Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων του συνεχούς οικοδομικού συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

bd.9.8.55.22

Σχήμα 22: Οικοδομήσιμο τμήμα Συνεχούς συστήματος. Γενική μορφή του επιδιωκόμενου σκοπού αερισμού και φωτισμού του εσωτερικού του Οικοδομικού τετραγώνου.

 

1. Εις το συνεχές οικοδομικό σύστημα, εφ' όσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως, το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου περιορίζεται μεταξύ του προσώπου του οικοπέδου, των πλαγίων ορίων αυτού και του οπισθίου οικοδομήσιμου ορίου, όπερ είναι γραμμή παράλληλος προς το πρόσωπον, αποτέμνουσα τμήμα οικοπέδου έχον εμβαδόν αντιστοιχούν προς το ισχύον μέγιστον ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου. (Σχήμα 23)

 

bd.9.8.55.23

Σχήμα 23

 

ε-ζ παράλληλη με α-δ και οικοδομήσιμο τμήμα (α-ε-ζ-δ-α)=70% του οικοπέδου (α-β-γ-δ-α)

μ-κ παράλληλη με δ-λ και οικοδομήσιμο τμήμα (δ-μ-κ-λ-δ)=70% του οικοπέδου (δ-η-θ-ι-λ-δ)

Η κλειστή αυτή α1 α2 α3 α4 συνυπολογίζεται στο οικοδομήσιμο τμήμα.

 

2. Εφ' όσον το πρόσωπον του οικοπέδου εις το συνεχές οικοδομικό σύστημα δεν είναι ευθύγραμμο, το οπίσθιο οικοδομήσιμο όριον δύναται να είναι είτε γραμμή ευθεία και παράλληλος προς την επικρατούσαν διεύθυνση του προσώπου ή την μέση περίπου διεύθυνση των πλευρών αυτού, είτε γραμμή τεθλασμένη ή καμπύλη διατεταγμένη όμως ως έγγιστα κατά την γενική κατεύθυνση του προσώπου και κατά το δυνατόν εις ίση από αυτού απόσταση. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή αμφισβητήσεων η θέση του οπισθίου οικοδομήσιμου ορίου καθορίζεται παρά της Αρχής. (Σχήμα 24)

 

bd.9.8.55.24

Σχήμα 24

 

οικόπεδο α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-α

Οι κλειστές αυλές α1 α2 α3 α4 συνυπολογίζονται στο οικοδομήσιμο τμήμα.

 

3. Εις το συνεχές οικοδομικό σύστημα επιτρέπεται όπως μέρος της οικοδομής προωθείται πέραν του κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 καθοριζομένου ορίου μεταξύ του οικοδομήσιμου και μη οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου υπό τους ακολούθους όρους:

 

α) Να μη προκύπτει εκ της προωθήσεως ταύτης ουδεμία αύξησις του εμβαδού του οικοδομήσιμου τμήματος, περιοριζόμενων προς τούτο αντιστοίχως των λοιπών μερών της οικοδομής εντεύθεν του ως άνω ορίου.

 

β) Η ως άνω προώθησις να αντίστοιχη εις μήκος ουχί μεγαλύτερο του ημίσεως μήκους της οπίσθιας όψεως της ανεγειρόμενης οικοδομής, και να μη φθάνει εις ουδέν σημείον ταύτης βαθύτερο των 2 m από του ως άνω (παράγραφος 2 ή 3) ορίου μεταξύ του οικοδομήσιμου και του μη οικοδομήσιμου τμήματος (Σχήμα 25).

 

bd.9.8.55.25

Σχήμα 25

 

οικόπεδο θ-μ-λ-κ-ι-θ

ζ-η = οπίσθιο οικοδομήσιμο όριο

(ζ-η-θ-ι-ζ)=70%(θ-μ-λ-κ-ι-θ) = οικοδομήσιμο τμήμα

Επιτρέπεται το οικοδομήσιμο τμήμα το

(ε-δ-α-γ-ι-θ-ε) όταν α) (ε-δ-α-γ-ι-θ-ε)=(θ-ξ-η-ι-θ)

και β) α-γ παράλληλη με β-η, (α-β)≤2.00 m

και (α-γ) ≤ 1/3 ((ε-δ) + (α-γ))

 

4. Εις περίπτωσιν γωνιαίου οικοπέδου (άρθρο 16 παράγραφος 3) του συνεχούς οικοδομικού συστήματος η μη οικοδομήσιμος έκτασις αυτού διατάσσεται υποχρεωτικώς ενιαία εις την εσωτερική γωνία αυτού, την αντικείμενη προς την γωνία του οικοδομικού τετραγώνου κατά τρόπον, ώστε εκάστη των μικρών πλευρών της αφιεμένης ακαλύπτου επιφανείας, να μην είναι μικροτέρα του ενός τρίτου (1/3) της μεγαλύτερης πλευράς αυτής, της κείμενης επί του ορίου του οικοπέδου. (Σχήματα 26Α και 26Β).
 
