Βασιλικό διάταγμα 16/1/73

ΒΔ 16-01-1973: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης ενίων οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 16-01-1973: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης ενίων οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας (Αττικής), (ΦΕΚ 31/Δ/1973), 03-02-1973.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 38/1971 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βούλας, την υπ' αριθμόν 1124/1972 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 792/1972 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Καθορίζονται ως ακολούθως, οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων του Οικισμού Άνω Βούλα, του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας (Αττικής), που δημιουργήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμού Ε/3521/20-02-1957 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας, εκδοθείσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1832/1959 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 133/Α/1959), ως εμφαίνεται στα υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού, θεωρημένα δια της υπ' αριθμού Ε37953/1972 πράξεως αυτού, τέσσερα (4) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:1000.

 

bd.16.1.73

 

2. Οι οικοδομές δέον να απέχουν εκ των ρυμοτομικών γραμμών 6 m.

 

3. Οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερον με πλαγίας και οπίσθιες ακάλυπτες αποστάσεις από των ορίων των οικοπέδων 2 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων 33% της επιφανείας αυτών.

 

5. Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 0,66.

 

6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών δύο (2) και το ανώτατον ύψος αυτών 8 m, μη εχουσών εν προκειμένω, εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 109/Δ/1969).

 

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 16-01-1973

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.