις περίπτωσιν οριζόντιας μεν επεκτάσεως αυτής, άλλα πέραν των ορίων του άρθρου τούτου.

 

13. Ισχύουσες τυχόν εκάστοτε ειδικές διατάξεις επί θεμάτων των διαφόρων κεφαλαίων του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

14. Οι κατά το άρθρο 9 πρωτεύουσες, δευτερεύουσες και τοπικές οδοί, ως και οι κατά το αυτό άρθρο ζώνες του οικισμού, εφόσον καθορίζονται τοιαύτες, καθορίζονται δια του σχεδίου ρυμοτομίας ή του ειδικού τυχόν πολεοδομικού κανονισμού αυτού.

 

15. Πράξεις οποιεσδήποτε της αρμοδίας Αρχής, που επιτάσσουν την συμμόρφωση οικοδομών ή κατασκευών εν γένει, κατά τις κατά τον χρόνον της εκδόσεως αυτών ισχύουσας διατάξεις, διατηρούν το κύρος αυτών και μετά την ισχύ του παρόντος, που δε χρίζουν ανασυντάξεως, άλλα θεωρούμενοι ως εκδοθείσες βάσει του παρόντος κανονισμού, εάν και εφ' όσον υπό των διατάξεων τούτων επιβάλλονται ρητώς οι δια των ως άνω πράξεων εργασίες που διατάσσονται.

 

Εάν αυτές δεν επιβάλλονται ρητώς υπό του παρόντος αλλά ή επιβολή αυτών αφίεται εις την κρίσιν της αρμοδίας Αρχής, οι ως άνω πράξεις δεν είναι ισχυρές. Πράξεις προσκυρώσεως, τακτοποιήσεως, αναλογισμού, αποζημιώσεων κυρωθείσες προ της ισχύος του παρόντος διατηρούν την ισχύ των, έστω και αν δια του παρόντος μεταβάλλονται οι διατάξεις βάσει των όποιων συνετάγησαν αυτές.

 

16. Οι κατά την ισχύ του παρόντος ισχύουσες διατάξεις περί ανοικοδομήσεως έκτος των οικισμών, εντός της ζώνης αυτών ή πέραν της ζώνης, ως και παρά εθνικές και επαρχιακές κ.λ.π. οδούς, διατηρούνται εν ισχύ, των διατάξεων του παρόντος κανονισμού εφαρμοζομένων εις τις περιπτώσεις αυτές μόνον καθ' ο μέρος αυτές δεν αντίκεινται προς τις ως άνω διατηρούμενος διατάξεις.

 

17. Θεωρείται ως νομίμως υφιστάμενο κτίριο τι:

 

α) εάν προϋπήρχε της ισχύος του σχεδίου ρυμοτομίας και των σχετικών κανονισμών,

β) εάν είναι προσαρμοσμένο προς το σχέδιον ρυμοτομίας και τις προ της ισχύος του παρόντος υφιστάμενος διατάξεις και

γ) εάν έχει γίνει κατόπιν άδειας της 'Αρχής και κατά τους όρους της άδειας ταύτης.

 

18. Προκειμένου περί των εν συνεχεία ειδικών και περιοριστικών αναφερόμενων κτιρίων, ήτοι:

 

α) Ναών

β) Νοσοκομείων κανονικής δυνάμεως μείζονος των 100 κλινών

γ) Εκπαιδευτηρίων κανονικής δυνάμεως μείζονος των 300 μαθητών

δ) Βιομηχανικών εγκαταστάσεων μη απλών κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από [ΒΔ] 24-01-1953 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 24-01-1953 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως κ.λ.π. μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 346/Α/1953)

ε) Καπναποθηκών συγκέντρωσης και επεξεργασίας καπνού χωρητικότητας μείζονος των 500 τόνων και

στ) Εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνίας του Δημοσίου ή Δημόσιων Οργανισμών ή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και

ζ) Μουσείων,

 

δύναται να επιτραπεί παρέκκλιση από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικά τιθέμενων τοιούτων, εφόσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, εγκρινόμενη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση της Κρατικής Υπηρεσίας της αρμόδιας επί του ελέγχου και εγκρίσεως των μελετών των ως άνω κτιρίων ή εγκαταστάσεων και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

Δύναται να επιτραπεί παρέκκλιση από των ισχυουσών περί μεγίστου επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων και μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους διατάξεων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων δια Ξενοδοχεία μετά ή άνευ καταστημάτων στο ισόγειο οποιασδήποτε φύσης ή χώρων συνάθροισης του κοινού και εφόσον:

