Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Διαστάσεις αυλών προς φωτισμό και αερισμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατά τα προηγούμενο άρθρο 32 απαραίτητα ανοίγματα φωτισμού και αερισμού διαμερισμάτων κυρίας χρήσεως, πλην μαγειρείων επιφανείας μικροτέρας των 7 m2 απαιτείται όπως απέχουν από οιουδήποτε εμποδίου εκ της ίδιας οικοδομής απόσταση οριζόντια 2 m τουλάχιστον, εφ' όσον το ανώτατον ύψος του εμποδίου, μετρούμενο από της στάθμης του δαπέδου του διαμερίσματος εις ο ανήκει το άνοιγμα, δεν υπερβαίνει τα 4 m (Σχήμα 72).

 

Εάν το ως άνω ύψος του εμποδίου είναι μεγαλύτερο των 4 m, ή ως άνω απόστασις των 2 m αυξάνει κατ' αναλογίαν 0.15 m ανά έκαστον μέτρον ύψος επί πλέον των 4 m (Σχήμα 72).

 

bd.9.8.55.72

Σχήμα 72: Αν υ1 > 4 m τότε: β ≥ 2 + 0.15 (υ1-4))

π.χ. αν το ύψος του έναντι του ανοίγματος εμποδίου είναι 6.25 m, μετρούμενου από τη στάθμη του δαπέδου του κυρίου διαμερίσματος τότε η απόσταση του ανοίγματος από του έναντι εμποδίου είναι 2 + 0.15 (6.25 - 4.00) = 2.33 m. Κλίμακες υπηρεσίας περί ως το άρθρο 41 παράγραφος 2 του παρόντος θεωρούνται επίσης εμπόδια.

 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απόσταση μετράται επί οριζοντίου γραμμής, καθέτου επί την επιφάνεια της όψεως, εφ' ης τα ανοίγματα μεταξύ της εξωτερικής παρειάς του τοίχου, εφ' ου το άνοιγμα και της κατακόρυφου επιφανείας της διερχόμενης εκ των εγγυτέρων προς το άνοιγμα παρυφών του εμποδίου. Η τήρησις της αποστάσεως ταύτης απαιτείται δια ζώνη ελευθέρας θέας συνολικού πλάτους τουλάχιστον 3.00 m. Η ζώνη αυτή της ελευθέρας θέας δύναται να λαμβάνεται είτε συμμετρικά προς το άνοιγμα είτε μονόπλευρα πάντως όμως πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρον το πλάτος του ανοίγματος, ή του αναγκαίου μόνον μέρους αυτού (άρθρο 32) εν περιπτώσει ανοίγματος μείζονος του αναγκαίου (Σχήμα 73).

 

bd.9.8.55.73

Σχήμα 73: Του ανοίγματος 1 η απευθείας θέα είναι η ΑΒ.

Του ανοίγματος 2 η απευθείας θέα είναι η ΓΔ.

Του ανοίγματος 3 η απευθείας θέα είναι η ΕΖ.

 

3. Δια ανοίγματα φωτισμού και αερισμού διαμερισμάτων βοηθητικής χρήσεως ως και δια ανοίγματα μαγειρείων επιφανείας επτά ή ολιγότερων μέτρων τετραγωνικών δεν απαιτείται ή τήρησις της κατά την παράγραφο 1 αποστάσεως. Πάντως οι διαστάσεις της αυλής (κλειστής ή ανοικτής) εξ ης φωτίζονται ή αερίζονται τοιαύτα διαμερίσματα δεν πρέπει να είναι μικρότερα του 0,70 m. Αντί του ανωτέρω φυσικού φωτισμού και αερισμού επιτρέπεται ο δια μηχανικών ή ειδικών εγκαταστάσεων τεχνητός αερισμός ως και ο τεχνητός φωτισμός των διαμερισμάτων αυτών (Σχήμα 74).

 

bd.9.8.55.74

Σχήμα 74: Δια βοηθητικά διαμερίσματα ή μαγειρεία επιφάνειας < 7.0 m2 το α = β ≥ 0.70 m.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν:

 

α) Επί αναγκαίων (άρθρο 32) ανοιγμάτων εντός κλειστών αυλών οικοδομών οιουδήποτε οικοδομικού συστήματος.

 

β) Επί αναγκαίων ανοιγμάτων επί πλαγίων όψεων ανοικτών πλαγίων αυλών οικοδομών του συνεχούς οικοδομικού συστήματος. Αν τα ανοίγματα έχουν θέα προς το μη οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου απαιτείται μόνο η τήρηση του πλάτους των 3 m της ζώνης ελευθέρας θέας (παράγραφος 2) (Σχήμα 75)

 

bd.9.8.55.75

Σχήμα 75

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του από 14-08-1961 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 98/Δ/1961).

