Βασιλικό διάταγμα 23/9/72b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 1 του από 07-08-1967 βασιλικού διατάγματος περί εγκαταστάσεων προς παραθερισμό (ΦΕΚ 101/Δ/1967) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

 

{1. Επιτρέπεται ή εγκατάστασις λυομένων οικίσκων προς παραθερισμό εις τις κάτωθι περιοχές και υπό τους ακολούθους όρους και περιορισμούς:

 

α) Εντός οικισμών δι' ους έχουν καθορισθεί τα ελάχιστα όρια αρτιότητας των οικοπέδων, επί οικοπέδου όχι μικρότερου των υπό των οικείων διατάξεων καθορισθέντων ελαχίστων ορίων.

 

β) Εντός οικισμού αναγνωρισμένου ως θέρετρου η χαρακτηριζομένου ως θέρετρου δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχη και δι' ον δεν έχουν καθορισθεί τα ελάχιστα όρια αρτιότητας των οικοπέδων, επί οικοπέδου όχι μικρότερου των 1.000 m2.

 

γ) 'Εντός της ζώνης των 500 m από των ακραίων κτιρίων παντός οικισμού αναγνωρισμένου ως θέρετρου ή χαρακτηριζομένου ως θέρετρου δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, επί οικοπέδου όχι μικρότερου των 1500 m2.

 

δ) Επί γηπέδων κειμένων έκτος των κατά τα ως άνω εδάφια α, β, και γ περιοχών εφόσον έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 2.000 m2.

 

2. Οι ως άνω λυόμενοι οικίσκοι δέον να πληρούν τους ακολούθους όρους:

 

α) Να είναι μονώροφοι, εκ προκατασκευασμένων στοιχείων δυνάμενοι να συντίθενται και να διαλύονται επί τόπου, άνευ φθοράς και αλλοιώσεως, και άνευ καθαιρέσεως τιμημάτων αυτών, πλην της βάσεως.

 

Έκαστος οικίσκος δεν θα καταλαμβάνει επιφάνεια μείζονα του ενός δεκάτου (1/10) της όλης επιφανείας του οικοπέδου ή του γηπέδου και εν πάση περιπτώσει όχι μεγαλυτέρου των 80 m2, και μικρότερου των 50 m2, μη συμπεριλαμβανομένης της επιφανείας των καλυμμένων βεραντών, ήτις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 20 m2.

 

Έκαστος οικίσκος δύναται να τοποθετείται επί βάσεως, μέσου ύψους 1 m και μη υπερβαίνοντος εις ουδεμίαν θέσιν τα 2 m του ύψους τούτου μετρούμενου από του πέριξ φυσικού εδάφους.

 

Το συνολικόν ύψος των εν λόγω οικίσκων, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης, υπεράνω της βάσεως αυτών, δέον όπως μη είναι μεγαλύτερο των 3,70 m.

 

β) Οι λυόμενοι οικίσκοι, εις ας περιοχές έκτος σχεδίου επιτρέπονται αυτοί, δέον να τοποθετούνται εις απόσταση τουλάχιστον 80 m από της κατά το άρθρο 6 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 παραλίας, ως και εις απόσταση τουλάχιστον 80 m από του άξονος των διεθνών αρτηριών, των Εθνικών, Επαρχιακών και Δημοτικών η Κοινοτικών οδών η 6 m από των ορίων Αγροτικής οδού.

 

Προκειμένου περί των Νομών Κυκλάδων, Σάμου, Νήσων του Νομού Πειραιώς, Νήσων Βορείου Σποράδων, Σκύρου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλόννησου, Δωδεκανήσου πλην της νήσου Ρόδου και Κω, η ως άνω ελαχίστη απόστασις από της γραμμής της παραλίας δύναται να καθορίζεται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου μετά γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μικρότερα των 80 m, όχι όμως και μικρότερη των 30 m.

 

3. Οι εγκαταστάσεις αυτές δέον να είναι εξαιρετικώς καλαίσθητοι, τόσο ως προς την σύνθεση και αναλογίαν των προσόψεων αυτών, οδό και ως προς τον χρωματισμό αυτών, θα περιέχουν χώρους μαγειρείου και αποχωρητηρίου που ενσωματώνονται στο όλο συγκρότημα, ως και κάθε απαιτούμενη εγκατάσταση δια την υγιεινή διαβίωση σε αυτές.

 

4. Η άδεια προς τοποθέτηση των εγκαταστάσεων τούτων θα χορηγείται παρά των αρμοδίων υπηρεσιών Πολεοδομίας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, συν-υποβάλλοντος τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου του και της πέριξ αυτού περιοχής εις 3-πλουν διάγραμμα κατόψεως και των προσόψεων εις τριπλούν ως και δήλωση του ίδιου ότι υποχρεούται, άνευ αποζημιώσεως τινός να άρει την εγκατάσταση εντός της προθεσμίας ήτις ήθελε ταχθεί σε αυτό υπό της ως άνω Υπηρεσίας δι' έγγραφου ειδοποιήσεως του. Σε περίπτωση τέτοιας εγκαταστάσεως επί ιδιοκτησίας κειμένης εις δασικές εκτάσεις ή δασωτέες τοιαύτας, δια την έκδοση της ως άνω αδείας απαιτείται προσκόμιση της κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας απαιτουμένης αδείας της αρμοδίας επί των δασών Αρχής.

 

5. Επί έκαστου ως άνω καθοριζομένου οικοπέδου επιτρέπεται ή εγκατάστασις ενός μόνον λυομένου οικίσκου, απαγορεύεται άλλο οίκημα στο ίδιο οικόπεδο, κύριο ή βοηθητικό.

 

Εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τους ως άνω όρους κατεδαφίζονται παρά της Αστυνομικής Αρχής άνευ ουδεμιάς διαδικασίας, κατόπιν εντολής της Αρχής που εξέδωσε την άδεια.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 3 του από 29-08-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1032/Δ/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.