Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Οικοδομικά συστήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκ της υπό του εγκεκριμένου σχεδίου καθοριζομένης εκάστοτε θέσεως των κτιρίων ως προς τα όρια των οικοπέδων εφ' ων ταύτα κείνται, διακρίνονται τα ακόλουθα οικοδομικά συστήματα:

 

α) Συνεχές σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια εφάπτονται ή επιτρέπεται να εφάπτονται αμφοτέρων των πλαγίων αυτών ορίων. (Σχήμα 11)

 

bd.9.8.55.11

 

Σχήμα 11: Συνεχές σύστημα.

 

β) Ασυνεχές σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια αφίστανται αμφοτέρων των πλαγίων και των οπισθίων αυτών ορίων. (Σχήμα 12)

 

bd.9.8.55.12

 

Σχήμα 12: Ασυνεχές σύστημα.

 

γ) Μικτό σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια εφάπτονται μεν της μιας των πλαγίων αυτών πλευρών ανά δύο εκατέρωθεν αυτής, αφίστανται δε της ετέρας. (Σχήμα 13)

 

Η πλάγια πλευρά εφ' ης εφάπτονται ανά δύο τα εκατέρωθεν αυτής ανεγειρόμενα κτίρια καθορίζεται υπό της αρμοδίας επί της εκδόσεως των οικοδομικών αδειών Αρχής μετά σύμφωνον γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ή κατά περίπτωσιν του αρμοδίου τμήματος του περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
 

bd.9.8.55.13

 

Σχήμα 13: Μικτό σύστημα.

 

δ) Πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα, καθ' ο τα επί των οικοπέδων ανεγειρόμενα κτίρια ουδενός των ορίων του εφ' ου κείνται οικοπέδου εφάπτονται. (Σχήμα 14)

 

bd.9.8.55.14

 

Σχήμα 14: Πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα.

 

ε) Σύστημα πτερύγων, καθ' ο επιτρέπεται ή κατασκευή δωματίων ή χώρων κεκαλυμμένων εν γένει, κατά σειράν παρά τα πλάγια ή το οπίσθιο ή και το πρόσθιο όριον του οικοπέδου, εξυπηρετουμένων από απόψεως επικοινωνίας, φωτισμού και αερισμού εξ ανοικτών ή κλειστών αυλών. (Σχήμα 15)

 

bd.9.8.55.15

 

Σχήμα 15: Σύστημα πτερύγων.

 

Όπου ορίζεται το σύστημα τούτο, επιτρέπεται και η αντί αυτού εφαρμογή του συνεχούς συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 15-02-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 44/Δ/1969).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.