 

α) τα κτίρια βρίσκονται εκτός των περιοχών, εφ' ων ισχύει το από [ΒΔ] 30-09-1955 βασιλικού διατάγματος περί όρων δόμησης εν Αθήναις (ΦΕΚ 249/Α/1955),

 

β) είναι δυνάμεως τουλάχιστον 30 κλινών και

 

γ) να υπάρχει ή αφίεται περί το κτίριο επαρκής ακάλυπτος χώρος

 

Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια της παρούσης παραγράφου παρεκκλίσεις είναι επιτρεπτές μόνο εφόσον τα κτίρια εκ κατασκευής προορίζονται και πραγματικά χρησιμοποιούνται για κάποια των ως άνω χρήσεων.

 

Δύναται να επιτραπεί παρέκκλιση από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικών τιθέμενων τοιούτων δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρόμενων στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας και εκ κατασκευής προοριζόμενων για την εγκατάσταση της Πρεσβείας Ξένου Κράτους. Η παρέκκλιση αυτή χορηγείται εφ' άπαξ μόνο δι' έκαστο ξένο κράτος και μόνο για το κτίριο της κύριας Υπηρεσίας της Πρεσβείας αυτού.

 

Δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από των ισχυουσών διατάξεων περί ελευθέρου ύψους ορόφου (εξαιρέσει του ισογείου) και περί του μεγίστου αριθμού ορόφων κατά την πρόσοψη και εν συνόλω εντός πάντοτε του ισχύοντος μεγίστου επιτρεπομένου ύψους προσόψεως και συνολικού τοιούτου δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρομένων και εκ κατασκευής προοριζομένων δια την εγκατάσταση ανωγείου πολυωρόφου σταθμού αυτοκινήτων μετά ή άνευ καταστημάτων στο ισόγειο οιασδήποτε φύσεως.

 

Το ελεύθερο ύψος ορόφου στα κτίρια ταύτα δια τους άνωθεν του ισογείου ορόφους (ή τμήματα των ορόφων αυτών), επιτρέπεται να κατέλθει μέχρι των 2.10 m, εφόσον χρησιμοποιούνται ως χώροι απλής στάθμευσης αυτοκινήτων μεταφερόμενων μέχρις αυτών δια κεκλιμένων επιπέδων ή αναβατήρων.

 

Πάν έτερον διαμέρισμα των εν λόγω κτιρίων χρησιμοποιούμενο δι' οιανδήποτε κυρία χρήσιν εκτός της κατά τα ανωτέρω απλής σταθμεύσεως των αυτοκινήτων, οφείλει να έχει το κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις οριζόμενο ως ελάχιστον ελεύθερον ύψος ορόφου.

 

α) Προκειμένου περί κτιρίων εκ κατασκευής προοριζομένων και πραγματικώς χρησιμοποιουμένων αμιγώς δια ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, δυνάμεως τουλάχιστον 20 κλινών, ανεγειρομένων επί γηπέδων εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός της ζώνης αυτού, δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις, ως προς το ποσοστό καλύψεως του γηπέδου, το οποίον όμως δεν δύναται να υπερβεί τα 20 % της επιφανείας αυτού, ως προς τον περιορισμό της ανεγέρσεως μίας και μόνον ενιαίας οικοδομής και ως προς την απόσταση των κτιρίων από των ορίων του γηπέδου, ήτις όμως δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 7 m, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

β) Ομοίως δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις, προκειμένου περί ανεγέρσεως των στη προηγούμενη παράγραφο κτιρίων και υπό τις εν αυτή προϋποθέσεις, επί γηπέδων εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου, αλλά εχόντων πρόσωπο επί Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών οδών, μόνον ως προς το ποσοστόν καλύψεως του γηπέδου, το οποίον δεν δύναται να υπερβεί το 33% της επιφανείας αυτού και ως προς τον περιορισμό της ανεγέρσεως ανά μίας σειράς οικοδομών.

