Βασιλικό διάταγμα 24/5/69

ΒΔ 24-05-1969: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 24-05-1969: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους,(ΦΕΚ 109/Δ/1969), 31-05-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού, του αναγκαστικού νόμου 395/1968 περί του ύψους των οικοδομών και συστήματος της ελευθέρας δόμησης (ΦΕΚ 95/Α/1968) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 679/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 379/1969 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά το άρθρο 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 29Α:

 

{1. Εις πάσας τις περιοχές του ασυνεχούς και πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος δομήσεως το μέγιστον ύψος των οικοδομών αναλόγως του συντελεστού δομήσεως και του πλάτους της οδού καθορίζεται βάσει του κατωτέρω πίνακα.

 

Πίνακας 1

1

2

3

4

Ποσοστό κάλυψης

Συντελεστές δομήσεως

Ανώτατα ύψη οικοδομής επί της οικοδομικής γραμμής

Απαιτούμενο πλάτος οδού

Μέχρι το πολύ και 50%

μέχρι και 0.6

11 m

7.50 m


μέχρι και 1.2

14 m

10.00 m


μέχρι και 1.6

17 m

12.50 m


μέχρι και 2.0

20 m

15.00 m


μέχρι και 2.6

23 m

17.50 m


μέχρι και 3.0

26 m

20.00 m

 

2. Η κατασκευή μέχρι και δύο ορόφων, ύψους 8 m κατά την πρόσοψη επιτρέπεται πάντοτε ασχέτως πλάτους οδού.

 

3. Εις περιοχές εις ας ο συντελεστής δομήσεως του οικοπέδου δεν ορίζεται δι' ειδικής διατάξεως ή και το ποσοστό καλύψεως του οικοπέδου υπερβαίνει το 50%, ο ως άνω συντελεστής δομήσεως καθορίζεται βάσει του εν τοις πράγματι προκύπτοντος ποσοστού καλύψεως εκάστου οικοπέδου προσαυξανόμενος κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 περί του ύψους των οικοδομών κ.λ.π. (ΦΕΚ 95/Δ/1968), εφ' όσον οι όροι δομήσεως εν τη περιοχή έχουν καθορισθεί προ της ισχύος του ως άνω αναγκαστικού νόμου 395/1968. Εν πάση περιπτώσει ο ως άνω συντελεστής δομήσεως δεν δύναται να υπερβεί το 2.

 

4. Εφ' όσον το πλάτος της οδού δεν επιτρέπει την τοποθέτηση ολοκλήρου του ύψους της οικοδομής επί της οικοδομικής γραμμής, επιτρέπεται η κατασκευή ορόφων εν εσοχή εις βάθος τουλάχιστον κατά 2.5 m από της οικοδομικής γραμμής και έκαστος από του υποκειμένου μέχρις εξαντλήσεως του ύψους της στήλης 3 του πίνακα 1 του παρόντος.

 

5. Υπεράνω του μεγίστου ύψους της στήλης 3 του ως άνω πίνακα 1 επιτρέπονται τα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

Ο περιλαμβάνων τα βοηθητικά κτίσματα τελευταίος όροφος δύναται να εκταθεί εις όροφο εν εσοχή 2,50 m, γύρωθεν προς συμψηφισμό τυχόν υπολοίπου εκ του συντελεστού δομήσεως.

 

6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1, 3, 4 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 δεν έχουν εφαρμογήν στις κάτωθι περιπτώσεις:

 

α) Εις τις εξαιρούμενες οκτώ περιοχές κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 (ΦΕΚ 95/Δ/1968) και εις τις καθοριζόμενες βάσει των εις εκτέλεσιν της διατάξεως ταύτης εκδιδομένων διαταγμάτων.

 

β) Εις την περιοχήν του υπ' αριθμόν 1 διαγράμματος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 30-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί όρων δομήσεως εν Αθήναις (ΦΕΚ 249/Α/1955).

 

γ) Εις την περιοχήν των τομέων των καθορισθέντων δια του διαγράμματος του συνοδεύοντος το από 06-02-1969 βασιλικό διάταγμα περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης (ΦΕΚ 43/Δ/1969).

 

δ) Εις την περιοχήν των τομέων των καθορισθέντων δια του διαγράμματος του συνοδεύοντος του από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων κ.λ.π. της Βουλιαγμένης (Αττικής) (ΦΕΚ 59/Δ/1969)

 

ε) Εις περιοχές υπαγόμενες εις την ζώνη Δ την καθορισθείσα δια του από [ΒΔ] 10-11-1962 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών δομήσεως κ.λ.π. και των όρων δομήσεως εκατέρωθεν της παραλιακής οδού Βουλιαγμένης μέχρι Σουνίου ως τούτο τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως δια του από [ΒΔ] 25-02-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 30/Δ/1967).

 

στ) Εις περιοχές υπαγόμενες εις την ζώνη ΑΣ του καθορισθείσα δια του από [ΒΔ] 10-01-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του δια του από [ΒΔ] 25-02-1967 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών δομήσεως κ.λ.π, εκατέρωθεν της παραλιακής οδού από Βουλιαγμένης μέχρι Σουνίου (ΦΕΚ 49/Δ/1967).

 

ζ) Εις την περιοχήν την εγκριθείσα δια του από [ΒΔ] 22-02-1965 βασιλικού διατάγματος περί επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου Ανάβυσσου (Αττικής) εις θέσιν Άγιος Νικόλαος (ΦΕΚ 47/Δ/1965).

 

η) Εις την οικοδομική νησίδα την ευρισκόμενη επί της προεκτάσεως της οδού Κερκύρας την εγκριθείσα δια του από [ΒΔ] 15-07-1967 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Βούλας (Αττικής) και Βουλιαγμένης (Αττικής) κ.λ.π. (ΦΕΚ 82/Δ/1967).

 

7. Εις τις ανωτέρω εξαιρούμενες περιοχές ισχύουν τα κατά τόπους ειδικά διατάγματα ως προς τα ανώτατα επιτρεπόμενα ύψη οικοδομών.

 

8. Δια τις περιοχές πέριξ αεροδρομίων και μέχρις αποστάσεως 5 km από των ακραίων σημείων αυτών δια τα ως άνω ύψη της στήλης 3 του πίνακα 1 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκρισις της αρμοδίας Πολιτικής ή Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

 

9. Δια τις περιοχές αρχαιολογικών χώρων και πέριξ αυτών δια τα ως άνω καθοριζόμενα ύψη απαιτείται η έγκρισις της αρμοδίας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 

10. Πάσα συναφής διάταξις γενική ή ειδική αντικείμενης στο παρόν άρθρο καταργείται.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 24-05-1969.

 

Εν ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.