Εάν ο ούτω αφιέμενος υποχρεωτικώς ακάλυπτος χώρος δεν συνέχεται μετά του στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου σχηματιζόμενου ελευθέρου χώρου εκ της συνενώσεως των εις το εσωτερικόν των οικοπέδων τηρουμένων υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων (άρθρο 5) εφαρμόζονται υποχρεωτικώς οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 33 του παρόντος, θεωρουμένου του ακαλύπτου τούτου χώρου ως κλειστής αυλής.

 

bd.9.8.55.26a

Σχήμα 26Α: Γωνιαίο οικόπεδο Α-Β-Γ-Δ-Α, ακάλυπτη επιφάνεια αυτού = α-β-γ-Γ-α

Δέον α-β≥(α-Γ)/3 ένθα α-Γ>Γ-γ και γ-Γ≥(α-Γ)/3

 

bd.9.8.55.26b

Σχήμα 26Β: Γωνιαίο οικόπεδο Α-Β-Γ-Δ-Α, ακάλυπτη επιφάνεια αυτού = α-β-γ-δ-ε-Γ-α

γ-δ ελάχιστη πλευρά της ακάλυπτης επιφάνειας και α-γ η μέγιστη πλευρά αυτής

Δέον γ-δ ≥ (α-γ)/3 ένθα α-Γ>Γ-ε και γ-δ<α-β, γ-δ<δ-ε, γ-δ<β-γ

 

Εις περίπτωση γωνιαίου οικοπέδου με περισσότερους της μιας εσωτερικές γωνίες ή οικοπέδου με περισσότερους της μιας γωνίες επί κοινοχρήστου χώρου ή γωνιαίου οικοπέδου που εκτείνεται δια μέσου του οικοδομικού τετραγώνου από της μιας πλευράς αυτού μέχρι της άλλης (που διαιρεί δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο σε δύο) δύναται, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η μη οικοδομήσιμος έκτασις αυτού να διατάσσεται κατά την κρίσιν της αρμοδίας Αρχής, ούτως ώστε ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου ή τμήμα αυτού να συνέχεται με τον στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο. Επί του ούτως αφιεμένου ακαλύπτου χώρου εφαρμόζονται υποχρεωτικώς οι διατάξεις του άρθρου 33 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού μη επιτρεπομένου όμως όπως η ελαχίστη απόστασις των όψεων της οικοδομής από των ορίων του οικοπέδου είναι μικροτέρα του 1.5 m, εφ' όσον εξ' άλλων διατάξεων δεν ορίζεται μεγαλύτερη τοιαύτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 31-12-1965 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 3/Δ/1966) και τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 11-06-1966 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 101/Δ/1966).

 

5. Εις την περίπτωση οικοπέδων εκτεινόμενων δια μέσου του οικοδομικού τετραγώνου από της μιας πλευράς αυτού μέχρι της άλλης (που διαιρούν δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο σε δύο) και εχόντων ως εκ τούτου δύο πρόσωπα χωρίς να είναι γωνιαία, (διαμπερή οικόπεδα), η βάσει του μεγίστου επιτρεπόμενου ποσοστού καλύψεως προκύπτουσα ως επιφάνεια του οικοπέδου που δεν καλύπτεται, διατάσσεται σε πάσα περίπτωση παρά τις πλάγιες πλευρές αυτού, κατά τρόπο ώστε να συμβάλει κατά το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό στην αύξηση του στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου των ομόρων ιδιοκτησιών, είτε ενιαία παρά την μία πλευρά είτε και εις δύο τμήματα, ανά ένα παρ' εκάστη πλαγία πλευρά, ουχί δε κατά το ένα ή τα δύο πρόσωπα του οικοπέδου ή κατά το εσωτερικόν της οικοδομής.

