Βασιλικό διάταγμα 31/8/57 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Διαμερίσματα ως άνω, χρησιμοποιούμενα ως καταστήματα ή γραφεία, επιτρέπεται όπως δέχονται άμεση φωτισμό ή φυσικό αερισμό εξ εσωτερικής στοάς όταν επιτρέπεται η κατασκευή αυτής (άρθρο 46) και εφ' όσον αυτή πληροί τις ακολούθους απαιτήσεις:

 

α) Αμφότερα τα άκρα της εσωτερικής στοάς να εξικνούνται μέχρι των κοινοχρήστων χώρων ή των τυχόν πρασιών. Προκειμένου περί κατασκευής το πρώτον καθ' όλον το μήκος αυτής εσωτερικής στοάς, η απαίτησις αυτή θεωρείται ότι πληρώνεται μόνον εφ' όσον η εσωτερική στοά κατασκευάζεται συγχρόνως καθ' όλον το μήκος αυτής.

 

β) Το πλάτος της εσωτερικής στοάς να είναι τουλάχιστον ίσον προς το 1/10 του μήκους αυτής μη απαιτουμένου πάντως πλάτους μείζονος των 8 m ουδέ επιτρεπομένου τοιούτου ελάσσονος των 4 m. Εν περιπτώσει προεκτάσεως υφισταμένης αδιεξόδου εσωτερικής στοάς εχούσης πλάτος μικρότερο του ως άνω οριζομένου ελαχίστου ορίου μέχρις ότου αυτή αποκτήσει διέξοδο, προς κοινόχρηστο χώρο, το ελάχιστον επιτρεπόμενο πλάτος της προεκτάσεως ορίζεται ίσο προς το μέσο όρο του ως άνω οριζομένου πλάτους και του πλάτους της υφιστάμενης στοάς.

 

Επιτρέπεται επί τμημάτων της εσωτερικής στοάς ελάττωσις του πλάτους μέχρι των 9/10 του κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικώς ελαχίστου τοιούτου εφ' όσον εις έτερα τμήματα αυτής αφίεται πλάτος μείζον του ελαχίστου ορίου και δη τόσον ώστε η συνολική κάτοψις της εσωτερικής στοάς να έχει εμβαδόν ουχί μικρότερο εκείνου το οποίον θα είχε εάν το πλάτος αυτής ήταν σταθερό και ίσο προς το ανωτέρω οριζόμενο.

 

γ) Το ελεύθερον ύψος της εσωτερικής στοάς να είναι τουλάχιστον ίσον προς 4 m.

 

δ) Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές εντός των ως άνω στοών να περιορίζονται εντός των κατά το άρθρο 34 του παρόντος ορίων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 29-10-1960 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 161/Δ/1960).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.