Βασιλικό διάταγμα 8/8/66

ΒΔ 08-08-1966: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 25 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 08-08-1966: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 25 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 146/Δ/1966), 13-09-1966.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α, την υπ' αριθμόν Α93838/1965 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 695/Β/1965) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 546/1966 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Κατ' εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται σε περιπτώσεις καταστημάτων που λειτουργούν ως χώροι συγκέντρωσης κοινού και των οποίων η πρόσοψη καταλαμβάνει ολόκληρη πλευρά οικοδομικού τετραγώνου η κατασκευή εντός των πρασιών, πλάτους ουχί ελάσσονος των 8 m, κλειστών ισογείων χώρων προς επέκταση των χώρων συγκεντρώσεως του κοινού εκ μεταλλικού σκελετού μετά συρόμενων διαφανών κρυστάλλων και πάντως ουχί πέραν των δυο τρίτων (2/3) του συνολικού πλάτους της πρασιάς.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Ελληνική Β' Πρεσβεία Κοπεγχάγης, τη 08-08-1966.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν βασιλικό διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο μόνο του από 29-02-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 48/Δ/1968).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.