Προεδρικό διάταγμα 118/06

ΠΔ 118/2006: Τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κείμενων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (ΦΕΚ 150/Α/2006) και του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 303/Α/1981) όπως τροποποιήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 509/1984 (ΦΕΚ 181/Α/1984), το προεδρικό διάταγμα 143/1989 Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (ΦΕΚ 69/Α/1989), το προεδρικό διάταγμα 401/1993 (ΦΕΚ 170/Α/1993) και το προεδρικό διάταγμα 125/1992 (ΦΕΚ 56/Α/1992) τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989) και κατάργηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 327/1992 (ΦΕΚ 163/Α/1992)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 118/2006: Τροποποίηση του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κείμενων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (ΦΕΚ 150/Α/2006) και του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 303/Α/1981) όπως τροποποιήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 509/1984 (ΦΕΚ 181/Α/1984), το προεδρικό διάταγμα 143/1989 Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (ΦΕΚ 69/Α/1989), το προεδρικό διάταγμα 401/1993 (ΦΕΚ 170/Α/1993) και το προεδρικό διάταγμα 125/1992 (ΦΕΚ 56/Α/1992) τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989) και κατάργηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 327/1992 (ΦΕΚ 163/Α/1992), (ΦΕΚ 119/Α/2006), 16-06-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 1, παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 Περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών (ΦΕΚ 91/Α/1970) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3)β του άρθρου 45 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003).

 

β) του άρθρου 3 του νόμου 2465/1997 Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

γ) του άρθρου 28 του νόμου 1577/1985 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) και

 

δ) της υπ' αριθμού [Α] 10245/713/07-04-1997 (ΦΕΚ 311/Α/1997) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών Επικοινωνιών Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) κ.λ.π.

 

2. Την υπ' αριθμό 37930/Δ10Ε1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432/Β/2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών.

 

3. Την υπ' αριθμό ΔΙΑΔΠ/18801/05-09-2001 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Γεωργίας, Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών Απλούστευση διαδικασιών και σύντμηση προθεσμιών διεκπεραίωσης διοικητικών ενεργειών αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1200/Β/2001)

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμό 84/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Αθήνα, 08-06-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.