Βασιλικό διάταγμα 29/4/64

ΒΔ 29-04-1964: Περί τροποποιήσεως του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 29-04-1964: Περί τροποποιήσεως του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), (ΦΕΚ 59/Δ/1964), 11-05-1964.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη του άρθρου 9 αυτού, την υπ' αριθμόν Α20669/22-02-1964 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 13/1964 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και την υπ' αριθμόν 247/1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως τούτο μεταγενέστερα τροποποιήθηκε, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{7. Εις περίπτωσιν προσθήκης ενός ή περισσότερων ορόφων επί οικοδομής κειμένης επί οικοπέδου, οιουδήποτε οικοδομικού συστήματος, ανεγερθείσης βάσει νομίμου αδείας και κατ' εφαρμογή των ισχυουσών κατά τον χρόνο ανεγέρσεως αυτής διατάξεων, που εκτείνεται δε πέραν των πλαγίων ή οπισθίων ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου του δια μεταγενεστέρων διατάξεων ορισθέντα δια τα οικόπεδα της περιοχής, επιτρέπεται όπως έκαστος των προστιθεμένων ορόφων εκτείνεται και επί του καθ' υπέρβαση των ορίων του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, υφισταμένου μέρους της εν λόγω οικοδομής, μόνον εφ' όσον δύναται τούτο, άνευ ουδεμίας ενισχύσεως, να φέρει τα φορτία των καθ' ύψος προσθηκών, και υπό τον όρον όπως μη γίνεται, υπό της υφισταμένης οικοδομής και των προσθηκών υπέρβαση του μεγίστου επιτρεπομένου συντελεστού της κατ' επιφάνεια εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου, ως ο συντελεστής ούτος έχει ρητώς ορισθεί ή προκύπτει εμμέσως εκ του ισχύοντος μεγίστου ποσοστού καλύψεως του οικοπέδου του επιτρεπομένου αριθμού ορόφων και άλλων συναφών διατάξεων.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 29-04-1964.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.