Βασιλικό διάταγμα 22/3/71

ΒΔ 22-03-1971: Περί τροποποιήσεως του από 06-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης (Αττικής), ως τούτο τροποποιήθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 22-03-1971: Περί τροποποιήσεως του από 06-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης (Αττικής), ως τούτο τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 68/Δ/1971), 29-03-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 44/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 123/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση την Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του από 06-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης (Αττικής) (ΦΕΚ 43/Δ/1969), ως αυτή τροποποιήθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του από 23-06-1970 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης (Αττικής) (ΦΕΚ 139/Δ/1970), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{3. α) Εις τα οικόπεδα του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης εις α η καλυπτόμενη επιφάνεια καθορίζεται δια διαγραμμάτων, πλην των γωνιακών και των διαμπερών τοιούτων, δέον όπως αφίεται μεταξύ της οπίσθιας όψεως της οικοδομής και του οπισθίου ορίου του οικοπέδου ακάλυπτος απόστασις συμφώνως προς τον κατωτέρω πίνακα, εκτός εάν εξ άλλης διατάξεως ή εκ των εν ισχύ διαγραμμάτων προκύπτει απόστασις μεγαλύτερη των εν τω πίνακι καθοριζομένων, ήτις δέον όπως τηρείται:

 

Πίνακας 1

Δια βάθος οικοπέδου από της οικοδομικής γραμμής

Ελαχίστη ακάλυπτος απόστασις μεταξύ οπίσθιας όψεως οικοδομής και του οπισθίου ορίου του οικοπέδου

Από 11 m έως 12 m (του 12 μη συμπεριλαμβανομένου)

1 m

Από του 12 m έως 13 m (του 13 μη συμπεριλαμβανομένου)

2 m

Από 13 m και άνω

3 m

 

Οι αποστάσεις των οικοδομών από των πλαγίων ορίων των οικοπέδων καθοριζόμενα υπό διαγραμμάτων, ως και η ως άνω καθοριζομένη απόστασις εκ του οπισθίου ορίου ισχύουν δι' ολόκληρον το ύψος των οικοδομών.

 

β) Εις τα γωνιαία και διαμπερή οικόπεδα ο ακάλυπτος χώρος αφίεται βάσει των μέχρι τούδε ισχυόντων.

 

γ) Εις περίπτωσιν συνενώσεως οικοπέδων ο περιορισμός του εδαφίου α εφαρμόζεται επί αυτών που συνενώνονται μη γωνιαίων ή διαμπερών οικοπέδων, έστω και αν δια της συνενώσεως ταύτα κατέστησαν τμήματα γωνιαίων ή διαμπερών οικοπέδων, τηρουμένων και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 06-02-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 43/Δ/1969) περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 22-03-1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.