Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αυλές, οικοδομήσιμο τμήμα, ποσοστό κάλυψης - Συντελεστές εκμετάλλευσης του οικοπέδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αυλή καλείται γενικώς ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου. Ανοικτή καλείται η αυλή όταν συνέχεται μετά του εις τα εσωτερικόν του οικοδομικού τετραγώνου σχηματιζόμενου ελευθέρου χώρου εκ της συνενώσεως των εις το εσωτερικόν των οικοπέδων τηρητέων υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων, η μετά κοινοχρήστου χώρου. (Σχήμα 6)

 

Ανοικτή τις αυλή θεωρείται ως συνεχόμενη μετά των ακαλύπτων χώρων συμβάλλουσα εις την αύξηση αυτών, μόνον κατά τα τμήμα αυτής όπερ διήκει από του ακαλύπτου χώρου ευθύγραμμα εντός του οικοδομημένου τοιούτου με ελάχιστον πλάτος ουχί μικρότερο των 2,5 m και βάθος ουχί μεγαλύτερο του τριπλασίου του μέσου πλάτους αυτού. Τα υπόλοιπα τυχόν τμήματα της ανοικτής αυλής δεν θεωρούνται ως ανοικτή αυλή ήτοι ως συμβάλλοντα εις την αύξηση του ακαλύπτου χώρου. (Σχήμα 6)

 

bd.9.8.55.6

Σχήμα 6: α-β-γ-δ-ε-ζ-η-ν-α = ανοικτή αυλή, θ-ι-κ-λ-μ-ν-θ = ανοικτή αυλή, ρ ≥ 2.50 m, B ≤ 7.5 m, Π ≥ 2.5 m

 

Κοινή αυλή καλείται ή αυτή ως άνω ανοικτή αυλή, όταν παραλειπομένων των μεταξύ των οικοπέδων διαχωριστικών τοίχων, τίθεται αυτή εις κοινή χρήσιν των ιδιοκτήτων των οικείων οικοπέδων.

 

Κλειστή καλείται ή αυλή όταν περιβάλλεται πανταχόθεν υπό υφισταμένων ή δυναμένων να ανεγερθούν κτιρίων. (Σχήμα 7)

 

Πρασιά καλείται ειδικότερα η τυχόν μεταξύ της οικοδομικής και της ρυμοτομικής γραμμής ανοικτή αυλή. (Σχήμα 7)

 

bd.9.8.55.7

Σχήμα 7: ζ-η-θ-ι = πρασιά, ε-ζ-ι-κ = πρασιά, α-β-γ-δ = κλειστή αυλή

 

2. Οικοδομήσιμο τμήμα οικοπέδου καλείται το τμήμα αυτού εφ' ου κατά τις κείμενες διατάξεις επιτρέπεται η ανέγερσις της κυρίας και των τυχόν εσωτερικών οικοδομών, (άρθρο 7). Πέραν του οικοδομήσιμου τμήματος επιτρέπεται ή ανέγερσις μόνον βοηθητικών παραρτημάτων (άρθρο 7) και των τυχόν κατά παρέκκλιση επιτρεπομένων οικοδομικών εγκαταστάσεων (Κεφάλαιο III) (Σχήμα 8).

 

bd.9.8.55.8

Σχήμα 8: α-ε-ζ-δ-α = εμβαδόν του οικοπέδου, β-γ = οπίσθιο οικοδομήσιμο όριο παράλληλο προς το πρόσωπο α-δ, α-β-γ-δ-α = οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου, (α-β-γ-δ-α)/(α-ε-ζ-δ-α) = μέγιστο ποσοστό κάλυψης.

 

3. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου καλείται ο λόγος του εμβαδού του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου προς το όλον εμβαδόν αυτού.

 

4. Συντελεστής δομήσεως οικοπέδου καλείται ο λόγος του αθροίσματος των κατά τις κείμενες διατάξεις μεγίστων επιτρεπομένων επιφανειών, πάντων των υπέρ το έδαφος ορόφων προς την όλη επιφάνεια του οικοπέδου. (Σχήμα 9)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

bd.9.8.55.9

Σχήμα 9

 

(1). α-ξ-ν-μ-α = Ε = επιφάνεια όλοι οικοπέδου

ζ-η = οπίσθιο οικοδομήσιμο όριο

(α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-μ-α) = μέγιστο οικοδομήσιμο τμήμα ισογείου (ΕΙΣ)

(α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-μ-α) = μέγιστο οικοδομήσιμο τμήμα 1ου ορόφου (Ε1ΟΡ)

(α-β-γ-δ-ε-δ-π-θ-ι-κ-λ-μ-α) = μέγιστο οικοδομήσιμο τμήμα 2ου ορόφου (Ε2ΟΡ)

(τ-υ-λ-κ-ι-θ-ρ-σ-ε-δ-γ-β-τ) = μέγιστο οικοδομήσιμο τμήμα 3ου ορόφου (Ε3ΟΡ)

Κλεισμένος Εξώστης (κ1 - κ2 - κ3 - κ4) 1ου ορόφου (Ε)

Κλεισμένος Εξώστης (κ1 - κ2 - κ3 - κ4) 2ου ορόφου (Ε)

Σ(κ1 - κ2 - κ3 - κ4)=ΣΕΚ

 

Eqn172, ο μέγιστος συντελεστής εκμετάλλευσης κατ' επιφάνεια

 

(2). Eqn173,

ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης του οικοπέδου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σχήμα 9 με το υπόμνημά του καταργήθηκε με το άρθρο 1 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

5. Συντελεστής κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως οικοπέδου καλείται ο λόγος του κατά τις κείμενες διατάξεις μεγίστου επιτρεπομένου υπέρ το έδαφος όγκου οικοδομών προς την όλην επιφάνεια του οικοπέδου. (Σχήμα 10)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

bd.9.8.55.9

Σχήμα 10

 

Eqn173,

ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης του οικοπέδου

 

ΕΙΣ, Ε1, Ε2, οι κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου μέγιστες επιφάνειες εκμετάλλευσης του ισογείου (ΕΙΣ), του 1ου ορόφου (Ε1), του 2ου ορόφου (Ε2), κ.ο.κ.

 

ΕΣ = Η κατά τα άνω επιφάνεια της εσοχής

ΕΚ = Η κατά τα άνω επιφάνεια του κλειστού εξώστη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σχήμα 10 με το υπόμνημά του καταργήθηκε με το άρθρο 1 του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 262/Δ/1971).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.