 

5. Δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπ' όψιν το μεγαλύτερο εκάστοτε κατά κανόνα επιτρεπόμενο και δυνάμενο εν τ' αυτό, αναλόγως των συνθηκών του οικοπέδου, να πραγματοποιηθεί ύψος οικοδομής, πλην αν εν τη σχετική μελέτη ήθελε προβλεφθεί και εγκριθεί τρόπος δια την τοιαύτη μελλοντική ανοικοδόμηση ή υπερύψωση τοιούτος ώστε να καθιστά σύννομη την εφαρμογήν προς το παρόν μικρότερων διαστάσεων αυλών και να εξασφαλίζει συγχρόνως την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατά την μελλοντική ανοικοδόμηση ή υπερύψωση. Πάντως ο οικοδομών οφείλει κατά την εκτέλεσιν των οικοδομικών εργασιών, να προβεί εις την εκτέλεσιν πάντων των έργων και εις την λήψη πάντων εν γένει των κατασκευαστικών μέτρων άτινα ήθελον εγκριθεί προς εξασφάλιση της κατά τ' ανωτέρω μελλοντικής επεκτάσεως ή υπερυψώσεως της οικοδομής. Εμπόδια εκ προεξοχών της ιδίας οικοδομής ή εκ κατασκευών υπέρ το ανώτατον επίπεδον ανωτάτου ύψους (άρθρο 29 παράγραφος 5) λαμβάνονται υπ' όψιν μόνον εφ' όσον πραγματικώς πρόκειται να κατασκευασθούν και όχι ως δυνάμενα να κατασκευασθούν. Οι κατά το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 2 του άρθρου 41 απαραίτητοι κλίμακες υπηρεσίας εντός αυλών, θεωρούνται ως εμπόδια κατά την παράγραφο 1 του άρθρου τούτου, εφ' όσον εμπίπτουν εις την ζώνη ελευθέρας θέας ανοίγματος διαμερίσματος κυρίας χρήσεως.

 

6. Εις περίπτωσιν καθ' ην δια της κατασκευής ή της προβλέψεως της εμφαινόμενης εν τη υπό τον έλεγχο της υπηρεσίας υποβαλλομένη μελέτη μελλοντικής κατασκευής του μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ορόφων δεν εξαντλείται το ανώτατον επιτρεπόμενο ύψος οικοδομής, επιτρέπεται όπως δια τον καθορισμό των διαστάσεων των αυλών φωτισμού και αερισμού της οικοδομής λαμβάνεται υπ' όψιν το μικρότερο τούτο ύψος. Δια τον κατά πρόβλεψη υπολογισμό του ύψους οικοδομής που μελλοντικά θα ανεγερθεί ή θα υπερυψωθεί επί του θεωρουμένου οικοπέδου προς εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν: ο μέγιστος επιτρεπόμενος, και δυνάμενος πραγματικώς (αναλόγως των συνθηκών του οικοπέδου) να κατασκευασθεί αριθμός ορόφων, ως ελάχιστα ελεύθερα ύψη ορόφου τα 3,00 m, ως πάχος πατώματος ή δώματος ή στέγης, (ήτοι διαφορά μεταξύ ελευθέρου και συνολικού ύψους ορόφου) 0,20 m και ή κατασκευή ουχί ισογείου αλλά α' ορόφου με στάθμη δαπέδου εις ύψος του 1,00 m. Επιτρέπεται όπως λαμβάνεται υπ' όψιν ή κατασκευή του στηθαίου του δώματος δι' ελαφρού κιγκλιδώματος, ως όρος δια την αντίστοιχη ελάττωση της διαστάσεως της αυλής.

 

7. Προκειμένου περί εμποδίων εκ γειτονικής οικοδομής προς εφαρμογήν του παρόντος άρθρου λαμβάνεται ως μέγιστον ύψος εμποδίου το μέγιστον ύψος της όψεως της θεωρούμενης οικοδομής εφ' ης το άνοιγμα (Σχήμα 76).

 

bd.9.8.55.76

Σχήμα 76: Προς προσδιορισμό του α θα ληφθεί υπόψη το μέγιστο ύψος Η της υπό κατασκευής οικοδομής.

 

8. Επιτρέπεται όπως δια κοινής συμφωνίας μεταξύ των Ιδιοκτητών καθορισθεί ορισμένος τρόπος διαμορφώσεως των αναγκαίων επί των οικοδομήσιμων τμημάτων των οικοπέδων αυλών με συνολικές διαστάσεις τις εκ του άρθρου τούτου προκύπτουσας (Σχήμα 77).

 

bd.9.8.55.77

Σχήμα 77: Κοινή συμφωνία των όμορων ιδιοκτητών των ΑΒΓΔΑ και ΒΕΖΗΒ καθορίζεται το α με τα επιτρεπόμενα ελάχιστα όρια απευθείας θέας κ.λ.π. για τον υπολογισμό του ύψους των όψεων των επί των συνεχόμενων αυλών των.

 

Η τοιαύτη συμφωνία συνάπτεται ως στο άρθρο 76 ορίζεται και διέπεται υπό του άρθρου 75 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.