Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Αγωγοί αποχέτευσης υδάτων της οικοδομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σωλήνες των αποχωρητηρίων και της αποχετεύσεως εν γένει οιωνδήποτε υδάτων της οικοδομής πρέπει να είναι αδιαπέραστοι υπό των υδάτων, ανθεκτικοί, με αρμούς απολύτως στεγανούς και επαρκούς διατομής.

 

2. Τα ανώτατα άκρα των σωλήνων αερισμού πρέπει να καλύπτονται δια δικτυωτού και να φθάνουν 1 m τουλάχιστον υψηλότερα των ανοιγμάτων ή αεραγωγών της ίδιας ή της γειτονικής οικοδομής, των κειμένων εντός ακτίνας 3.00 m απ' αυτού.

 

Εις περίπτωσιν υψηλότερης γειτονικής οικοδομής, εις ην προκαλείται τυχόν ενόχλησις εκ της δυσοσμίας των σωλήνων αερισμού, ο ιδιοκτήτης αυτής δικαιούται να προβεί δαπάναις του εις την υπερύψωση των σωλήνων αερισμού της γειτονικής χαμηλότερης οικοδομής μέχρι του ανωτέρω ύψους από των αντιστοίχων ανοιγμάτων και δωμάτων της οικοδομής του.

 

Ο ιδιοκτήτης της χαμηλότερης οικοδομής υποχρεούται να επιτρέπει τις εργασίας αυτές, δικαιούται δε να εκτέλεση αυτές και ο ίδιος.

 

3. Κατά τις θέσεις διαβάσεως δια μέσου των κατά το άρθρο 50 τοίχων οι οιοιδήποτε σωλήνες αποχετεύσεως πρέπει να έχουν το εντός του τοίχου μέρος αυτών εξ υλικού καλής ποιότητος, άνευ ενώσεως, όπερ δέον να διήκει ως έγγιστα καθέτως προς τον τοίχο και να μη είναι ενσωματωμένο εντός αυτού, αλλά να κείται εντός μικρού ανοίγματος καταλλήλως μορφωμένου και διαστάσεων μεγαλυτέρων των εξωτερικών διαστάσεων του σωλήνα.

 

4. Εις περίπτωση οιασδήποτε συμφωνίας ή δικαιώματος εν γένει προς αποχέτευση υδάτων (οικιακών ή ομβρίων) δια μέσου γειτονικής ιδιοκτησίας, επιβάλλεται όπως ή τοιαύτη αποχέτευση γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η Αρχή δικαιούται να διάταξη ή και να προβεί εις την διακοπή της τοιαύτης αποχετεύσεως, εφόσον δι' οιονδήποτε λόγον οι υπόχρεοι δεν προβούν στην συμπλήρωση, επισκευή ή διαρρύθμιση αυτής που διατάχθηκε, όπως ανταποκρίνεται εις τις απαιτήσεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.