Βασιλικό διάταγμα 28/2/69 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπόγειοι χώροι δύνανται να κατασκευάζονται κάτωθεν μεν των καταστημάτων και των Ξενοδοχείων κατ' επιφάνεια ίση προς την επιτρεπομένη κάλυψη του οικοπέδου, κάτωθεν δε των κατοικιών κατ' επιφάνεια μέχρι 10% της επιφανείας των οικοπέδων, τυχόν δε υπέρβασις του ποσοστού τούτου προσμετράται εις τον συντελεστή δομήσεως.

 

2. Διαμορφώσεις του φυσικού εδάφους είναι παραδεκτές εφόσον θα πραγματοποιούνται δι' απλών και φυσικών μεθόδων που δεν παραμορφώνουν το τοπίο (αναχώματα μικράς εκτάσεως και τοίχοι αντιστηρίξεως ύψους ουχί μεγαλυτέρου των 2 m μη αποκλειόμενης της τοιαύτης διαμορφώσεως και επί του προκηπίου.

 

Η εντός του προκηπίου ανωτάτη στάθμη των τυχών κατασκευαζόμενων προς τα κατάντη της οδού τοίχων αντιστηρίξεως δεν δύναται να υπερβαίνει την στάθμη της προ αυτής οδού, εξαιρουμένης της περιπτώσεως εξωστών επί του εδάφους, κατασκευαζόμενων συμφώνως προς τις ισχύουσας διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

3. Εις τα κεκλιμένα οικόπεδα οι βάσει του ως άνω αναφερομένου τρόπου μετρήσεως του ύψους των οικοδομών προκύπτοντες όροφοι επί πλέον των επιτρεπομένων δεν προσμετρούνται εις τον συντελεστή εκμεταλλεύσεως.

 

4. Οιαδήποτε κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος επαύξησις υφισταμένων οικοδομών θα γίνεται βάσει των όρων και περιορισμών δομήσεως του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 4 του από 17-12-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 300/Δ/1970).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.