Βασιλικό διάταγμα 24/8/67

ΒΔ 24-08-1967: Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 75 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 24-08-1967: Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 75 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, (ΦΕΚ 111/Δ/1967), 08-09-1967.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη του άρθρου 9 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 280/1967 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Τμήμα Οικισμού, ως και την υπ' αριθμόν 412/1967 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το άρθρο 75 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 266/Α/1955) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο σύσταση δουλειών επί των ακινήτων, μη ρητώς προβλεπομένων υπό του παρόντος κανονισμού εφ' όσον αυτές επάγονται περιορισμό της ανεγέρσεως ή της επεκτάσεως των οικοδομών ή των εγκαταστάσεων αυτών μέχρι των μεγίστων επιτρεπομένων ορίων υπό των εν ισχύ πολεοδομικών και οικοδομικών διατάξεων. Συμφωνίες περί συστάσεως τοιούτων δουλειών που απαγορεύονται συναπτόμενες μετά την ισχύ του παρόντος είναι αυτοδικαίως άκυροι.

 

2. Δουλείες που αποκτήθηκαν οποτεδήποτε και καθ' οιονδήποτε τρόπον καταργούνται αφ' ης οι εργασίες προς ανέγερση, επέκτασιν ή διαρρύθμιση οικοδομής επί του δουλεύοντος ακινήτου εκτελούμενες, επί τη βάσει νομίμου οικοδομικής αδείας ή εντολή της Αρχής καταστήσουν αδύνατον την άσκηση αυτών. Εάν υφίσταται δικαίωμα αποζημιώσεως η κατά τα ανωτέρω κατάργηση των δουλειών συντελείται δια της καταβολής ή της κατά νόμο παρακαταθέσεως αυτής υπέρ των δικαιούχων.

 

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου διατηρούνται, απαγορεύοντας την εκτέλεση εργασιών ασυμβιβάστων προς την ενάσκηση αυτών:

 

α) η δουλεία διόδου, εφ' όσον αυτή αποτελεί την μοναδική προς κοινόχρηστο χώρο δίοδο οικοπέδου ή οικοδομής ή αυτοτελούς οικοδομικά ορόφου αυτής,

 

β) η δουλεία κοινού σκελετού των ομόρων οικοδομών (άρθρο 50 παράγραφος 1),

 

γ) οι πάσης φύσεως δουλείες επί ακινήτων παραχωρηθέντων υπό του Κράτους προς αστική αποκατάσταση προσφύγων που εξασφαλίζουν τη λειτουργία των υπό του Κράτους ή της τότε Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ανεγερθεισών προς τούτο οικοδομών, εφ' όσον συνεστήθησαν επί τη βάσει του σχεδίου ή των όρων της αρχικής ανεγέρσεως του Οικισμού και

 

δ) η δουλεία κοινών αυλών φωτισμού και αερισμού των ομόρων οικοδομών (άρθρο 33 παράγραφος 8).

 

4. Κατά την χορήγηση των οικοδομικών αδειών εξετάζεται παρά της προς τούτο αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας μόνον το σύμφωνον αυτών προς τις εν ισχύ πολεοδομικές και οικοδομικές διατάξεις.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 24-08-1967.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.