Βασιλικό διάταγμα 29/10/60

ΒΔ 29-10-1960: Περί τροποποιήσεως του από 31-08-1957 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 29-10-1960: Περί τροποποιήσεως του από 31-08-1957 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 161/Δ/1960), 16-11-1960.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 9 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και την υπ' αριθμόν Α28417/1958 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 519/1959 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η πρώτη περίοδος του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του από 31-08-1957 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 176/Α/1957) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Το πλάτος της εσωτερικής στοάς να είναι τουλάχιστον ίσον προς το 1/10 του μήκους αυτής μη απαιτουμένου πάντως πλάτους μείζονος των 8 m ουδέ επιτρεπομένου τοιούτου ελάσσονος των 4 m.}

 

2. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αυτού ως άνω από 31-08-1957 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) Το ελεύθερον ύψος της εσωτερικής στοάς να είναι τουλάχιστον ίσον προς 4 m}

 

Στον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Θεσσαλονίκη, τη 29-10-1960.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί του Οικισμού Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.