Βασιλικό διάταγμα 465/70 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Είσοδος - Έξοδος εκ του πρατηρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη διαμόρφωση των ζωνών επιβράδυνσης και επιτάχυνσης δεν απαιτείται ιδιόκτητος χώρος πέρα του ελάχιστου προσώπου του γηπέδου αλλά είναι δυνατόν οι ζώνες αυτές να διαμορφωθούν σε χώρο που παραχωρείται ή εφόσον υπάρχει ο απαραίτητος χώρος μέσα στο εύρος απαλλοτριώσεως της οδού, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους από απόψεως αποστάσεως, ακτίνων και καμπύλης προσαρμογής. Οι ζώνες αυτές επιστρώνονται με οδόστρωμα ίδιου τύπου με αυτό της οδού.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης ή δεν παραχωρείται οικειοθελώς ο απαιτούμενος χώρος από τους ιδιοκτήτες των γηπέδων έμπροσθεν των οποίων θα διαμορφωθούν οι λωρίδες επιβράδυνσης - επιτάχυνσης, η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1012 και επόμενα του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η σχετική άρνηση κριθεί αδικαιολόγητη, το παραπάνω δικαστήριο προβαίνει στην έγκριση της υποχρεωτικής παραχώρησης της αναγκαίας εδαφικής λωρίδας για τη κατασκευή της Κυκλοφοριακής Σύνδεσης ύστερα από καθορισμό και καταβολή εύλογης αποζημίωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989) και την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 

2. Η κεντρική νησίδα προκηπίου (πρασιάς) ως και οι πλευρικές τοιαύτες, διαμορφώνονται ως στα σχέδια, καλύπτονται δε εκ χλόης, ανθέων ή θάμνων ύψους μικρότερου των 0,80 m.

 

3. Το οδόστρωμα προσπελάσεως δέον να παρουσιάζει τις καταλλήλους κλίσεις, αίτινες μέσω ειδικών οχετών επιτρέπουν την απαγωγή των ομβρίων υδάτων.

 

4. Οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της τυχόν βελτίωσης του κόμβου συμβολής Δημοτικού ή Κοινοτικού δρόμου με το Εθνικό ή Επαρχιακό οδικό δίκτυο, κατά την κρίση της αρμόδιας για το Εθνικό ή Επαρχιακό δίκτυο Υπηρεσίας, λόγω ίδρυσης του πρατηρίου σε αυτό, εκτελούνται από τον πρατηριούχο σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες της αρμόδιας για την συντήρηση της οδού Υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 

5. Εξαιρούνται των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου οι περιπτώσεις πρατηρίων επί του εθνικού οδικού δικτύου, βασικού και δευτερεύοντος, καθ' ας οι εργασίες κατασκευής της βάσεως και ασφαλτικής επιστρώσεως των ζωνών επιταχύνσεως, επιβραδύνσεως, βραδείας κυκλοφορίας ως και οι τοιαύτες σημάνσεως, εκτελούνται υπό της αρμοδίας δια την οδό Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων εις βάρος και δια λογαριασμό αυτού που εγκαθιστά το πρατήριον, όστις και υποχρεούται να εξοφλεί αμέσως και άνευ ετέρας διατυπώσεως τους παρά της ως άνω Υπηρεσίας αποστελλόμενους σε αυτό οικείους εγκεκριμένους λογαριασμούς δαπανών.

 

Προς εξασφάλιση του Δημοσίου ως προς την συμμόρφωση αυτού που εγκαθιστά το πρατήριον προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, κατατίθεται μετά της αιτήσεως του προς έναρξη των ως άνω εργασιών εις την προς τούτο αρμόδια Υπηρεσία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή γραμμάτιον Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δια ποσόν οριζόμενο υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ταύτης, ήτις εγγύησις επιστρέφεται μετά την περαίωση των έργων και εξόφληση των λογαριασμών. Το ποσόν της εγγυήσεως δεν δύναται να είναι κατώτερο των 2.000.000 δραχμών.

 

Οι εν λόγω εργασίες εκτελούνται είτε δι' απευθείας αναθέσεως εις ένα των εν τη περιοχή εργολάβων συντηρήσεως ή ανακαινίσεως ή κατασκευής εθνικής ή επαρχιακής οδού ή κατόπιν δημοπρασίας βάσει μελέτης κατά τις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων διατάξεις ή δι' απευθείας αναθέσεως εις τινά πτυχιούχο εργολάβο έχοντα τα προς τούτο απαιτούμενα προσόντα, βάσει προσφοράς, ην δι' εγγράφου δηλώσεώς του ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου αποδέχεται, παραιτούμενος της τυχόν ωφελείας ην θα είχε εκ της κατόπιν δημοπρασίας επιτεύξεως ενδεχομένως καλυτέρων τιμών. Η σχετική σύμβασις υπογραφομένη μεταξύ εργολάβου και Υπηρεσίας, διέπεται υφ' όλων των περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.