 

Προκειμένου περί κτιρίων αρμοδιότητος Κοινωνικής Πρόνοιας (Νηπιοτροφείων, Παιδικών Σταθμών, Βρεφικών Σταθμών, Πρεβεντορίων, Κτιρίων Παιδικών Κατασκηνώσεων, Οικοτροφείων, Ορφανοτροφείων, Ασύλων Ανιάτων Γηροκομείων, Γεροντικών Στεγών, Κτιρίων Αναπήρων, Κτιρίων Κωφαλάλων, Οίκων Τυφλών κ.λ.π.) που προβλέπουν την περίθαλψη 50 τουλάχιστον τροφίμων, δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση της Κρατικής Υπηρεσίας της αρμοδίας επί του ελέγχου και εγκρίσεως των μελετών των ως άνω κτιρίων ή εγκαταστάσεων.

 

Δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων εκ κατασκευής προοριζομένων και πραγματικώς χρησιμοποιουμένων αμιγώς δια καταστήματα Τραπεζών, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο.

 

Δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχων προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων (μετά πρόταση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού)), προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρομένων και εκ κατασκευής προοριζομένων δια σταθμούς Λεωφορείων αυτοκινήτων, κατασκευαζόμενων υπό Συνεταιρισμών Λεωφορείων Αυτοκινήτων ή και Οργανισμών Αστικών ή Υπεραστικών Συγκοινωνιών, επί εκτάσεων κειμένων εντός ή εκτός σχεδίου, μόνον ως προς το μέγιστον επιτρεπόμενο ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου ή γηπέδου, όπερ δεν δύναται να υπερβεί τα 80% της επιφανείας αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι, τα, στο πέραν της βάσει των ισχυουσών διατάξεων επιτρεπόμενο καλύψεως τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου, ανεγειρόμενα τμήματα των κτιρίων, θα είναι μονώροφα και θα ανεγείρονται δια λυομένης κατασκευής.

 

Προκειμένου περί ανεγέρσεως Ξενοδοχείων, μετά η άνευ καταστημάτων, δυνάμεως μείζονος των 30 κλινών, ανεγειρομένων επί των κεντρικών τομέων των πόλεων, πλην των Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται η αύξηση του ποσοστού καλύψεως των οικοπέδων αυτών, μόνον δια το ισόγειο και υπόγειο, και υπό την προϋπόθεση ότι η υπό των καταστημάτων, των μη αποτελούντων λειτουργικά εξαρτήματα των Ξενοδοχείων, καταλαμβανόμενη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 30% της όλης επιφάνειας του οικοπέδου.

 

Η ως άνω αύξησις του ποσοστού καλύψεως είναι επιτρεπτή μόνο στον τομέα της πόλεως τον έχοντα το μεγαλύτερο ύψος προκειμένου περί πόλεων δι' ας έχουν καθορισθεί τομείς υψών δι' ειδικών διαταγμάτων, για τις πόλεις, στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί τομείς υψών, ο κεντρικός τομέας καθορισθήσεται δια βασιλικού διατάγματος που θα εκδοθεί μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Η ως άνω παρέκκλισις χορηγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, κατόπιν προτάσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

Δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων εκ κατασκευής προοριζομένων και πραγματικώς χρησιμοποιουμένων αμιγώς δια πολυώροφα καταστήματα μόνον ως προς το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος κατά δε την πρόσοψη και εν τω συνόλω άνευ υπερβάσεως του μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ορόφων.

 
Δύναται επίσης, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) να επιτραπεί εις υπάρχοντα κτίρια χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς ως πολυώροφα καταστήματα και έχοντα άνω των 6 ορόφων, ή κατά παρέκκλιση από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων μείωσις των διαστάσεων των υφισταμένων φωταγωγών ή αυλών προς τοποθέτηση σε αυτά κινητών κλιμάκων, υπό την προϋπόθεση ότι, θα λειτουργεί εις τα κτίρια ταύτα εγκατάστασις κλιματισμού, βεβαιούμενη υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας.

 

Δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλιση από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρομένων και εκ κατασκευής αμιγώς προοριζομένων δια πάσης φύσεως Υπηρεσίες ή καταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων κειμένων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εξ υπαρχής ανεγειρόμενων και εκ κατασκευής προοριζόμενων και πραγματικά χρησιμοποιούμενων δια ξενοδοχεία μετά ή άνευ καταστημάτων στο ισόγειο, ως προς το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου και την σε αυτό θέση του ακάλυπτου χώρου,υπό την προϋπόθεση ότι το βάσει των κειμένων διατάξεων δυνάμενο στο αυτό οικόπεδο ν' ανεγερθεί ξενοδοχείο είναι δυνάμεως τουλάχιστον 30 κλινών.

