Βασιλικό διάταγμα 9/12/65 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αναθεωρούνται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Σάμου, ως ακολούθως κατά τομείς που φαίνονται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Δημοσίων Έργων, θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Ε41084/1965 πράξης αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:2000, ούτινος συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται κατωτέρω.

 

α) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός των τομέων των καθοριζομένων εις το ανωτέρω διάγραμμα, ορίζονται ως ακολούθως:

 

Τομεύς Α':

 

Ελάχιστον πρόσωπον 7 m.

Ελάχιστον βάθος 10 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 100 m2.

 

Τομεύς Β':

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8 m.

Ελάχιστον βάθος 12 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 150 m2.

 

Τομεύς Γ':

 

Ελάχιστον πρόσωπον 13 m.

Ελάχιστον βάθος 16 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 300 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα των ανωτέρω τομέων Α', Β' και Γ', άτινα κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος δεν έχουν μεν τα κατά τα άνω καθορισθέντα ελάχιστα όρια, πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Τομεύς Α':

 

Ελάχιστον πρόσωπον 4 m.

Ελάχιστον βάθος 5 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 30 m2.

 

Τομεύς Β':

 

Ελάχιστον πρόσωπον 5 m.

Ελάχιστον βάθος 6 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 70 m2.

 

Τομεύς Γ':

 

Ελάχιστον πρόσωπον 10 m.

Ελάχιστον βάθος 14 m.

Ελάχιστον εμβαδόν 200 m2.

 

γ) Οικόπεδα οιωνδήποτε των ως άνω τομέων παραχωρηθέντα υπό του Κράτους δι' αποφάσεων ή παραχωρητηρίων προς αποκατάστασιν προσφύγων, κείμενα εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σάμου και μη έχοντα τα υπό των προηγουμένων εδαφίων καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον έχουν τα εκ των αποφάσεων ή παραχωρητηρίων προκύπτοντα μικρότερα τοιαύτα. Εν περιπτώσει εμβαδού ή διαστάσεων εν τοις πράγμασι μικρότερων των εις τις αποφάσεις ή παραχωρητήρια αναγραφομένων τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον η τοιαύτη διαφορά δεν οφείλεται εις μείωσιν των οικοπέδων δια μεταβιβάσεων γενομένων μετά την ως άνω υπό του Κράτους παραχώρηση.

 

bd.9.12.65Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.