Βασιλικό διάταγμα 20/4/51 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γενικοί όροι δομήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ελάχιστα όρια διαστάσεων και εμβαδού των οικοπέδων ορίζουμε 14 m πρόσωπο, 20 m βάθος και 700 m2 εμβαδόν. Σε περίπτωση οικοδομικών τετραγώνων εχόντων εμβαδόν ή και διαστάσεις μικρότερες των ανωτέρω ώστε να μη δύνανται να περιλάβουν έκαστον ουδέ εν άρτιο οικόπεδον, ορίζουμε ως όρια εμβαδού και διαστάσεων των επί τοιούτων οικοδομικών τετραγώνων οικοπέδων τα εκ των διαστάσεων των οικοδομικών τούτων τετραγώνων προκύπτοντα.

 

2. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα άτινα κατά την δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ελάχιστα όρια έχουν όμως τουλάχιστον τα ακόλουθα τοιαύτα.

 

α) Δια οικόπεδα κείμενα εις το κατά το άρθρο 1 του από [ΠΔ] 25-06-1928 προεδρικού διατάγματος περί εγκρίσεως σχεδίου εξοχικού συνοικισμού Βουλιαγμένης εμπορικό τμήμα, ελάχιστον πρόσωπον 10 m, ελάχιστον βάθος 14 m, ελάχιστον εμβαδόν 200 m2.

 

β) Δια οικόπεδα της υπολοίπου περιοχής του σχεδίου ρυμοτομίας, ελάχιστον πρόσωπον 12 m, ελάχιστον βάθος 16 m, ελάχιστον εμβαδόν 400 m2, αλλά μόνον εφόσον ταύτα ήσαν άρτια βάσει των προ του παρόντος ισχυόντων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, κατέστησαν δε μη άρτια λόγω της δια του παρόντος εγκρινόμενης μεταβολής του σχεδίου ρυμοτομίας και ουχί λόγω κατατμήσεως αυτών δια μεταβιβάσεως.

 

3. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων δια οικοδομών κυρίων ή και εσωτερικών ορίζουμε, δια μεν τα οικόπεδα τα έχοντα τα όρια της ως άνω παραγράφου 1 τα 0.15 του όλου οικοπέδου, δια δε τα οικόπεδα περί ων η ως άνω παράγραφος 2 τα 0.25 του όλου οικοπέδου, μη επιτρεπομένης εν πάση περιπτώσει της καλύψεως επί των τελευταίων τούτων οικοπέδων δι' οικοδομών κυρίων ή και εσωτερικών εκτάσεως μείζονος των 105 m2. Επιτρέπεται εις πάσαν περίπτωσιν η υπέρβασις των κατά το προηγούμενον εδάφιο ποσοστών καλύψεως, δια την κάλυψη δι' οικοδομών κυρίων ή και εσωτερικών μέχρις 100 m2 επιφάνειας εξ εκάστου οικοπέδου.

 

Πέραν της κατά τ' ανωτέρω καλύψεως δι' οικοδομών κυρίων ή και εσωτερικών, επιτρέπεται η ανέγερσις μόνον των βοηθητικών παραρτημάτων των οικοδομών κ.λ.π. εγκαταστάσεων των επιτρεπομένων εκ των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους επί των υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων.

 

4. Οικοδομικό σύστημα ορίζουμε το των πανταχόθεν ελευθέρων οικοδομών. Δια τα οικόπεδα περί ων ή παράγραφος 2 επιτρέπεται η ελάττωσις των διαστάσεων των πλαγίων ή και οπισθίων ακάλυπτων χώρων, του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος, ειδικώς δε προκειμένου περί οικοπέδων του εδαφίου α' της αυτής παράγραφος 2 επιτρέπεται η εφαρμογή και του συνεχούς οικοδομικού συστήματος προς μείωσιν της επιρροής των ελαττωμένων διαστάσεων των οικοπέδων επί της οικοδομής καθ' ο μέτρον κρίνεται τούτο αναγκαίο υπό της Υπηρεσίας, επιβαλλόμενων πάντως ίσων κατά το δυνατόν περιορισμών επί των όμορων ιδιοκτησιών.

 

5. Οι οικοδομές επιτρέπεται να έχουν το πολύ 2 ορόφους, και υπόγειον, το δε μέγιστον ύψος αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 8.5 m.

 

6. H περίφραξις οικοπέδων κειμένων επί των οικοδομικών τετραγώνων των κεχρωσμένων δι' ερυθρού χρώματος εις τα κατά το άρθρο 2 του παρόντος διαγράμματα, επιτρέπεται να γίνεται μόνον ως ορίζει ή παράγραφος 2 του άρθρου 114 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους έστω και αν εκ του σχεδίου ρυμοτομίας δεν επιβάλλεται ή τήρησις προκηπίου. Η τοιαύτη υποχρέωσις ως προς τον τρόπον κατασκευής των περιφραγμάτων ισχύει ου μόνον δια το πρόσωπον αλλά δι' όλες τις πλευρές των οικοπέδων τούτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.