Βασιλικό διάταγμα 8/10/69 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 219/Δ/1968), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7)α:

 

{7)α. Δια τα γωνιαία οικόπεδα μετά ή άνευ αποτμήσεως τα κείμενα πέριξ των κόμβων των σχηματιζόμενων εκ της συναντήσεως δύο διασταυρούμενων οδών ή και περισσοτέρων (Σχήμα 63) εφ' ων ισχύουν διάφοροι αριθμοί ορόφων και ύψος είτε εκ του πλάτους της οδού είτε εκ του τομέως υψών εις το οποίον κείνται προς καθορισμό του μεγίστου αριθμού ορόφων και του ύψους των οικοδομών λαμβάνεται υπ' όψιν ως πλάτος οδού το πλάτος της πλατύτερης των συνερχομένων εις τον κόμβο οδών και ως τομείς ο τομεύς του μείζονος αριθμού ορόφων.

 

Ο ως άνω καθοριζόμενος αριθμός των ορόφων και το ύψος των οικοδομών εφαρμόζεται επί των στενότερων οδών επί μήκους 15,00 m.

 

Εάν μετά τα εν λόγω 15,00 m υπολείπεται τμήμα της προσόψεως ταύτης μήκους μικρότερου των 4,00 m η κατά τα ανωτέρω ρύθμισις χωρεί εφ' ολοκλήρου της προσόψεως ταύτης του γωνιαίου οικοπέδου.

 

Ο αυτός αριθμός ορόφων και το αυτό ύψος χωρεί και εις το όμορο εν επαφή του γωνιαίου οικοπέδου εφ' όσον και δι' όσον τμήμα αυτού προβάλλεται επ' αυτό το πρόσωπον του έναντι αυτού γωνιαίου οικοπέδου. Εάν πέραν της προβολής ταύτης υπολείπεται τμήμα μικρότερο των 4,00, τότε ο μέγιστος αριθμός ορόφων και το μέγιστον ύψος χωρεί εφ' ολοκλήρου του προσώπου του οικοπέδου τούτου.}}Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.