Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Τήρηση κανόνων ασφαλείας των οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή δικαιούται να απαίτηση την εφαρμογήν παντός μέτρου, αναγκαίου κατά την κρίσιν της, προς εξασφάλιση της τηρήσεως, των κανόνων του παρόντος κεφαλαίου και των κατά το άρθρο 48 συναφών κανονισμών, ήτοι να απαίτηση την διενέργειαν δοκιμών παρά αυτού που οικοδομεί προς έλεγχο ή και συνεχή παρακολούθηση της ποιότητος, της συνθέσεως και της αναλογίας των χρησιμοποιουμένων υλικών αναλόγως της εκάστοτε περιπτώσεως ή και την υποβολή σχετικών πιστοποιητικών παρ' αυτής οριζομένων. Ωσαύτως δικαιούται να αξιώσει όπως εις ορισμένες στάσεις του έργου, παρ' αυτής καθοριζόμενος, διακοπή επί βραχύ χρονικόν διάστημα ή εργασία (ουχί πέραν των 24 ωρών) και ειδοποιηθεί αυτή εγκαίρως, ίνα προβεί εις αυτοψία και έλεγχο, να προβαίνει εις δειγματοληψίας προς έλεγχο και να απαιτεί την διενέργειαν δοκιμαστικών φορτίσεων κατά τους σχετικούς κανονισμούς ή τα παραδεδεγμένα υπό της επιστήμης κ.ο.κ.

 

Κατά την διενέργειαν κατεδαφίσεως ή απλών εκσκαφών ή Αρχή δικαιούται να απαίτηση την λήψη παντός αναγκαίου μέτρου δια την ασφάλειαν του κοινού ή των εργαζομένων (π.χ. την κατασκευήν περιφραγμάτων την αποφυγήν απότομων κατεδαφίσεων μεγάλων μαζών κ.λ.π.).

 

Εν πάση περιπτώσει δεν επιτρέπεται ή χρήσις εντός πόλεων ή κώμης εκρηκτικών υλών προς διενέργειαν ανορύξεων ή κατεδαφίσεων άνευ προηγουμένης έγγραφου άδειας της αρμοδίας δια την χορήγηση της άδειας εκτελέσεως τούτων Αρχής (Ιδιωτικά έργα) ή αυτής που ασκεί την επίβλεψη εκτελέσεως αυτών.

 

2. Εφόσον δεν πρόκειται περί υφισταμένου, άλλα περί δυνητικού κινδύνου εκ προβλεπομένων εργασιών δομήσεως ή εκσκαφών (π.χ. προσθηκών, μεταρρυθμίσεων, κατεδαφίσεων, υποθεμελιώσεων κ.λ.π.), ή τοιούτου εξ ενδεχομένης επιρροής απροόπτων ενεργειών, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται προ πάσης επεμβάσεως της αρμοδίας Αρχής, να προβούν εις εξέτασιν των κτιρίων και του εδάφους υπό δύο ιδιωτών πολιτικών μηχανικών διπλωματούχων ανωτάτης σχολής και υποβάλουν εις ταύτη την σχετική αυτών έκθεση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.