 

Επί των ούτω αφιεμένων υποχρεωτικών ακαλύπτων χώρων έχουν προσέτι εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 33 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

Κατά παρέκκλιση, από της άνω διατάξεως εάν το ούτως εκτεινόμενο δια μέσω του οικοδομικού τετραγώνου οικόπεδο:

 

α) κείται επί οικοδομικού τετραγώνου μέσου πλάτους 25 m το πολύ,

β) έχει σχήμα τετράπλευρο μέσου πλάτους ουχί μείζονος των 10 m και

γ) υφίσταται με τις ίδιες διαστάσεις κατά την δημοσίευση του παρόντος,

 

δύναται ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος ν' αφίεται ολόκληρος κατά το εν των δύο προσώπων του οικοπέδου, παραλλήλως προς την οικοδομική γραμμή, και επί πλέον της τυχόν υφιστάμενης πρασιάς, υπό τον όρον ότι, ο ούτω επί πλέον αφιέμενος ακάλυπτος χώρος, δεν θα ληφθεί υπ' όψιν δια τον καθορισμό του επί της προσόψεως επιτρεπομένου αριθμού ορόφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 09-12-1965 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 207/Δ/1965) και τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 08-02-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 13/Δ/1967).

 
6. Εις περίπτωσιν καθ' ην ως εκ του σχήματος του οικοπέδου ή και ως εκ του μεγίστου ποσοστού καλύψεως προκύπτει οικοδομήσιμο τμήμα με βάθος από της οικοδομικής γραμμής μικρότερο των 10 m επιτρέπεται όπως το βάθος αυτό αυξηθεί σε 10 m καθ' άπαντα τα σημεία αυτού, έστω και καθ' υπέρβαση του μεγίστου ποσοστού καλύψεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστίθεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

7. Εις περίπτωσιν καθ' ην εξ οιουδήποτε λόγου το πλάτος του υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου είναι τυχόν μικρότερο του 1,00 m (άρθρο 23), το οικοδομήσιμο τμήμα, κατά παρέκκλιση από του παρόντος άρθρου, προωθείται κατά τι μέρος αυτού μέχρι του οπισθίου ορίου του οικοπέδου, αναλόγως των αναγκών της οικοδομής, άνευ όμως αυξήσεως του μεγίστου επιτρεπομένου εμβαδού αυτού, ώστε το ούτω σχηματιζόμενο ακάλυπτο τμήμα να ανταποκρίνεται εις τις απαιτήσεις του άρθρου 23.

 

8. Καταργήθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

8. (νέα, αναφέρεται και ως 9) Εις το συνεχές οικοδομικό σύστημα και εφ' όσον πρόκειται περί κατασκευών ή εγκαταστάσεων των οποίων δεν απαγορεύεται η κατασκευή υπογείως, επιτρέπεται όπως οι τοιαύτες κατασκευές ή εγκαταστάσεις επεκτείνονται υπογείως και πέραν των ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου υπό τον απαραίτητο πάντοτε όρο, ότι όση έκταση καταλήφθηκε υπογείως πέραν των ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, θα αφεθεί ακάλυπτη εντός του οικοδομήσιμου τμήματος, είτε ισόγεια, είτε κατανεμημένη σε περισσότερες ή και στο σύνολο των ορόφων της οικοδομής. Ο τοιούτος, σε αντιστάθμισμα της επεκτάσεως των υπογείων, αφιέμενος υπέρ του εδάφους ακάλυπτος χώρος στο οικοδομήσιμο τμήμα θα αφίεται πάντοτε επί πλέον των τυχόν κατά νόμο ελαχίστων απαιτητών ακαλύπτων χώρων κλειστών ή ανοικτών αυλών. Ίνα η ως άνω επέκταση θεωρείται υπόγεια και είναι επιτρεπτή απαιτείται όπως η ανωτάτη εξωτερικά στάθμη αυτής υπόκειται τουλάχιστον κατά 1,00 m της ανωτάτης επιτρεπομένης στάθμης διαχωριστικού τοίχου μεταξύ των ομόρων ιδιοκτησιών κατά την αντίστοιχη θέση.

 

Ειδικώς προκειμένου περί υπογείων των κτιρίων σταθμού αυτοκινήτων ή και των υπογείων των κτιρίων ετέρας χρήσεως, εφ' όσον τα υπόγεια ταύτα προορίζονται εκ κατασκευής να χρησιμοποιηθούν δια σταθμό αυτοκινήτων, επιτρέπεται η στο υπόγειο κάλυψη των οικοπέδων του συνεχούς οικοδομικού συστήματος άνευ περιορισμού εκ ποσοστού καλύψεως.

 
Προκειμένου περί οικοπέδων που καταλαμβάνουν ολόκληρον το οικοδομικό τετράγωνο, η υποχρεωτικώς ακάλυπτος επιφάνεια διατάσσεται είτε εις το εσωτερικόν του οικοδομικού τετραγώνου, τηρουμένων των περί ελευθέρας θέας διατάξεων του άρθρου 33 του παρόντος είτε παρά εν ή περισσότερα πρόσωπα αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η νέα παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 23-07-1960 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 110/Δ/1960), με το άρθρο μόνο του από 01-02-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 30/Δ/1969) και με το άρθρο μόνο του από 12-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 105/Δ/1968).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.