Βασιλικό διάταγμα 5/5/71

ΒΔ 05-05-1971: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 05-05-1971: Περί συμπληρώσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 100/Δ/1971), 13-05-1971.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 17 και 85Α αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 307/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) και την υπ' αριθμόν 236/1971 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών (ΦΕΚ 231/Α/1928) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

 

{3. Προκειμένου περί ανεγέρσεως κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επί γηπέδων απεχόντων απόσταση τουλάχιστον 1000 m από των ορίων της ζώνης του εγκεκριμένου σχεδίου, ή από του αιγιαλού, η ελαχίστη επιφάνεια εκάστου οικοπέδου ορίζεται σε 2.000 m2, με ελάχιστη απόσταση από των ορίων αυτού 7 m. Η μεγίστη δυναμένη να καλυφθεί επιφάνεια εκάστου γηπέδου ορίζεται εις 45% της επιφανείας αυτού.

 

Επιτρέπεται η ανέγερση επί εκάστου γηπέδου περισσοτέρων της μιας οικοδομών, κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 05-05-1971.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.