Βασιλικό διάταγμα 23/9/72 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το εδάφιο στ, ζ της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, ως τούτο τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε μεταγενέστερα δια του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{στ, ζ) Απολήξεις παντός είδους ανελκυστήρων περιλαμβάνουσες τον θάλαμο (ουχί και το μηχανοστάσιο) με εγκάρσιες διαστάσεις τις απολύτως αναγκαίες δια την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών, απολήξεις κλιμακοστασίων και δωμάτια οιασδήποτε χρήσεως επιφανείας ίσης προς το 5% της μεγίστης επιτρεπόμενης καλύψεως του οικοπέδου και πάντως ουχί μικροτέρας των δέκα 12 m2 και μεγαλύτερης των 50 m2 κατά μέγιστο όριο.

 

Τα ως άνω κτίσματα κατασκευάζονται ως ενιαίο σύνολον και με ενιαίο ύψος 3,80 m από της τελευταίας στάθμης του δώματος υπεράνω δε τούτων ουδεμία προεξοχή επιτρέπεται ειμή μόνο καπνοδόχοι και στηθαία τυχόν φωταγωγών προεξέχοντα 0,30 m κατά μέγιστον όριο.

 

Εις ην περίπτωσιν η θέσις των απολήξεων των κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων είναι τοιαύτη ώστε να μην είναι δυνατή η κατασκευή ενιαίου συνόλου τότε τα διάφορα τμήματα θα συνδέονται μεταξύ των δια πλάκας του αυτού ύψους ανοικτής κατά τα πλάγια. Οι εγκαταστάσεις επί του δώματος μονίμων γλαστρών δια φυτά και κολυμβητηρίων δεν δύναται να υπέρκεινται της πλάκας επικαλύψεως πλέον του 1,50 m.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.