Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Εγκαταστάσεις επί των υποχρεωτικών πρασιών - Διαμόρφωση αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί των υποχρεωτικών πρασιών επιτρέπονται πλην των κατά το άρθρο 39 προεξοχών, και διακοσμητικές κατασκευές ήτοι κληματαριές, εναέριες εγκαταστάσεις φωτισμού, βαθμίδες και τοιχίσκοι προς μόρφωση κλιμακωτής τυχόν διατάξεως της πρασιάς, διακοσμητικές δεξαμενές εντός του εδάφους ή πίδακες.

 

Ωσαύτως επιτρέπεται ή τοποθέτησις βόθρων (όταν και όπως επιτρέπεται ή κατασκευή τοιούτων) εντός πρασιών οδών τοπικής σημασίας.

 

Έτερα κτίσματα ή εγκαταστάσεις επί των υποχρεωτικών πρασιών κατά κανόνα απαγορεύονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του από 17-12-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 175/Δ/1962) και με το άρθρο 7 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 219/Δ/1968).

 

2. Κατ' εξαίρεση από της προηγουμένης παραγράφου επιτρέπεται ή κατασκευή θυρωρείου ή φυλακίου προ ειδικών κτιρίων μαζικής κινήσεως (π. χ., εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια διοικήσεως κ.λ.π.), εφόσον οι κατασκευές αυτές περιορίζονται απαραιτήτως εντός των απολύτως αναγκαίων δια την τοιαύτη χρήσιν ορίων κατά την κρίσιν της Αρχής και με ανώτατον ύψος από του πεζοδρομίου, όχι μεγαλύτερο των 2,50 m. (Σχήμα 46)

 

bd.9.8.55.46

Σχήμα 46

 

Κατ' εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται σε περιπτώσεις καταστημάτων που λειτουργούν ως χώροι συγκέντρωσης κοινού και των οποίων η πρόσοψη καταλαμβάνει ολόκληρη πλευρά οικοδομικού τετραγώνου η κατασκευή εντός των πρασιών, πλάτους ουχί ελάσσονος των 8 m, κλειστών ισογείων χώρων προς επέκταση των χώρων συγκεντρώσεως του κοινού εκ μεταλλικού σκελετού μετά συρόμενων διαφανών κρυστάλλων και πάντως ουχί πέραν των δυο τρίτων (2/3) του συνολικού πλάτους της πρασιάς.

 

Κατ' εξαίρεση από της προηγουμένης παραγράφου δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, οριζούσης κατά περίπτωσιν την θέσιν και την έκταση, να επιτρέπεται ή υπό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού κατασκευή υπογείων υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος. Η πλάκα επικαλύψεως των υποσταθμών τούτων δέον όπως υπόκειται της στάθμης της προ αυτών οδού κατά 1,00 m τουλάχιστον και υπολογίζεται και κατασκευάζεται εις τρόπον ώστε να δύναται να φέρει μετ' ασφαλείας τα φορτία βάσει των οποίων υπολογίζονται εκάστοτε οι οδογέφυρες των αυτών ανοιγμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 08-08-1966 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 146/Δ/1966), με το άρθρο μόνο του από 29-02-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 48/Δ/1968), με το άρθρο 1 του από 05-07-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 140/Δ/1969).

 

3. Οι πρασιές πρέπει κατά κανόνα να φυτεύονται. Όταν ή φυσική στάθμη του εδάφους του οικοπέδου υπερβαίνει την ανωτάτη επιτρεπομένη στάθμη του συμπαγούς τμήματος του κιγκλιδωτού περιφράγματος της πρασιάς, (άρθρο 68) ο οικοδομών υποχρεούται να προβεί εις εκσκαφή της πρασιάς, ούτως ώστε αυτή επί του προσώπου του οικοπέδου να μη υπερβαίνει το ως άνω ύψος του συμπαγούς μέρους του περιφράγματος και να μορφώνεται υπό επίπεδον κεκλιμένο προς τον ορίζοντα υπό γωνία ουχί μείζονα των τριάκοντα μοιρών (30°). Η απαίτηση της τοιαύτης μορφώσεως ισχύει μέχρι βάθους 4 m από του προσώπου του οικοπέδου. (Σχήμα 47)

 

bd.9.8.55.47

Σχήμα 47: ΑΒ = ρυμοτομική γραμμή

Ο όγκος (α-β-γ-δ-α) πρέπει να εκσκαφεί διαμορφούμενης οριακής επιφάνειας α-δ υπό κλίση 30°.

 

4. Η επιφάνεια του εδάφους εντός υποχρεωτικής πρασιάς οικοπέδου επιβάλλεται όπως διαμορφώνεται εις στάθμη ουχί χαμηλότερη της οριστικής τοιαύτης του έμπροσθεν αυτού πεζοδρομίου.

 

Κάτωθεν της στάθμης ταύτης επιτρέπεται όπως μορφώνεται ένα μόνο κεκλιμένο επίπεδο πλάτους ουχί μείζονος των 3,00 m χρησιμεύον δια την πρόσβαση υπογείου garage.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του από 17-12-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 175/Δ/1962).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.