Βασιλικό διάταγμα 6/2/69 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων των υπαγομένων εις τις διατάξεις του από [ΒΔ] 10-08-1954 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης μεταξύ των οδών Κράτητος - Αιγαίου - Ιωνίας και Αφροδίτης και καθορισμών των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 205/Α/1954), ορίζεται εις εβδομήκοντα επί τοις εκατόν (70%) της επιφανείας αυτών.

 

2. Εις περίπτωσιν συνενώσεως δύο ή περισσοτέρων ομόρων οικοπέδων, εφ' ων δια των διαγραμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας καθορίζεται η οικοδομήσιμος επιφάνεια αυτών το οικοδομήσιμο τμήμα του εκ της συνενώσεως προκύπτοντος οικοπέδου, δύναται να επεκτείνεται εις τους τυχόν των οικοπέδων που συνενώνονται καθοριζόμενους εκ των διαγραμμάτων πλάγιους ή οπίσθιους ακάλυπτους χώρους, θα τηρούνται δε οι αποστάσεις από των ορίων των ομόρων οικοπέδων οι καθοριζόμενες δια τα οικόπεδα που συνενώνονται υπό των ως άνω διαγραμμάτων. Πάντως η οικοδομήσιμος επιφάνεια του προκύπτοντος εκ της συνενώσεως οικοπέδου δεν δύναται να υπερβαίνει το άθροισμα των οικοδομήσιμων επιφανειών των συνενούμενων οικοπέδων.

 

3. α) Εις τα οικόπεδα του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης εις α η καλυπτόμενη επιφάνεια καθορίζεται δια διαγραμμάτων, πλην των γωνιακών και των διαμπερών τοιούτων, δέον όπως αφίεται μεταξύ της οπίσθιας όψεως της οικοδομής και του οπισθίου ορίου του οικοπέδου ακάλυπτος απόστασις συμφώνως προς τον κατωτέρω πίνακα, εκτός εάν εξ άλλης διατάξεως ή εκ των εν ισχύ διαγραμμάτων προκύπτει απόστασις μεγαλύτερη των εν τω πίνακι καθοριζομένων, ήτις δέον όπως τηρείται:

 

Πίνακας 1

Δια βάθος οικοπέδου από της οικοδομικής γραμμής

Ελαχίστη ακάλυπτος απόστασις μεταξύ οπίσθιας όψεως οικοδομής και του οπισθίου ορίου του οικοπέδου

Από 11 m έως 12 m (του 12 μη συμπεριλαμβανομένου)

1 m

Από του 12 m έως 13 m (του 13 μη συμπεριλαμβανομένου)

2 m

Από 13 m και άνω

3 m

 

Οι αποστάσεις των οικοδομών από των πλαγίων ορίων των οικοπέδων καθοριζόμενα υπό διαγραμμάτων, ως και η ως άνω καθοριζομένη απόστασις εκ του οπισθίου ορίου ισχύουν δι' ολόκληρον το ύψος των οικοδομών.

 

β) Εις τα γωνιαία και διαμπερή οικόπεδα ο ακάλυπτος χώρος αφίεται βάσει των μέχρι τούδε ισχυόντων.

 

γ) Εις περίπτωσιν συνενώσεως οικοπέδων ο περιορισμός του εδαφίου α εφαρμόζεται επί αυτών που συνενώνονται μη γωνιαίων ή διαμπερών οικοπέδων, έστω και αν δια της συνενώσεως ταύτα κατέστησαν τμήματα γωνιαίων ή διαμπερών οικοπέδων, τηρουμένων και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 06-02-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 43/Δ/1969) περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σμύρνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 22-03-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 68/Δ/1971).

 

4. Επί υφισταμένων οικοδομών ανεγερθεισών βάσει νομίμου αδείας εκδοθείσης προ της ισχύος του παρόντος συμφώνως προς τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο της ανεγέρσεως αυτών, επιτρέπεται η προσθήκη των προβλεπομένων ορόφων επί του ιδίου περιγράμματος της υφισταμένης οικοδομής, άνευ υπερβάσεως του ισχύοντα συντελεστού δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 23-06-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 139/Δ/1970).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.