Βασιλικό διάταγμα 23/7/60

ΒΔ 23-07-1960: Περί τροποποιήσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 23-07-1960: Περί τροποποιήσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, (ΦΕΚ 110/Δ/1960), 08-08-1960.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και την υπ' αριθμόν Α28417/28-05-1958 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντεςτην υπ' αριθμόν 501/1960 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Οικισμού και την υπ' αριθμόν 391/1960 πράξη του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Στο τέλος του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 8:

 

{8. Εις το συνεχές οικοδομικό σύστημα και εφ' όσον πρόκειται περί κατασκευών ή εγκαταστάσεων των οποίων δεν απαγορεύεται η κατασκευή υπογείως, επιτρέπεται όπως οι τοιαύτες κατασκευές ή εγκαταστάσεις επεκτείνονται υπογείως και πέραν των ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου υπό τον απαραίτητο πάντοτε όρο, ότι όση έκταση καταλήφθηκε υπογείως πέραν των ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, θα αφεθεί ακάλυπτη εντός του οικοδομήσιμου τμήματος, είτε ισόγεια, είτε κατανεμημένη σε περισσότερες ή και στο σύνολο των ορόφων της οικοδομής. Ο τοιούτος, σε αντιστάθμισμα της επεκτάσεως των υπογείων, αφιέμενος υπέρ του εδάφους ακάλυπτος χώρος στο οικοδομήσιμο τμήμα θα αφίεται πάντοτε επί πλέον των τυχόν κατά νόμο ελαχίστων απαιτητών ακαλύπτων χώρων κλειστών ή ανοικτών αυλών. Ίνα η ως άνω επέκταση θεωρείται υπόγεια και είναι επιτρεπτή απαιτείται όπως η ανωτάτη εξωτερικά στάθμη αυτής υπόκειται τουλάχιστον κατά 1,00 m της ανωτάτης επιτρεπομένης στάθμης διαχωριστικού τοίχου μεταξύ των ομόρων ιδιοκτησιών κατά την αντίστοιχη θέση.}

 

Στον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Κέρκυρα, τη 23-07-1960.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί του Οικισμού Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.