 

Προκειμένου περί κτιρίων αμιγώς χρησιμοποιουμένων δια Άσυλα Ανιάτων, δυνάμεως τουλάχιστον 30 κλινών, δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση της Κρατικής Υπηρεσίας της αρμοδίας επί του ελέγχου και της εγκρίσεως των μελετών των κτιρίων τούτων και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

Προκειμένου περί κτιρίων ανεγειρομένων υπό του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού - Ελληνική Εταιρεία Υδάτων, κ.λ.π.), προοριζομένων αμιγώς δια την στέγαση υπηρεσιών ή εγκαταστάσεών των, δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, κατόπιν προτάσεως των Διευθύνσεων Αρχιτεκτονικών Μελετών και Πολεοδομικών Μελετών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και γνώμης του Τμήματος Οικισμού του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

1. Η πρότασις της αρμοδίας Κρατικής Υπηρεσίας επί πάσης επιτρεπομένης παρεκκλίσεως βάσει των διατάξεων της παρούσης παραγράφου δέον όπως συνοδεύεται υπό λεπτομερούς αιτιολογικής εκθέσεως από την εισηγούμενη το θέμα αρμόδια Υπηρεσία της περί των λειτουργικών αναγκών του κτιρίου ως και περί της ανάγκης της κοινής εξυπηρετήσεως οι οποίες συνηγορούν υπέρ της αποδοχής της παρεκκλίσεως.

 

2. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε παρέκκλισις ως προς το μέγιστον αριθμόν ορόφων και το μέγιστον ύψος των κτιρίων από των ισχυουσών διατάξεων, εφ' όσον εις τις θέσεις οποίας ανεγείρονται ταύτα έχει καθορισθεί το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος δι' ειδικής περιοριστικής διατάξεως, κατά παρέκκλιση του κανόνος του εις τις ισχύοντος γενικώς εις τις περιοχές εις τις οποίας εμπίπτουν οι θέσεις αυτές.

 

3. Πάσα διάταξις, αντικειμένη εις τα ανωτέρω εδάφια 1 και 2 καταργείται.

 

Δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση του αρμοδίου Υπουργείου και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρομένων και εκ κατασκευής αμιγώς προοριζομένων δια πάσης φύσεως Αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

Δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τιθεμένων τοιούτων εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), προκειμένου περί κτιρίων προοριζομένων δια την στέγαση Λαϊκών Πανεπιστημίων. Το ισόγειο των κτιρίων τούτων δύναται να χρησιμοποιείται δια καταστήματα πάσης φύσεως.

 

Δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει να επιτραπεί παρέκκλισις από των περί ποσοστού καλύψεως των οικοπέδων κειμένων διατάξεων μόνο στο ισόγειο, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) προκειμένου περί κτιρίων, των οποίων το ισόγειο εκ κατασκευής προορίζεται και αμιγώς χρησιμοποιείται δια τη λειτουργία κατηχητικών σχολείων μετά των αναγκαίων δι' αυτό εγκαταστάσεων.

 

Προκειμένου περί κτιρίων Αποθηκών δια την φύλαξη και συντήρηση εναποθηκευμένων εμπορευμάτων και προϊόντων προελεύσεως ημεδαπής και αλλοδαπής ελευθέρων και υποκειμένων εις δασμούς ανεγειρομένων υπό του Δημοσίου ή υπό εντολοδόχων τούτου, δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τιθεμένων τοιούτων, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση της αρμοδίας Κρατικής Υπηρεσίας και γνώμης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 167/Α/1959), με το άρθρο μόνο του από 06-03-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 31/Δ/1962), με το άρθρο μόνο του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 123/Δ/1962), με το άρθρο 4 του από 21-01-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 20/Δ/1963), με το άρθρο μόνο του από 30-09-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 152/Δ/1964), με το άρθρο μόνο του από 17-10-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1964), με το άρθρο μόνο του από 21-12-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/1964), με το άρθρο μόνο του από 09-02-1965 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 28/Δ/1965), με το άρθρο μόνο του 29-05-1965 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 94/Δ/1965), από με το άρθρο 2 του από 11-01-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 6/Δ/1967), με το άρθρο μόνο του από 07-10-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 195/Δ/1968), με το άρθρο μόνο του από 30-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 170/Δ/1969), με το άρθρο μόνο του από 19-02-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 38/Δ/1970) και με το άρθρο μόνο του από 07-03-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 50/Δ/1970).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.