Βασιλικό διάταγμα 28/12/68

ΒΔ 28-12-1968: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 28-12-1968: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 8/Δ/1969), 17-01-1969.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 14 και 17 από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1429/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) και την υπ' αριθμόν 820/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών ως τούτο αντικαταστάθηκε δια του από 08-08-1968 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών (ΦΕΚ 150/Δ/1968) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Προκειμένου περί γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ως απαιτουσών ειδική διάταξη του σχεδίου, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω παραγράφου εγκρινομένη υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, η ανέγερση επί του αυτού γηπέδου περισσοτέρων της μιας οικοδομών, με ελάχιστη απόσταση απ' αλλήλων μεν 5 m, από των ορίων δε του γηπέδου 10 m. Η μεγίστη επιφάνεια εκάστου γηπέδου η δυναμένη να καλυφθεί υπό των πάσης φύσεως οικοδομών μη υπερβαίνει τα 45% της όλης επιφανείας αυτού.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 28-12-1968.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.